Make your own free website on Tripod.com
 

 

HÖÔÙNG VEÀ MUØA VU LAN BAÙO HIEÁU
 PL.2544 - 2000
 NGHÓ VEÀ HAI CHÖÕ "GIA ÑÌNH"

 XUAÂN NAM

 Gia ñình laø nôi ñaàu tieân toâi ñaõ khoùc chaøo ñôøi ñeå cha meï toâi cuøng nhöõng ngöôøi thaân yeâu nôû nuï cöôøi troâng thaáy daáu hieäu cuûa söï sinh toàn vôùi bao öôùc voïng ñi leân. Gia ñình laø nôi nuoâi döôõng, daïy doã toâi, laøm beä phoùng cho toâi vaøo ñôøi trong khi nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát phaûi boùp chaét, vaät loän vôùi cuoäc soáng traêm beà. Gia ñình laø nôi gia tieân toâi vaãn coøn ñoù, treân baøn thôø khoùi höông ñeå maõi chöùng kieán con chaùu vaät ñoåi sao dôøi trong söï ñi leân ñeán voâ cuøng cuûa phaùt trieån. Gia ñình laø nôi tích luõy trí tueä vaø moà hoâi cuûa bao ñôøi coøn in ñaäm neùt treân gia saûn -duø caùi gia saûn xung quanh maø toâi coù theå sôø ñöôïc noù nhoû nhoi nhöng caùi voâ hình thì voâ giaù. Töøng tieáng keâu roän ròp cuûa baày gia suùc gôò bao nieàm vui thì caùi im laëng nhö voâ cuøng taän cuûa töøng ñoà vaät duøng cho vieäc möu sinh, cho söï phaùt trieån laøm cho loøng toâi laéng ñoïng suy nghó. Gia ñình laø nôi toâi ñaõ nhaän ñöôïc bao nhieâu tình caûm trìu meán, quyeán luyeán, hy voïng, hun ñuùc cho toâi vöõng böôùc maëc duø nhöõng tình caûm aáy coù khi laø noãi ñau khoân taû. Coù laàn maáy anh em toâi troán hoïc ñi chôi, ngöôøi chò lôùn cuûa toâi baét töøng ñöùa naèm treân caùi phaûn traàn truïi roài laáy roi quaát vaøo moâng moãi ñöùa moät. Chuùng toâi ñau theå xaùc thì ít maø noãi ñau tinh thaàn cuûa chò laøm sao toâi bieát ñöôïc .

 Gia ñình chính laø maùi nhaø truøm leân treân taát caû nhöõng gì toâi coù theå thaáy, coù theå nghe ñöôïc hoaëc khoâng theå thaáy khoâng theå nghe ñöôïc. Nhöõng vaät töôûng chöøng voâ tri cuõng mang naëng moät taâm hoàn.

 Gia ñình cuõng chính laø caùi saân maø laàn ñaàu tieân toâi böôùc qua ngöôõng cöûa, ñaët chaân vaøo ñoù ñeå thaáy trôøi cao ñaát roäng caây coû xung quanh. Caùi saân chôi maø toâi vui ñuøa boø leát thôøi taám beù vôùi anh chò em toâi, vôùi maáy ñöaù con haøng xoùm laøng gieàng cuøng traïc tuoåi, vôùi con möïc hieàn laønh, vôùi con mieâu khaùu khænh maø coù laàn toâi vuoát sôïi raâu meùp laøm noù phaûi phaùt tieáng meo. Caùi saân maø toâi ñaõ töøng tieãn chò toâi ñi laáy choàng trong tieáng phaùo ñì ñuøng xa xöa vaø cuõng laø nôi toâi döï böõa tieäc möøng vôùi anh toâi khi anh cöôùi vôï laäp beà gia thaát .

 Nôi caùi saân maø anh chò em toâi ñaõ töøng quaây quaàn beân cha meï trong nhöõng ñeâm toái trôøi le loùi aùnh sao hay traêng raèm saùng toû, nghe ngöôøi keå nhöõng caâu chuyeän coå tích hay cuoäc ñôøi ñeå chuùng toâi bieát theá naøo laø leõ soáng. Cuõng chính nôi caùi saân ñoù, laàn ñaàu tieân toâi böôùc ra khoûi ñeå taäp bay nhaûy, taäp vöôn leân maø meï toâi thì coøn rôm rôùm nöôùc maét .

