Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

 
 

COÂNG AN AÙP GIAÛI HT QUAÛNG ÑOÄ 
VEÀ LAÏI SAØI GOØN

* Sau khi baét giam ngaøi vaø 30 Taêng Ni Phaät Töû vì lyù do cöùu trôï luït

HANOI (Reuters) - Coâng an CSVN ñaõ traû töï do moät nhaø sö baát ñoàng chính kieán vaø nhöõng ngöôøi theo Ngaøi sau khi baét giam hoï 12 giôø ñoàng hoà bôûi vì hoï choáng leänh caám phaùt ñoà cöùu trôï ñoäc laäp cho caùc naïn nhaân luït, theo lôøi moät toå chöùc Phaät Giaùo hoâm Chuû Nhaät.

Penelope Faulkner, thuoäc Phoøng Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác Teá truï sôû ôû Paris, noùi laø Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä vaø moät nhoùm taêng ni Phaät töû thaùp tuøng ñaõ bò baét saùng Thöù Baûy taïi moät ñoàn quan thueá noåi [treân maët nöôùc] taïi tænh An Giang, giaùp giôùi Cam Boát.

Phaùi ñoaøn, nguyeân ñi baèng ghe, ñaõ bò giam 12 giôø ñoàng hoà ñeå thaåm vaán tröôùc khi coâng an ñaåy ghe cuûa hoï ñi vaø ñeå hoï veà khaùch saïn vaøo ñeâm Thöù Baûy ôû thò traán Chaâu Ñoác, theo lôøi coâ Faulkner sau khi noùi qua ñieän thoaïi vôùi caùc thaønh vieân trong phaùi ñoaøn cöùu luït cuûa HT Quaûng Ñoä.

"Ngaøi ñaõ ñöôïc thaû - khoâng coù giaûi thích vì sao caû," theo lôøi Faulkner, theâm raèng HT Quaûng Ñoä coù veû khoâng bò truy toá vaø ñaõ quyeát taâm tieáp tuïc coâng taùc cöùu trôï cho duø ngaøi khoâng khoûe maïnh. HT Quaûng Ñoä, ngöôøi hieän ñang bò cao huyeát aùp, ñaõ khan gioïng vaø coù 1 côn soát sau moät ngaøy treân thuyeàn. Coâ noùi, "Ngaøi khaù yeáu."

Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN Thoáng Nhaát ñaõ bò ñaët ra ngoaøi voøng phaùp luaät khi Haø Noäi döïng leân giaùo hoäi nhaø nöôùc naêm 1981. Faulkner noùi laø chuyeán cöùu trôï cuûa HT Quaûng Ñoä döïa treân nieàm tin cuûa Ngaøi raèng taát caû caùc giaùo hoäi Phaät Giaùo ñeàu neân ñöôïc tham döï cöùu trôï.

HT Quaûng Ñoä ñöôïc ñeà cöû vaøo öùng vieân Giaûi Hoøa Bình Nobel naêm nay bôûi moät nhoùm 30 daân bieåu Myõ, vaø vieäc ngaøi choáng leänh caám cöùu trôï xaûy ra vaøo thôøi ñieåm teá nhò cho nhaø caàm quyeàn CSVN, nhöõng ngöôøi ñang söûa soaïn ñoùn chuyeán ñi lòch söû cuûa Clinton thaêm VN. Clinton, Toång Thoáng Myõ ñaàu tieân thaêm VN keå töø Cuoäc Chieán VN, ñöôïc ñoaùn laø seõ ñaët vaán ñeà vôùi Haø Noäi veà nhaân quyeàn, keå caû vieäc ñoái xöû vôùi caùc giaùo hoäi khoâng-nhaø-nöôùc.

HT Quaûng Ñoä ñaõ rôøi thieàn vieän cuûa ngaøi hoâm Thöù Saùu ñeå phaân phaùt caùc goùi phaåm vaät cöùu trôï, baát keå leänh caám cuûa CSVN chæ muoán taát caû vieäc cöùu trôï laøm xuyeân qua 3 toå chöùc nhaø nöôùc. Laàn tröôùc Ngaøi cuõng ñi cöùu trôï töông töï naêm 1994 thì bò baét vaø giam ba naêm röôõi.

Faulkner noùi laø HT Quaûng Ñoä vaø 30 taêng ni Phaät Töû ñaõ baét ñaàu phaùt goùi ñoà cöùu trôï taïi Vónh Hoäi Ñoâng, moät laøng gaàn bieân giôùi Cam Boát, thì coâng an noùi laø hoï khoâng ñöôïc pheùp phaùt ñoà cöùu trôï vôùi nhaõn hieäu GHPGVNTN treân ñoù. Coâ noùi, HT Quaûng Ñoä lyù luaän raèng Ngaøi coù quyeàn daùn nhaõn hieäu caùc goùi quaø vaø raèng khoâng caùch gì gôõ caùc nhaõn hieäu ñoù, vì noù ñöôïc ñoùng daáu leân.

Môùi thaùng tröôùc, CSVN boû tuø 5 tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo töø 1 tôùi 3 naêm tuø vì "laïm duïng daân chuû vaø phæ baùng nhaø nöôùc." Giaùo Hoäi PGHH (cuï Leâ Quang Lieâm) ñaõ noùi raèng ñaõ than phieàn veà caùc laïm duïng quyeàn löïc bôûi caùc vieân chöùc tænh.

HT Quaûng Ñoä ñaõ coù 20 naêm ngoài tuø hoaëc quaûn thuùc vì vaän ñoäng ñoøi töï do toân giaùo vaø daân chuû, vaø noùi raèng ngaøi soáng döôùi söï quaûn cheá "giaùn tieáp" taïi thieàn vieän cuûa ngaøi vôùi coâng an theo doõi xieát chaët.

Coâng an ñaõ aùp giaûi HT Quaûng Ñoä veà laïi Thanh Minh Thieàn Vieän sau hai ngaøy röôõi ngaøi rôøi nôi ñaây. (VB-9-10)