Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

 
 

Ñaøi VOA phoûng vaán 
Thöôïng Toïa Thích Thaùi Hoøa 

Thöôïng Toïa Thích Thaùi Hoøa toá caùo nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn duøng quyeàn löïc chuyeân cheá khoâng cho Thöôïng Toïa ñi döï Hoäi nghò

Vöøa qua Thöôïng Toïa (T.T) Thích Thaùi Hoøa, Giaùo Thoï Toå Ñình Töø Hieáu-Hueá, ñöôïc Ba Toå chöùc Hoäi nghò Toân giaùo Hoøa bình cuûa Hieäp Quoác gôûi thö môøi tham döï Hoäi Nghò. Nhöng Chính Quyeàn caùc caáp cuûa Vieät Nam khoâng caáp hoä chieáu vaø giaáy pheùp xuaát nhaäp caûnh ñaõ taïo leân moät laøn soùng dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc ñang quan taâm. Toái 30/08/2000, luùc 18 giôø, Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø Washington D.C ñaõ phoûng vaán qua ñieän thoaïi vôùi thôøi gian 30 phuùt taïi Toå Ñình Töø Hieáuï Chuùng toâi xin ghi nguyeân vaên cuoäc phoûng vaán noùi treân vôùi oâng Nguyeãn Töôøng Taâm - xöôùng ngoân vieân kieâm bieân taäp vieân cuûa Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø coù truï sôû taïi Washington. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Kính chaøo Thöôïng Toïa! 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Vaâng, xin chaøo anh Nguyeãn Töôøng Taâm! 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Toâi laø xöôùng ngoân vieân vaø bieân taäp vieân cuûa Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø truï sôû taïi Washington D.C, xin pheùp phoûng vaán T.T moät soá vaán ñeà veà Phaät söï aï! ...T.T coù saün saøng cho chuùng toâi ñöôïc phoûng vaán moät soá vaán ñeà khoâng? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Vaâng, chuùng toâi saün saøng ñeå cho caùc anh phoûng vaán moät soá vaán ñeà Phaät söï coù lieân quan ñeán chuùng toâò 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Tröôùc tieân thì xin T.T cho thính giaû ñaøi Hoa Kyø bieát quyù danh cuøng truù quaùn hieän thôøi cuûa T.T? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Toâi laø Thaày Thích Thaùi Hoøa hieän ñang ôû taïi Toå Ñình Töø Hieáu-Hueá... 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, Toå Ñình Töø Hieáu laø ôû laøng naøo, thoân naøo, huyeän naøo, thöa T.T? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Toå Ñình ôû thoân Thöôïng II, xaõ Thuûy Xuaân, Thaønh Phoá Hueá. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Daï thöa, xin T.T cho bieát caùc chöùc vuï maø T.T ñaõ vaø ñang ñaûm traùch ôû trong caùc toå chöùc Toân giaùo cuõng nhö caùc toå chöùc khaùc neáu coù, ñöôïc khoâng? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Daï ñöôïc, toâi laø Giaùo thoï chuû yeáu cuûa Toå Ñình Töø Hieáu vaø Giaùo thoï caùc Phaät hoïc vieän taïi Hueá; vaø toâi laø Toång Thö Kyù cuûa Taêng Ñoaøn Thöøa Thieân Hueá; vaø laø Giaùm ñoác ñieàu haønh chöông trình Töø Thieän Xaõ Hoäi Hieåu vaø Thöông do Thieàn Sö Thích Nhaát Haïnh chuû tröông. Chöông trình Töø Thieän Hieåu vaø Thöông laø haäu thaân cuûa Tröôøng Thanh Nieân Phuïng Söï Xaõ Hoäi tröôùc naêm 1975 taïi Vieät Nam. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: T.T coù ñöôïc OÂng Bawa Jain-Toång Thö Kyù Hoäi Nghò Thöôûng Ñænh Hoøa Bình Theá Giôùi Thieân Nieân Kyû goàm coù caùc Nhaø laõnh ñaïo Toân Giaùo vaø Tinh Thaàn khaép Theá Giôùi ñang dieãn ra taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác, môøi tham döï Hoäi Nghò naøy, theá thì T.T coù bieát taïi sao Hoäi Nghò Quoác Teá lôùn nhö vaäy laïi môøi T.T khoâng? