Make your own free website on Tripod.com
 

 
 
 

BAÕO LUÏT VIEÄT NAM

KÍNH MÔØI UÛNG HOÄ CÖÙU TRÔÏ
BAÕO LUÏT MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Töø giöõa thaùng 8-2000 tôùi nay, khaép coõi Vieät Nam nhöng naëng nhaát laø ôû Mieàn Nam, möa dai daúng vaø raát lôùn keùo daøi, nhieàu traän cuoàng phong hoãn taïp, caùc côn baõo töø bieån Ñoâng thoåi vaøo. Qua baùo chí, truyeàn thanh, truyeàn hình, ngöôøi thaân beân nhaø baùo tin, chaéc chaén ai cuõng bieát, xuùc ñoäng vaø thöông taâm. Thaàm hoûi : sao queâ höông mình, sao ñoàng baøo mình phaûi lieân tuïc ñoùn nhaän vaø traû giaù quaù ñaét bôõi bao caûnh phuõ phaøng, tang thöông noâng noãi ! 

Möa to gioù lôùn gaây neân luõ luït khaép caùc tænh Tieàn Giang, Haäu Giang, Raïch Giaù, Haø Tieân, An Giang, Chaâu Ñoác, Long An, Long Xuyeân, Ñoàng Thaùp, Cao Laõnh... Ñaâu ñaâu cuõng bieån nöôùc meânh moâng, leânh laùng ! Ñaâu ñaâu cuõng nöôùc cuoán, nhaø troâi, ñoå naùt ! Ñaâu ñaâu cuõng soùng ngöôøi dìu daét taûn cö, nöôùc maét ngheïn ngaøo, ngöûa baøn tay xin cheùn côm manh aùo, ngoùng tin chôø ai ban boá chuùt töø taâm ?

Moät thaùng röôõi qua, luõ luït ñaõ gaây neân : 106 ngöôøi cheát. Traâu boø, gia suùc bò cheát, bò troâi khoâng theå löôøng ñöôïc. Haøng traêm ngaøn gia ñình maát heát nhaø cöûa, hôn hai traêm ngaøn noùc gia bò ngaäp, hôn 100 caàu coáng bò suïp ñoå. Nhieàu coâng sôû, tröôøng oác bò toác noùc, xieâu queïo ngöûa nghieâng. Nhieàu laøng maïc, ruoäng nöông, hoa maøu bieán maát. Nhaø tröôøng ñoùng cöûa, hoïc sinh nghæ hoïc. Hôn nöûa trieäu ngöôøi troâng chôø söï cöùu trôï khaán caáp veà thöïc phaåm, vaø höôùng daãn laùnh naïn taïm truù. Traän luõ luït naày, nhieàu nôi ñaõ lôùn hôn traän luït naêm 1978, naêm 1996. Nhieàu vuøng nöôùc leân cao tôùi 4 meùt, 5 meùt. Vaø tin khí töôïng cuõng nhö cô quan phoøng choáng luõ luït baùo ñoäng, nöôùc vaãn coøn tieáp tuïc daâng cao vaø coù theå keùo daøi tôùi cuoái thaùng 10. Söï taøn phaù raát lôùn vaø söï thieät haïi thaät naëng neà döï phoûng leân tôùi haøng tyû Myõ kim?   û 

Vì caùc quoác gia ôû thöôïng nguoàn soâng Meâkong vaãn coøn möa döõ doäi : Nepal ñaõ coù 150 ngöôøi cheát, luït lôùn nhaát töø 20 naêm qua. Cam Boát coù 94 ngöôøi cheát, luït lôùn nhaát töø 70 naêm qua. Laøo coù 43 ngöôøi cheát, luït lôùn nhaát töø 30 naêm qua. Mieàn ñoâng baéc Thaùi Lan 85% hoa maøu saép thu hoaïch bò thieät haïi. Cho neân caùc tænh doïc theo soâng Cöûu Long cuûa Mieàn Nam seõ bò traøn ngaäp löôïng nöôùc töø treân ñoå xuoáng, coïng theâm baõo toá töø bieån ñoâng taït vaøo, ñang laø söï caáp baùo kinh hoaøng vaø coù theå laø naïn thieân tai lôùn nhaát trong voøng 80 naêm qua (nhieàu cuï giaø vaø tin töùc VN cho bieát nhö theá).

