Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

 
 
 

NHAØ CAÀM QUYEÀN COÄNG SAÛN AN GIANG 
SAÉP ÑÖA TÍN ÑOÀ PGHH RA TOØA

NGUYEÃN HUYØNH MAI

Baûn Tin ngaøy 18- 9- 2000

Theo nguoàn tin töø Thaùnh Ñòa Hoøa Haûo, tröôùc aùp löïc cuûa Baûn Töôøng Trình cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø vaø caùc baûn tin lieân tuïc cuûa caùc ñaøi phaùt thanh töø haûi ngoaïi phoùng veà quoác noäi veà vieäc ñaøn aùp toân giaùo taïi VN, nhaø caàm quyeàn coäng saûn An Giang voäi vaû ñöa caùc tín ñoà PGHH bò giam giöõ 6 thaùng  qua khoâng baûn aùn ra toøa.

Ñöôïc bieát vaøo 7 giôø saùng thöù ba 26-9-2000, caùc oâng Nguyeãn Chaâu Lang, Tröông Vaên Thöùc, Traàn Vaên Beù Cao, Traàn Nguyeân Huôõn, Nguyeãn Vaên Böõu, Leâ Höõu Hoøa seõ bò ñöa ra xöû taïi Toøa AÙn Nhaân Daân taïi An Giang. Rieâng vôï oâng Nguyeãn Vaên Böõu ñaõ tuyeät thöïc trong tuø cho ñeán khi kieät löïc ngaát xóu. Coâng an  phaûi  ñöa baø qua beänh vieän chöõa trò roài thaû baø ra. Tröôùc ñoù baø Böõu ñaõ bò baét chæ vì laên loùc keâu gaøo ñoøi thaû ra ngöôøi  choàng voâ toäi tröôùc truï sôû coâng an.

Theo caùc tín ñoà taïi An Giang phieân toøa treân seõ raát soâi noãi vôùi söï coù maët cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä ñeán vieäc coâng an ñaùnh ñaäp vaø baét troùi tín ñoà taïi Toå Ñình vaøo ngaøy 28-12-1999, laø oâng Buøi Vaên Ñuoâng, Phoù Tröôûng Ban Ñaïi Dieän Quoác Doanh PGHH vaø oâng Naêm Ñoä, baø Tö Beâ, oâng Uùt Noâng, thaân nhaân Toå Ñình. Hoï cho bieát seõ tham döï phieân toøa naøy ñoâng ñuû vì Toøa AÙn Nhaân Daân thì nhaân daân phaûi coù quyeàn tham döï.

XIN TRAÛ LAÏI SÖÏ TRONG SAÏCH

Theo baûn töôøng trình cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø phaùt haønh vaøo ngaøy 5-9-2000, thì caùc tuø nhaân treân hieän ñang bò giam giöõ taïi traïi tuø Baèng Laêng, An Giang. Ñaïi dieän thaân nhaân cuûa hoï vöøa cho bieát khi caùc caáp chaùnh quyeàn môøi ñeán thöông löôïng thì hoï coù ñöa ra quan ñieåm nhö sau:

 " Chuùng toâi xin traû laïi söï trong saïch hoøan toaøn vaø khoâng kyù baát cöù giaáy nhaän toäi naøo ñeå cho ngöôøi nhaø ñöôïc thaû. Neáu chuùng toâi coù toäi thì caùc oâng cöù giam maø chuùng toâi voâ toäi thì chuùng toâi yeâu caàu caùc oâng phaûi ñöa nhöõng caùn boä, ñaûng vieân naøo thöøa haønh sai phaùp luaät ïra kyû luaät. Coù nhö vaäy chaùnh phuû môùi gaây ñöôïc nieàm tin trong daân chuùng vaø coù söï ñoaøn keát giöõa toân giaùo vaø nhaø nöôùc."

Cuõng theo nguoàn tin treân thì qua baùo chí ñòa phöông, CSVN coù ra thoâng baùo cho bieát Toång Bí Thö Leâ Khaû Phieâu seõ cöû 5 phaùi ñoaøn ñeå laøm coâng taùc giaûi quyeát nhöõng ñôn khieáu naïi cuûa coâng daân coøn toàn ñoïng taïi 15 thaønh phoá vaø tænh lî. Thuû Töôùng Phan Vaên Khaûi ñöôïc giao toaøn quyeàn giaûi quyeát maø khoâng caàn tham khaûo yù kieán thöôøng vuï boä chính trò (?). Moät ñaïi dieän cuûa nhöõng tín ñoà ñang bò giam cho bieát neáu toøa xöû caùc thaân nhaân hoï baát cöù toäi gì, hoï seõ gaëp phaùi ñoaøn treân ñeå ñöa ñôn khieáu naïi. Trong tröôøng hôïp vaãn khoâng ñöôïc minh oan, hoï seõ thaønh laäp phaùi ñoaøn ra taän Haø Noäi tröôøng kyø ñoøi hoûi coâng lyù vaø töï do haønh ñaïo cho toân giaùo PGHH.

Cuõng neân nhaéc laïi laø sau caùc cuoäc ñaøn aùp vaø coøng troùi baét giam tín ñoà taïi Toå Ñình Hoøa Haûo vaø Huyeän Thoaïi Sôn, caùc naïn nhaân coù gôûi ñôn khieáu toá ra Chaùnh quyeàn Trung Öông Haø Noäi. Oâng Buøi Quang Nhö, Phoù Tröôûng Ban Thanh Tra Toøa Aùn Nhaân Daân Toái Cao ñaõ chuyeãn ñôn veà Vieän Giaùm Saùt Tænh An Giang ngaøy 1-3-2000. Thay vì ñieàu tra ñeå giaûi quyeát thì coâng an taò ñaây ñaõ baét giam hoï vaø nhöõng ngöôøi vieát ñôn cuõng nhö nhaân chöùng. Thaäm chí caùn boä vaø coâng an coøn ñöa nhöõng tín ñoà bò ñaøn aùp, ñaùnh ñaäp ôû Huyeän Thoaïi  Sôn laø oâng Voõ Thanh Lieâm, Traàn Vaên Ñieàn vaø Voõ Vaên Haûi ra toøa vaøo ngaøy 26-5-2000 vôùi nhöõng baûn aùn naëng neà. Tín ñoà PGHH bò caám vaøo döï phieân toøa vaø nhaân chöùng Leâ Höõu Hoøa ñaõ bò baét giam ngay trong ngaøy naøy.

*** Ñoäc giaû muoán tìm hieåu veà Phaät Giaùo Hoøa Haûo vaø theo doõi cuoäc ñaøn aùp, baét bôù, giam caàm traùi pheùp tín ñoà PGHH taïi An Giang cuõng nhö ñoïc Baûn Töôøng Trình môùi nhaát cuûa Boä Ngoaïi Giaùo Hoa Kyø veà söï vi phaïm töï do toân giaùo taïi Vieät Nam, xin vaøo ñòa chæ http://hoahao.org vaø lieân laïc e-mail hoahao@hoahao.org