 Moät thaønh coâng nhoû nhoi cuûa toâi taïo neân nuï cöôøi raïng rôõ cho gia ñình nhö hoài toâi môùi sinh ra nhöng naøo coù thaám thaùp gì ñaâu so vôùi noãi lo aâu traêm beà cuûa cha meï theo doõi töøng böôùc chaân toâi treân khaép neûo ñöôøng toâi ñi. Coù nhöõng laàn toâi vaáp ngaõ vôùi bao nhieâu noãi ñau rieâng mình thì laïi chính nôi ñoù -nôi nhaø maø toâi ñaõ soáng, nôi saân maø toâi ñaõ chôi, noãi buoàn cuûa gia ñình laïi caøng nhaân leân boäi phaàn, cha meï toâi toùc laïi caøng theâm nhieàu sôïi baïc .

 Nghó veà hai chöõ gia ñình, nhôù ñeán gia ñình, toâi nghe nhö beân tai ñaâu ñaây nhöõng lôøi thoû theû vôùi nhau cuûa cha meï toâi :"Mình ôi, mình ôi". Moãi laàn cha meï toâi tieáp xuùc vôùi baïn beø, baø con, khaùch ñeán thaêm vieáng, hai tieáng "nhaø toâi" khi cha noùi veà meï hoaëc meï noùi veà cha trong cuoäc troø chuyeän ñeán baây giôø vaãn coøn vang voïng beân tai. Nhöõng töø ngoït ngaøo vaø traân troïng laøm sao .

 Nghó veà hai chöõ gia ñình, ai cuõng coù maùi nhaø. Toâi coøn coù dieãm phuùc vì toâi coøn coù caùi saân baèng ñaát gaén lieàn vôùi nhaø nhö da thòt gaén lieàn vôùi thaân theå ñeå toâi nhôù, ñeå toâi vui, toâi buoànůmaø taâm trí toâi khoâng bao giôø nhoaø ñi ñöôïc .

 Ñeïp ñeõ bieát bao hai chöõ gia ñình -gia ñình Vieät Namů ôû moät goùc trôøi queâ höông maø chæ coù soáng thaät ôû nôi ñoù toâi môùi nhaän ra ñöôïc .
 

 


 

HÖÔÙNG VEÀ MUØA VU LAN BAÙO HIEÁU
 PL.2544 - 2000
 NGHÓ VEÀ HAI CHÖÕ "GIA ÑÌNH"

 XUAÂN NAM

 Gia ñình laø nôi ñaàu tieân toâi ñaõ khoùc chaøo ñôøi ñeå cha meï toâi cuøng nhöõng ngöôøi thaân yeâu nôû nuï cöôøi troâng thaáy daáu hieäu cuûa söï sinh toàn vôùi bao öôùc voïng ñi leân. Gia ñình laø nôi nuoâi döôõng, daïy doã toâi, laøm beä phoùng cho toâi vaøo ñôøi trong khi nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát phaûi boùp chaét, vaät loän vôùi cuoäc soáng traêm beà. Gia ñình laø nôi gia tieân toâi vaãn coøn ñoù, treân baøn thôø khoùi höông ñeå maõi chöùng kieán con chaùu vaät ñoåi sao dôøi trong söï ñi leân ñeán voâ cuøng cuûa phaùt trieån. Gia ñình laø nôi tích luõy trí tueä vaø moà hoâi cuûa bao ñôøi coøn in ñaäm neùt treân gia saûn -duø caùi gia saûn xung quanh maø toâi coù theå sôø ñöôïc noù nhoû nhoi nhöng caùi voâ hình thì voâ giaù. Töøng tieáng keâu roän ròp cuûa baày gia suùc gôò bao nieàm vui thì caùi im laëng nhö voâ cuøng taän cuûa töøng ñoà vaät duøng cho vieäc möu sinh, cho söï phaùt trieån laøm cho loøng toâi laéng ñoïng suy nghó. Gia ñình laø nôi toâi ñaõ nhaän ñöôïc bao nhieâu tình caûm trìu meán, quyeán luyeán, hy voïng, hun ñuùc cho toâi vöõng böôùc maëc duø nhöõng tình caûm aáy coù khi laø noãi ñau khoân taû. Coù laàn maáy anh em toâi troán hoïc ñi chôi, ngöôøi chò lôùn cuûa toâi baét töøng ñöùa naèm treân caùi phaûn traàn truïi roài laáy roi quaát vaøo moâng moãi ñöùa moät. Chuùng toâi ñau theå xaùc thì ít maø noãi ñau tinh thaàn cuûa chò laøm sao toâi bieát ñöôïc .

