Make your own free website on Tripod.com
 

 

 
 

CSVN KÌM KEÏP NHAØ SÖ GIAÛNG ÑAÏO

4 nhaø sö töø Hueá vaøo Quaûng Nam 
giaûng ñaïo bò ñòa phöông ñuoåi veà

HUEÁ 31-8 (TH).- Boán nhaø sö töø Hueá ñöôïc môøi vaøo Quaûng Nam giaûng ñaïo ñaõ bò nhaø caàm quyeàn ñòa phöông ñoåi quay trôû laïi, cho thaáy söï töï do toân giaùo vaãn bò aùp cheá ôû Vieät Nam. 

Theo tin töø trong nöôùc, saùng ngaøy 29 thaùng 8, boán nhaø sö thuoäc Vieän Phaät hoïc Töø Hieáu ôû Hueá ñöôïc Chuøa Phuù Sôn ôû huyeän Nuùi Thaønh, tænh Quaûng Nam môøi vaøo giaûng Ñaïo ñaõ bò chính quyeàn ñòa phöông toáng xuaát trôû ra Hueá. 

Coâng an ñaõ aäp vaøo Chuøa Phuù Sôn, ra leänh ngöng khoùa leã, laäp bieân baûn vaø toáng xuaát boán nhaø sö ra khoûi ñòa phöông. 

Nguyeân do laø vò truï trì Chuøa Phuù Sôn laø Thöôïng toïa Thích Minh Chaùnh töø laâu nay vaãn toå chöùc ngaøy thoï Baùt Quaùn Trai vaø tu taäp chaùnh nieäm cho Phaät töû trong vuøng vaøo moãi ngaøy Muøng Moät ñaàu thaùng aâm lòch. 

Gaàn ñaây theo lôøi thænh caàu cuûa ñoâng ñaûo Phaät töû mong ñöôïc theâm tinh taán trong caùc phaùp tu môùi, Thöôïng toïa truï trì Chuøa Phuù Sôn ñaõ xin Vieän Phaät hoïc Töø Hieáu ôû Hueá cöû Taêng só thænh giaûng veà Chuøa Phuù Sôn moãi ngaøy Muøng Moät aâm lòch. 

Ngaøy Muøng Moät thaùng Taùm aâm lòch naêm nay truøng vaøo ngaøy 29 thaùng 8 döông lòch, boán vò taêng cuûa Vieän Phaät hoïc Töø Hieáu ñöôïc cöû vaøo giuùp khoùa giaûng ôû Chuøa Phuù Sôn laø: Thích Thaùi Tònh, Thích Huyeàn Taâm, Thích Vaân Phaùp, vaø Thích Töø Taâm. 

Vieän Phaät Hoïc Töø Hieáu laø toå ñình tu hoïc cuûa thieàn sö Nhaát Haïnh. Môùi ñaây ngaøi ñeà nghò vôùi ban toå chöùc Ñaïi hoäi thöôïng ñænh veà hoøa bình taïi Lieân Hieäp Quoác môøi thöôïng toïa Thaùi Hoøa thay theá cho ngaøò Thöôïng toïa Thaùi Hoøa ñaõ bò ngaên trôû trong vieäc rôøi khoûi Vieät Nam. 

CSVN luoân luoân coù caùc haønh ñoäng kìm keïp, khuûng boá ñoái vôùi caùc toân giaùo hay giaùo hoäi khoâng chòu thaàn phuïc vaø naèm trong söï chæ huy chính trò cuûa cuûa Haø Noäi qua Ban Toân Giaùo Quoác doanh. Ba vò chöùc saéc cao caáp cuûa Cao Ñaøi Toøa Thaùnh Taây Ninh cuõng khoâng ñöôïc pheùp rôøi Vieät Nam döï ñaïi hoäi ôû New York do LHQ toå chöùc. 

Tin ngaøy hoâm qua cho hay Haø Noäi vu caùo vaø tính ñem cuï Leâ Quang Lieâm, moät laõnh tuï Hoøa Haûo, ra toøa veà toäi giaùn ñieäp sau nhieàu laàn duï doã cuï thaàn phuïc ñaùm toân giaùo quoác doanh khoâng xong.

Caùc heä phaùi Tin Laønh thöôøng xuyeân bò caám ñoaùn vaø nhöõng ai theo ñaïo bò buoäc phaûi boû ñaïo neáu khoâng muoán nhaän laõnh caùc bieän phaùp tröøng trò.