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Daï vaâng, chuùng toâi ñaõ ñöôïc OÂng Bawa Jain- Toång Thö Kyù Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh Hoøa Bình Thieân Nieân Kyû môøi tham döï Hoäi Nghò naøy,... chuùng toâi nghó raèng, sôõ dó OÂng Toång Thö Kyù Hoäi Nghò môøi chuùng toâi laø vì chuùng toâi laø moät Taêng só treû taïi Coá Ñoâ Hueá, ñang haønh ñaïo vaø tu taäp taïi ñaây vôùi moät phong thaùi trung laäp, khoâng bò vöôùng maéc ôû beân naøy vaø beân kiaï Do ñoù, töø Lieân Hieäp Quoác muoán laéng nghe tieáng noùi trung thöïc cuûa chuùng toâi! 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T , theá thì Thöôïng Toïa Thích Quaûng Ñoä laø moät vò Cao Taêng raát ñöôïc noåi tieáng trong Nöôùc cuõng nhö treân Theá giôùi, Thöôïng Toïa Thích Quaûng Ñoä coù ñöôïc môøi khoâng? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä - Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo GHPGVNTN, Ngaøi hieän ñang ôû Thanh Minh Thieàn vieän - Saøi Goøn, Ngaøi khoâng coù thö môøi tham döï Hoäi Nghò. Tuy nhieân, sau khi chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc thö môøi cuûa OÂng Bawa Jain - Toång Thö Kyù Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh vaø chuùng toâi ñaõ coù thö gôûi tôùi OÂng Toång Thö Kyù naøy, ñeà ngaøy 25/08/2000, chuùng toâi coù ñeà nghò môøi hai vò laõnh tuï Tinh thaàn Phaät giaùo ñoù laø Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma - moät vò laõnh tuï Tinh thaàn Phaät giaùo Taây Taïng vaø Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä - Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo GHPGVNTN tham döï Hoäi Nghò; vaø toâi ñaõ ñeà nghò raèng, neáu môøi hai Ngaøi ñeán tham döï Hoäi Nghò, chaéc chaén laø caùc Ngaøi seõ ñoùng goùp yù kieán toát ñeïp ñeå xaây döïng neàn hoøa bình Theá giôùi, con ñöôøng baûo veä moâi sinh vaø söï quaân baèng taøi nguyeân treân Theá giôùi, ñöa tôùi söï oån ñònh ñôøi soáng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäò Chuùng toâi ñaõ coù thö ñeà nghò... 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, hieän nay theo T.T bieát thì Hoäi Nghò ñaõ ñaït giaáy môøi ñeán nhöõng nhaân vaät naøo taïi Vieät Nam vaø nhöõng ai ñaõ ñi döï roài, vaø nhöõng ai coøn chöa ñi döï vaø lyù do taïi sao chöa ñi, T.T coù bieát khoâng? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: ...Chuùng toâi bieát ñöôïc taïi Vieät Nam coù vaên baûn chính thöùc gôûi cho chuùng toâi laø môøi hai vò, ñoù laø môøi ñích danh toâi laø T.T Thích Thaùi Hoøa vaø moät vò khaùc nöõa laø Tröôûng Ban Toân Giaùo Chính Phuû Vieät Nam laø OÂng Leâ Quang Vònh. Ban toå chöùc Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh, sau khi nhaän ñöôïc laù thö ngaøy 21 vaø ngaøy 23 cuûa Ñaïi söù Vieät Nam Nguyeãn Thanh Chaâu taïi Lieân Hieäp Quoác thì Ban Toå Chöùc ñaõ coù thö traû lôøi, vaø xem nhö laø thö môøi OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo Chính Phuû Vieät Nam tham döï Hoäi Nghò vaø yeâu caàu OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho T.T Thích Thaùi Hoøa sôùm ñöôïc tham döï Hoäi Nghò. Nhöng maø hieän nay chuùng toâi khoâng bieát raèng, OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo Vieät Nam coù tham döï Hoäi Nghò hay khoâng, bôûi vì tin töùc ôû Vieät Nam noù raát bò haïn cheá! 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, theá thì taïi sao giôø phuùt naøy T.T chöa ñi döï vaø lyù do taïi sao?