Mieàn Nam ñaâu coøn laø vöïa luùa lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ ! Mieàn Nam ôi, ñaâu coøn laø hoøn ngoïc vieãn Ñoâng ! Nhöõng caùnh ñoàng Mieàn Nam ôi, ñaâu coøn thô moäng myõ mieàu, vaø coøn gì laø coø bay thaúng caùnh ! Vaø ñoàng baøo Mieàn Nam ôi, coù coøn khoâng trong chaát phaùc thaät thaø, vaø ai laïi khoâng nhôù suoát chieàu daøi lòch söû, Mieàn Nam vöøa tieáp ñoùn ngöôøi taûn cö töù xöù töïu veà laäp nghieäp, vaø naêm naøo cuõng tieáp trôï cho Mieàn Baéc, Mieàn Trung töø luùa gaïo cho tôùi aùo côm, keå caû naïn nhaân chieán cuoäc, baõo luït, haïn haùn, maø hai mieàn thöôøng xuyeân ñoùn nhaän. 

Baèng böùc Taâm Thö thoáng thieát naày, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo vaø Chuøa Phaùp Quang xin chaân thaønh môøi goïi taát caû ñoàng baøo VN noùi chung, nhaát laø ai ngöôøi Mieàn Nam ñöôïc töø ñoù sinh ra, nuoâi döôõng, lôùn leân, haõy toû loøng maùu chaûy ruoät meàm, moät con ngöïa ñau, ...

Ai ngöôøi Mieàn Trung, Mieàn Baéc, haõy nhôù nhöõng aân tình saâu naëng maø ngöôøi Mieàn Nam ñaõ theå hieän, daønh cho, nay toû loä nhö moät chuùt nghóa cöû ñaùp ñeàn, laïi coøn noùi leân Baàu ôi thöông laáy bí cuøng,...ñeå höôùng veà Mieàn Nam myõ mieàu ñang ñoå naùt.Neân nhôù, gaàn nhaát môùi cuoái naêm ngoaùi ñaây thoâi, khi Mieàn Trung laâm naïn, ñoàng baøo Mieàn Nam ñaõ taän tình, noã löïc cöùu giuùp nhö theá naøo ? Vaø treân ñöôøng ñi cöùu trôï hoï coøn bò laät xe, xaûy ra thöông vong, cheát choùc ra sao ! Thôøi gian ñoù, Chuøa Phaùp Quang ñaõ nhaän ñöôïc $57,650 ñoùng goùp ñeå gôûi ñi cöùu trôï.

Baõo luït Mieàn Nam hieän nay, chuùng toâi gom goùp ñöôïc môùi $2,430 vaø ñaõ gôûi ñi. Kính thænh nguyeän tieáp tuïc ñoùn nhaän moïi ñoùng goùp cöùu trôï, xin gôûi veà CHUØA PHAÙP QUANG, 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077. Check, Money Order xin ñeà Chua Phap Quang. Coù theå gôûi thaúng vaøo Bank Commonwealth, Account name : CHUA PHAP QUANG, Account number  064144-903143 vaø gôûi Deposit receipt hay lieân laïc ñeå chuùng toâi bieát ñoù laø tieàn cöùu trôï.

 Brisbane ngaøy 25-9-2000.   Thieát tha keâu goïi vaø chaân thaønh tri aân. 
TK THÍCH NHAÄT TAÂN 
 
 

PHAÙT TAÂM CÖÙU TRÔÏ BAÕO LUÏT MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Gia ñình chuùng toâi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ñòa chæ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ñieän thoaïi  .  .  .  .  .  .  .  . 

Xin vui loøng

* Ñoùng goùp $ .  .  .  .  .  . , ñeå cöùu trôï Baõo Luït Mieàn Nam Vieät Nam

* Ñoùng goùp $ .  .  .  .  .  . , ñeå cöùu trôï Baõo Luït taïi Nepal, Cam Boát vaø Laøo 

Gôûi vaøo Bank Commonwealth, teân Chua Phap Quang,

Soá Account : 064144-903143 

Gôûi veà ñòa chæ Chuøa Phaùp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077.

