Make your own free website on Tripod.com
 

 

 
 

CSVN TAÙI DIEÃN TAÁN TUOÀNG CUÕ:

Sau khi kyù Thöông Öôùc vôùi Myõ, CSVN xoay qua trieät haï caùc toå chöùc vaø giaùo hoäi toân giaùo truyeàn thoáng ñang choáng ñoái. Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo keâu goïi tín ñoà vaø nhaân daân baát hôïp taùc vôùi baïo quyeàn vaø choáng Giaùo Gian

Dieãn Ñaøn Quoác Teá cuûa Phe Daân Chuû VN

 Tin töùc quoác noäi traøn ngaäp ra haûi ngoaïi sau thôøi gian Vieät Coäng kyù Thöông Öôùc vôùi Myõ (beân trong haün coù trao ñoåi gì ñoù?) cho thaáy CSVN nay raõnh tay chuyeån sang tieâu dieät caùc giaùo hoäi truyeàn thoáng vaø nhöõng ngöôøi choáng ñoái, töø laõnh ñaïo cho tôùi tín höõu. Bôûi vaäy, caùc löïc löôïng ñaáu tranh vaø caùc toân giaùo phaûi taïo döïng theá daân toäc chöù ñöøng troâng mong laøm tay sai ngoaïi bang ñeå giaûi quyeát vaán ñeà ñaát nöôùc. Saùch löôïc naøy cuûa CS ñaõ ñöôïc aùp duïng nhuaàn nhuyeãn töø nhöõng ngaøy ñaàu CS naém quyeàn taïi Mieàn Baéc, thôøi Vieät Minh: CSVN ñaõ kyù vôùi Phaùp ñeå raõnh tay tieâu dieät caùc ñaûng phaùi quoác gia thôøi ñoù. Baây giôø CSVN laïi taùi dieãn taán tuoàng cuõ sau vieäc kyù Thöông Öôùc vôùi Myõ!

 Sau ñaây laø moät baûn tin töø trong nöôùc doVC ñöa leân internet ngaøy 26-8-2000:

 Toøa aùn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh saép xeùt xöû vuï Leâ Quang Lieâm laøm giaùn ñieäp cho nöôùc ngoaøi, nhaèm aâm möu phaù hoaïi sö yeân bình cuûa Ñoàng baøo Phaät töû Hoøa Haûo ôû Long Xuyeân - Ñoù laø tít lôùn ñaêng treân baùo An ninh Nhaân Daân soá 2456 ra ngaøy 25/8/2000. Chi tieát cuûa baøi baùo ñöôc neâu nhö sau:

 Thöc hieän aâm möu phaù hoaïi VN cuûa caùc theá löïc thuø ñòch töø nöôùc ngoaøi teân Nguyeãn Höõu Chaùnh töï xöng laø Thuû töôùng cuûa caùi goïi laø Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi cöùu quoác ñöôïc boïn phaûn ñoäng nöôùc ngoaøi yeåm trôï . Chaùnh cho teân Leâ Thaân ( Long xuyeân) vaø Nguyeãn Thò Thu Thuûy töø nöôùc ngoaøi trôû veà Thailand moùc noái vôùi teân Leâ Quang Lieâm (teân giaùn ñieäp ñoâïi loát ñaïo Hoøa Haûo) mua nhieàu löïu ñaïn, mìn,in nhieàu truyeàn ñôn vaø chuùng ñònh neùm löïu ñaïn vaøo Tín ñoà Hoøa Haûo trong ngaøy kæ nieäm Huyønh Giaùo chuû Khai saùng ( ngaøy 19/6/2000) roài vu cho laø CS ñaøn aùp Phaät Giaùo Hoøa Haûo, nhaân cô hoäïi ñoù chuùng seõ keâu goïi boïn phaûn ñoäng nöôùc ngoaøi keát hôïp vôùi caùc phaàn töû  phaûn ñoäâng ôû trong nöôùc gaây baïo loaïn nhaèm laät ñoå chính quyeàn nhaân daân. Taïi saân bay Taân Sôn Nhöùt Coâng An Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa tai maét nhaân daân ñaõ baéùt goïn teân Phan Höõu Tuaán (Ñaïi Taù töï phong) trong Chính phuû cuûa Nguyeãn Höõu Chaùnh vôùi taát caû ñaày ñuû tang vaät: Thö keâu goïi trôï giuùp töø nöôùc ngoaøi cuûa Leâ Quang Lieâm, Tuyeân ngoân cuûa Lieâm,  chieán löôïc,saùch löôïc ñaùnh ñoå nhaø nöôùc hôïp hieán cuûa VN, tuyeân truyeàn xuyeân taïc ñöôøng loái ñuùng ñaén cuûa VN.Vu caùo, kích ñoäng choáng laïi nhaân daân VN, traùi vôùi ñaïo phaùp Hoøa Haûo, teân Lieâm coøn coù aâm möu tröïc tieáp cho tay chaân neùm löïu ñaïn vaøo Tín ñoà Hoøa Haûo trong ngaøy Hoäi Khai Saùng ñeå kích ñoäâng vaø vu cho VC gieát haïi toân giaùo Hoøa Haûo nhaèêm ñuïc nöôùc beùo coø Coâng an coøn baét quaû tang teân Leâ Thaân vôùi 119 quaû löïu ñaïn maø haén ñaõ mua veà töø Thailand cuøng vôùi teân Nguyeãn Thò Thu Thuûy theo leänh cuûa Chaùnh, Lieâm vaø Ñaøo Minh Quaân (ñang ôû Myõ). Taát caû nhöõng aâm möu ñoù ñaõ ñöôïc vaïch traàn coâng khai coù baèêng chöùng huøng hoàn tröôùc dö luaän trong nöôùc cuõng nhö Quoác teá.  Chính Hoï Toäc Huyønh Giaùo Chuû, Hoï toäc Leâ Quang nôi thôø phuïng boá cuûa teân Leâ Quang Lieâm cuõng nhö toaøn boä baø con xöù ñaïo Hoøa Haûo Long Xuyeân ñeàu coâng khai leân aùn Lieâm vaø ñoàng boïn, nhieàu ñôn thö khaép nôi treân caû nöôùc gôûi tôùi chaùnh quyeàn ñoøi xöû teân Lieâm vôùi toäi cao nhaát vì Chính phuû Vieät Nam ñaõ moät laàn khoan hoàng cho teân baát trò naøy roài,vaø toäi traïng nguy hieåm vaø ñoäc aùc cuûa haén laø ñoäi loát Toân giaùo phaù hoaïi söï bình an cuûa xöù ñaïo Hoøa Haûo - nôi maø cuoâc soáng cuûøa baø con ngaøy nay toát ñeïp hôn muoân laàn tröôc ñaây"