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Chuùng toâi lieàn laäp thuû tuïc vaø ñaõ tôùi Ban Toân Giaùo Chính quyeàn Thöøa Thieân Hueá ñeå laøm thuû tuïc. Nhöng Ban Toân Giaùo Chính Quyeàn Thöøa Thieân Hueá yeâu caàu chuùng toâi phaûi coù moät giaáy giôùi thieäu cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Trung Öông, töùc laø Giaùo Hoäi Nhaø Nöôùc thieát laäp. Vaø chuùng toâi ñaõ töø choái giaáy giôùi thieäu naøy, bôûi vì chuùng toâi ñaõ traû lôøi thaúng thaén vôùi OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo Thöøa Thieân Hueá raèng: 'Toâi khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam... vaø Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam cuõng khoâng theå cöû toâi ñi tham döï Ñaïi Hoäi; maø vaán ñeà tham döï Ñaïi Hoäi laø giöõa toâi vaø Lieân Hieäp Quoác, giöõa Lieân Hieäp Quoác vaø toâò Cho neân, vieäc ñoøi hoûi toâi phaûi coù moät giaáy giôùi thieäu cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam cuûa Ban Toân Giaùo Chính Phuû vaø Tænh Thöøa Thieân laø laøm cheäch höôùng Hieán Phaùp cuûa Ñaát Nöôùc, bôûi vì trong Hieán Phaùp cuûa Ñaát Nöôùc noùi raèng: "Nghieâm caám phaân bieät ñoái xöû; vaø moïi ngöôøi coù quyeàn töï do Toân giaùo, töï do khoâng Toân giaùo vaø töï do thay ñoåi Toân giaùo". Laïi nöõa, Hieán Chöông cuûa Giaùo Hoäi Nhaø Nöôùc coù quy ñònh laø "Thaønh Vieân cuûa GHPGVN laø nhöõng ngöôøi töï nguyeän theo theo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam". Bôûi vaäy, toâi khoâng phaûi laø ngöôøi töï nguyeän theo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam; nhö vaäy, buoäc toâi phaûi coù giaáy ñoù môùi ñi ñöôïc tham döï hoäi nghò laø moät vieäc laøm xuùc phaïm ñeán quyeàn töï do Tín ngöôõng cuûa toâi vaø xuùc phaïm ñeán Quyeàn Soáng Con Ngöôøi cuûa chuùng toâí. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, khoâng ñi döï, T.T coù thoâng baùo söï kieän ñoù cho Ban Toå Chöùc Hoäi Nghò khoâng aï? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Khi khoâng ñi döï ñöôïc Hoäi Nghò, chuùng toâi ñaõ coù thö gôûi ñeán Hoäi Nghò, thö ngaøy 25 thaùng 08. Chuùng toâi ñaõ gôûi ñeán OÂng Bawa Jain vaø chuùng toâi ñaõ cho bieát raèng, ñeán giôø phuùt naøy chuùng toâi khoâng coù ñöôïc giaáy tôø cuûa Chính Quyeàn traû lôøi cho pheùp hay khoâng cho pheùp tham döï Hoäi Nghò ...vaø chuùng toâi ñaõ gôûi moät böùc thö ngaøy 27 thaùng 08 ñeán Ban Toå Chöùc Hoäi Nghò; chuùng toâi ñaõ xin loãi Ban Toå Chöùc ñaõ môøi chuùng toâi, nhöng khoâng tham döï hoäi nghò ñöôïc ñuùng nhö thö môøi cuûa quyù vò, "bôûi vì chính quyeàn Vieät Nam ñaõ söû duïng quyeàn löïc chuyeân cheá, khoâng cho toâi tham döï Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh Hoøa Bình Theá Giôùi Thieân Nieân Kyû. Maëc duø toâi ñaõ theå hieän söï kieân nhaãn vaø thieän chí hoøa bình cuûa mình ñeå ñoùng goùp cho söï nghieäp hoøa bình cuûa loaøi ngöôøi vaø muïc ñích cuûa Hoäi Nghò". 