 Gia ñình chính laø maùi nhaø truøm leân treân taát caû nhöõng gì toâi coù theå thaáy, coù theå nghe ñöôïc hoaëc khoâng theå thaáy khoâng theå nghe ñöôïc. Nhöõng vaät töôûng chöøng voâ tri cuõng mang naëng moät taâm hoàn.

 Gia ñình cuõng chính laø caùi saân maø laàn ñaàu tieân toâi böôùc qua ngöôõng cöûa, ñaët chaân vaøo ñoù ñeå thaáy trôøi cao ñaát roäng caây coû xung quanh. Caùi saân chôi maø toâi vui ñuøa boø leát thôøi taám beù vôùi anh chò em toâi, vôùi maáy ñöaù con haøng xoùm laøng gieàng cuøng traïc tuoåi, vôùi con möïc hieàn laønh, vôùi con mieâu khaùu khænh maø coù laàn toâi vuoát sôïi raâu meùp laøm noù phaûi phaùt tieáng meo. Caùi saân maø toâi ñaõ töøng tieãn chò toâi ñi laáy choàng trong tieáng phaùo ñì ñuøng xa xöa vaø cuõng laø nôi toâi döï böõa tieäc möøng vôùi anh toâi khi anh cöôùi vôï laäp beà gia thaát .

 Nôi caùi saân maø anh chò em toâi ñaõ töøng quaây quaàn beân cha meï trong nhöõng ñeâm toái trôøi le loùi aùnh sao hay traêng raèm saùng toû, nghe ngöôøi keå nhöõng caâu chuyeän coå tích hay cuoäc ñôøi ñeå chuùng toâi bieát theá naøo laø leõ soáng. Cuõng chính nôi caùi saân ñoù, laàn ñaàu tieân toâi böôùc ra khoûi ñeå taäp bay nhaûy, taäp vöôn leân maø meï toâi thì coøn rôm rôùm nöôùc maét .

 Moät thaønh coâng nhoû nhoi cuûa toâi taïo neân nuï cöôøi raïng rôõ cho gia ñình nhö hoài toâi môùi sinh ra nhöng naøo coù thaám thaùp gì ñaâu so vôùi noãi lo aâu traêm beà cuûa cha meï theo doõi töøng böôùc chaân toâi treân khaép neûo ñöôøng toâi ñi. Coù nhöõng laàn toâi vaáp ngaõ vôùi bao nhieâu noãi ñau rieâng mình thì laïi chính nôi ñoù -nôi nhaø maø toâi ñaõ soáng, nôi saân maø toâi ñaõ chôi, noãi buoàn cuûa gia ñình laïi caøng nhaân leân boäi phaàn, cha meï toâi toùc laïi caøng theâm nhieàu sôïi baïc .

 Nghó veà hai chöõ gia ñình, nhôù ñeán gia ñình, toâi nghe nhö beân tai ñaâu ñaây nhöõng lôøi thoû theû vôùi nhau cuûa cha meï toâi :"Mình ôi, mình ôi". Moãi laàn cha meï toâi tieáp xuùc vôùi baïn beø, baø con, khaùch ñeán thaêm vieáng, hai tieáng "nhaø toâi" khi cha noùi veà meï hoaëc meï noùi veà cha trong cuoäc troø chuyeän ñeán baây giôø vaãn coøn vang voïng beân tai. Nhöõng töø ngoït ngaøo vaø traân troïng laøm sao .

 Nghó veà hai chöõ gia ñình, ai cuõng coù maùi nhaø. Toâi coøn coù dieãm phuùc vì toâi coøn coù caùi saân baèng ñaát gaén lieàn vôùi nhaø nhö da thòt gaén lieàn vôùi thaân theå ñeå toâi nhôù, ñeå toâi vui, toâi buoànůmaø taâm trí toâi khoâng bao giôø nhoaø ñi ñöôïc .

 Ñeïp ñeõ bieát bao hai chöõ gia ñình -gia ñình Vieät Namů ôû moät goùc trôøi queâ höông maø chæ coù soáng thaät ôû nôi ñoù toâi môùi nhaän ra ñöôïc .