 Tröôùc thuû ñoaïn ñaøn aùp daõ man caùc giaùo hoäi toân giaùo baát khuaát vaø nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán vôùi CS, caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo VN ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi tín höõu caùc toân giaùo baát coäng taùc vaø taåy chay baïo quyeàn CS vaø caùc Giaùo Gian, tay sai  Quoác doanh, nhö sau:

LÔØI KEÂU GOÏI TÍN HÖÕU CAÙC TOÂN GIAÙO BAÁT COÄNG TAÙC VAØ TAÅY CHAY  BAÏO QUYEÀN CSVN & CAÙC GIAÙO GIAN

 Tröôùc vieäc baïo quyeàn CSVN ñang ra tay trieät haï caùc Giaùo Hoäi Truyeàn Thoáng maø ñieån hình laø Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Toøa Thaùnh Taây Ninh vaø Phaät Giaùo Hoøa Haûo, cuøng vôùi vieäc baét bôù, khuûng boá vaø ñöa ra toøa nhöõng tín höõu vaø caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ñoøi hoûi söï phuïc hoaït caùc giaùo hoäi truyeàn thoáng vaø töï do toân giaùo; caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Vieät Nam haûi ngoaïi vaø caùc nhaân só lieân heä ñeán caùc toå chöùc toân giaùo kyù teân sau ñaây keâu goïi tín höõu caùc toân giaùo ñoàng loøng ñöùng leân vaø coù thaùi ñoä ñoái vôùi baïo quyeàn vaø caùc Giaùo Gian baùn reõ ñaïo giaùo , ñaøn aùp ñoàng ñaïo vaø trieät tieâu caùc Giaùo Hoäi Truyeàn Thoáng, qua caùc bieän phaùp sau:

 1- Baát coäng taùc vôùi baïo quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam veà moïi maët  cuûa ñôøi soáng chính trò, xaõ hoäi vaø kinh teá.  Saûn xuaát vöøa ñuû soáng,  khoâng ñeå baïo quyeàn boùc loät baèng chính saùch thu mua vaø eùp giaù daõ man.  Khoâng ñoùng goùp cho Coäng Saûn veà baát cöù  ñaûm phuï, leä phí,  quyeân goùp,  hoaëc thueá maù baát hôïp lyù naøo.

 2- Keâu goïi taåy chay vaø leân aùn caùc Giaùo Gian laøm tay sai cho Coäng Saûn phaù gieàng moái ñaïo trong caùc Giaùo Hoäi Quoác Doanh do Coäng Saûn daøn döïng, ñaëc bieät Hoäi Ñoàng Chöôûng Quaûn Cao Ñaøi  (Taây Ninh) do teân Giaùo Gian Giaùo Sö Ñaûng Phong Thöôïng Taùm Thanh  caàm ñaàu, vaø Ban Ñaïi Dieän Phaät Giaùo Hoøa Haûo goàm 11 Ñaûng vieân Coäng saûn vaø tay sai, do Möôøi Toân - cöïu Ñaûng Vieân Coäng Saûn, caàm ñaàu.

 3- Keâu goïi Quoác Teá laøm aùp löïc ñeå Haø Noäi huõy boû keá hoaïch tieâu dieät caùc Giaùo Hoäi Truyeàn Thoáng vaø ñeå yeân cho caùc Giaùo Hoäi Truyeàn Thoáng ñöôïc töï do phuïc hoaït,  haønh ñaïo vaø phaùt trieån ñuùng theo Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn.

 Vieät Nam Haûi Ngoaïi ngaøy 26 thaùng 8 naêm 2000
 

Hoøa Thöôïng THÍCH GIAÙC LÖÔÏNG
Chuû Tòch UÛy Ban Yeåm Trôï PGHH Quoác Noäi

Giaùo Höõu NGOÏC SAÙCH THANH
Phoù Chuû Tòch UÛy Ban Quoác Teá Vaän Nhaân Quyeàn & Töï Do Toân Giaùo cho VN

Cöïu TNS LEÂ TAÁN BÖÕUTröôûng Laõo PGHH
 

BS NGUYEÃN ÑÌNH LYÙ
Ñoàng Chuû Tòch Hoäi Doàng Laõnh Ñaïo Khoái Haûi Ngoaïi
Lieân Minh Caùc Löïc Löôïng Daân Toäc VN
Coá Vaán Chính Trò, PTGDVNHN

GS NGUYEÃN CAO THANH
Chuû Tòch HoäÄi Ñoàng Ñieàu Haønh
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN Treân Theá Giôùi