Make your own free website on Tripod.com

Hội Đồng Thành Phố Holland (Michigan)

Long Trọng Công Nhận

Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Mỹ
30 tháng Tư hằng năm tại Holland 

(Ngày 4 Tháng 6 Năm 2003)