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, khoâng ñi döï, nhö vaäy thì T.T coù gôûi Baûn Tham Luaän ñeán Hoäi Nghò, ñeán Ban Toå Chöùc theo nhö yeâu caàu cuûa Ban Toå Chöùc Hoäi Nghò khoâng aï? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Vaâng, khoâng ñöôïc ñi döï Hoäi Nghò, nhöng chuùng toâi ñaõ gôûi baøi Tham Luaän ñeán Ban Toå Chöùc vaø chuùng toâi yeâu caàu Ban Toå Chöùc giuùp toâi cöû moät vò ñaïi dieän trong Ban Toå Chöùc ñoïc baøi Tham Luaän cuûa toâi tröôùc Hoäi Nghò. Vaø neáu coù theå, thì cho chuùng toâi uûy cöû Thaày Chaân Phaáp AÁn, laø Taêng thaân Laøng Mai, moät vò hoùa thaân cuûa toâi hieän coù maët taïi New York seõ thay toâi ñoïc Tham Luaän tröôùc Hoäi Nghò. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, tieän ñaây T.T coù theå trình baøy cho thính giaû cuûa Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø bieát ñöôïc nhöõng yù chính, Thöa Thöôïng Toïa laø nhöõng yù chính trong Baûn Tham Luaän maø T.T ñaõ gôûi cho Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh Hoøa Bình Theá Giôùi ñang dieãn ra ôû truï sôû Lieân Hieäp Quoác ñöôïc khoâng aï? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Vaâng, xin caûm ôn anh, baøi Tham Luaän cuûa toâi gôûi ñeán Hoäi Nghò Hoøa Bình Theá Giôùi Thieân Nieân Kyû laø hôn 1000 chöõ; chuùng toâi ñaõ gôûi baèng tieáng Vieät vaø caû baèng tieáng Anh. Noäi dung cuûa baøi Tham Luaän coù 3 vaán ñeà. Vaán ñeà thöù nhaát: Laø tröôùc heát, chuùng toâi giôùi thieäu vôùi Ñaïi Hoäi veà Nhaân Sinh Quan cuûa Phaät giaùo, laø con ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø nôi Taâm YÙ vaø Haønh Ñoäng cuûa hoï, Taâm YÙ vaø Haønh Ñoäng cuûa hoï nhö theá naøo thì cuoäc soáng cuûa hoï seõ dieãn ra nhö theá aáî Taâm YÙ vaø Haønh Ñoäng cuûa coäng ñoàng theá giôùi loaøi ngöôøi nhö theá naøo, thì cuoäc soáng cuûa coäng ñoàng theá giôùi seõ dieãn ra nhö theá aáî Vaø trong cuoäc soáng coù söï Töông Quan Töông Sinh vaø chuùng ta neân chaáp nhaän moïi thaønh phaàn trong xaõ hoäi ñeå xaây döïng Ñaát Nöôùc, ñeå xaây döïng xaõ hoäi loaøi ngöôøò Vaø yù thöù hai laø chuùng toâi ñöa ra moät phöông phaùp thöïc tieãn, ñoù laø phöông phaùp chuyeån hoùa taâm thöùc. Bôûi vì theá giôùi naøy laø theá giôùi ñöôïc dieãn bieán töø nôi taâm hoàn cuûa con ngöôøi, taâm hoàn cuûa con ngöôøi caáu ueá thì xaõ hoäi trôû neân roái loaïn, baát oån. Taâm hoàn con ngöôøi trong saùng thì xaõ hoäi seõ ñöôïc oån ñònh. Vaø ñieàu thöù ba laø chuùng toâi ñöa ra moät phöông phaùp chuyeån hoùa haønh ñoäng cuûa con ngöôøò Bôûi vì, con ngöôøi suy nghó maø khoâng coù haønh ñoäng cuï theå thì vieäc suy nghó ñoù chöa ñi tôùi keát quaû thöïc tieãn. Bôûi vaäy, suy nghó toát maø phaûi coù haønh ñoäng toát thì môùi cho ta keát quaû toát. Bôûi vaäy, chuùng toâi môùi ñöa ra naêm phöông phaùp... chuyeån hoùa haønh ñoäng vaø boán phöông phaùp chuyeån hoùa taâm yù. Ñoù laø noäi dung baøi Tham Luaän cuûa chuùng toâi, bôûi vì chuùng toâi nghó raèng, giaûi quyeát vaán ñeà hoøa bình, vaán ñeà xung ñoä. t cuûa theá giôùi con ngöôøi, tröôùc heát phaûi giaûi quyeát söï maâu thuaãn vaø xung ñoät ôû nôi taâm hoàn cuûa moãi con ngöôøò 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Xin caûm ôn T.T, baây giôø xin hoûi moät caâu hoûi khaùc, laø söï sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát (GHPGVNTN) taïi Vieät Nam ra saoû Vaø GHPGVNTN khaùc vôùi Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam (GHPGVN) maø nhö hoài naõy T.T vöøa ñeà caäp ñeán nhö theá naøoû Vaø tình hình sinh hoaït cuûa GHPGVNTN nhö theá naøo, T.T? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Xin caûm ôn anh Nguyeãn Töôøng Taâm, GHPGVNTN laø Giaùo Hoäi keá thöøa truyeàn thoáng cuûa Lòch Ñaïi Toå Sö Phaät Giaùo Vieät Nam, GHPGVNTN laø hoaøn toaøn thuoäc veà Taêng Ni Phaät Töû Vieät Nam, laø Giaùo Hoäi coù ñoäc laäp, coù chuû quyeàn. Traùi laïi, GHPGVN laø giaùo hoäi ñöôïc Nhaø Nöôùc döïng leân naêm 1981 vôùi yù ñoà laø ñeå khoáng cheá vaø loaïi tröø daàn GHPGVNTN. Cho neân yù nghóa cuûa hai Giaùo Hoäi khaùc nhau moät trôøi moät vöïc. GHPGVNTN laø Giaùo Hoäi keá thöøa truyeàn thoáng cuûa Lòch Ñaïi Toå Sö vaø taâm nguyeän cuûa quaûng ñaïi quaàn chuùng Phaät töû Vieät Nam. Coøn GHPGVN laø Giaùo Hoäi do Nhaø Nöôùc döïng leân vaø moïi coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi ñeàu do Ban Toân Giaùo Chính Phuû chæ ñaïoï Vaø hieän nay GHPGVNTN taïi queâ nhaø ñang bò khoù khaên treân con ñöôøng phuïc hoaït, ai haønh ñaïo maø nhaân danh GHPGVNTN seõ bò Nhaø Nöôùc gaây trôû ngaïi, khoù khaên. Coøn GHPGVN thì ñöôïc Nhaø Nöôùc "uûng hoä". Nhöng thaät chaát nhöõng Nhaø laõnh ñaïo GHPGVN laø nhöõng ngöôøi khoâng coù khaû naêng laõnh ñaïo, khoâng coù caùi nhìn taàm côõ Quoác Teá vaø thöïc söï khoâng coù söï ñoùng goùp tích cöïc naøo cho söï xaây döïng Ñaát Nöôùc maø chæ laøm cho Ñaát Nöôùc caøng ngaøy caøng bò hö hoûng, baêng hoaïi veà nieàm tin vaø ñaïo ñöùc. 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, theá thì ngoaøi ra, GHPGVNTN cuûa Taêng Ni vaø quaàn chuùng khoâng coù thuaän lôïi naøo trong söï sinh hoaït hay sao aï? 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Vaâng, ôû ñaát nöôùc chuùng toâi hieän nay, GHPGVNTN, Nhaø Nöôùc khoâng coù moät vaên baûn naøo cuï theå ñình chæ hoaït ñoäng, nhöng maø treân thöïc teá, caùc caùn boä cô sôû haï taàng cuûa Nhaø Nöôùc tìm caùch khuûng boá, ñe doïa vaø khoáng cheá moät soá Taêng Ni vaø Phaät töû nhieät tình ñoái vôùi GHPGVNTN; baèng chöùng laø taát caû chuùng toâi taïi Toå Ñình Töø Hieáu ñi vaøo Quaûng Nam Ñaø Naüng ñeå höôùng daãn khoùa tu taäp, thì Coâng An Chính Quyeàn taïi huyeän Nuùi Thaønh, xaõ Tam Myõ ñaõ gaây khoù khaên nhö laø môùi ngaøy hoâm qua, 28 thaùng 08 naêm 2000 chaúng haïn. (LTS: tin naøy ñaêng trong Ngöôøi Vieät ngaøy hoâm qua) 

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Thöa T.T, nhö vaäy T.T coøn gì ñeå trình baøy vôùi thính giaû khoâng? Neáu khoâng thì chuùng toâi ñaïi dieän Ban Giaùm Ñoác, Ban Toå Chöùc Chöông Trình Vieät Ngöõ cuûa Ñaøi Tieáng Noùi Hoa Kyø, ôû ñaây coù anh Nguyeãn Vaên vaø chò ngoïc lan, chuùng toâi xin caûm ôn T.T. 

- T.T Thích Thaùi Hoøa: Thöa anh Nguyeãn Töôøng Taâm, anh Nguyeãn Vaên, vaø chò Ngoïc Lan, qua laøn soùng ñieän cuûa ñaøi tieáng noùi Hoa Kyø, chuùng toâi kính lôøi thaêm hoûi ñeán toaøn theå thính giaû cuûa Ñaøi, chuùc quyù vò coù nhieàu söùc khoûe, vaø caûm ôn quyù vò ñaõ chuù yù laéng tai nghe vaø theo doõi söï traû lôøi phoûng vaán cuûa toâò Toâi mong raèng, khi taát caû chuùng ta nghe moät ñieàu gì ñoù khoâng neân voäi tin, duø ñoù laø moät lôøi noùi cuûa vò coù ñaày quyeàn uy, maø phaûi töï mình ghi nhaän baèng taâm hoàn chaân thaät cuûa mình, roài phaûi ñöôïc kieåm soaùt baèng trí tueä cuûa mình vaø phaûi ñöôïc gaïn loïc baèng chaùnh kieán vaø söï ñieàm tónh cuûa taï Sau ñoù ta môùi tin, bôûi vaäy, nghe ñaøi cuõng laø moät phöông phaùp thöïc taäp chaùnh nieäm vaø nhaän ra ñöôïc söï thaät cuûa cuoäc soáng quanh taï Tröôùc khi döùt lôøi, chuùng toâi, moät laàn nöõa, xin caûm ôn anh Nguyeãn Töôøng Taâm, anh Nguyeãn Vaên, chò Ngoïc Lan, Ban Giaùm Ñoác baûn ñaøi vaø chaân thaønh caûm ôn quyù vò thính giaû. Vì quyù vò ñaõ giuùp toâi noùi leân ñöôïc moät phaàn naøo söï thaät taïi queâ höông chuùng toâò Xin caûm ôn quyù vò.

- OÂng Nguyeãn Töôøng Taâm: Xin caûm ôn Thöôïng Toïaï 

(Cheùp y nguyeân vaên cuoäc phoûng vaán luùc 18 giôø ngaøy 30 thaùng 08 naêm 2000)

THAÙI TUEÄ vaø THANH LAM ghi laïi