KÍNH MÔØI UÛNG HOÄ CÖÙU TRÔÏ 
BAÕO LUÏT MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Hôn moät thaùng röôõi qua, möa to gioù lôùn gaây neân luõ luït traøn ngaäp khaép caùc tænh doïc theo soâng Cöûu Long cuûa Mieàn Nam Vieät Nam, laøm cho 126 ngöôøi bò cheát, voâ soá traâu boø, gia suùc bò cheát, bò cuoán troâi. Haøng traêm ngaøn ngoâi nhaø bò xoaùy chìm, bieán maát. Haøng traêm ngaøn ngoâi nhaø khaùc bò ngaäp, ñoå naùt. Hôn nöûa trieäu ngöôøi ñang phaûi laùnh naïn di taûn, khoâng coù gaïo aên, khoâng coù nôi ôû, soáng trong caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, ngöûa baøn tay xin cheùn côm manh aùo, ngoùng tin chôø ai ban boá chuùt töø taâm ! Söï taøn phaù vaø thieät haïi leân tôùi haøng tyû Myõ kim.

Tình ruoät thòt nghóa ñoàng baøo, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo vaø Chuøa Phaùp Quang kính xin môøi goïi taát caû ñoàng baøo VN noùi chung, nhaát laø ai ngöôøi Mieàn Nam ñöôïc töø ñoù sinh ra, nuoâi döôõng, lôùn leân haõy toû loøng maùu chaûy ruoät meàm, moät con ngöïa ñau,...ai ngöôøi Mieàn Trung, Mieàn Baéc, haõy nhôù nhöõng aân tình saâu naëng maø ngöôøi Mieàn Nam ñaõ theå hieän, daønh cho, neân toû loä nhö moät nghóa cöû ñaùp ñeàn, vaø coøn noùi leân Baàu ôi thöông laáy bí cuøng,... ñeå höôùng veà Mieàn Nam myõ mieàu ñang ñoå naùt.Luït loäi vaãn coøn tieáp tuïc tôùi cuoái thaùng 10, caûnh tang thöông thaûm khoác seõ coøn to lôùn vaø nhieàu cay ñaéng ?

Mieàn Nam baõo luït ai ôi 
Queâ höông gaám voùc tôi bôøi ñìu hiu
Mieàn Nam xinh ñeïp myõ mieàu
Möa tuoân gioù cuoán bao nhieâu hoang taøn

Chuùng toâi môùi gom goùp ñöôïc $2,430 vaø ñaõ gôûi ñi. Ñeå bieát tin töùc vaø moïi ñoùng goùp cöùu trôï, xin lieân laïc Tel : 07-33721113 ; Fax : 07-33729988 ; Mobile 0402-442431 vaø gôûi veà : Chuøa Phaùp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077. Coù theå gôûi vaøo Bank Commonwealth, teân Chua Phap Quang, soá account 064144-903143.

Thaønh kính thieát tha keâu goïi vaø chaân thaønh tri aân caûm taï.
Tyø Kheo THÍCH NHAÄT TAÂN

TIEÁNG KEÂU CÖÙU
QUEÂ HÖÔNG

 Ai thöông queâ höông toâi ?
 Ai thöông ñoàng baøo toâi   ?
 Thoâi roài Mieàn Nam ôi !
 Möa tuoân gioù cuoán baïo taøn
 Caû ñaát nöôùc leä traøn leân aùnh maét
 Ruoät ñau nhö caøo
 Taâm can nhö caét
 Khoanh tay baát löïc
 Nhìn vaät ñoåi sao dôøi
 Nhìn hoang taøn ñoå naùt
 Nhìn vaän nöôùc noåi troâi
 Khoâng sao noùi ñöôïc neân lôøi
 Trôøi cao coù thaáu loøng ngöôøi hay chaêng ?
 Ñaát baèng daäy soùng
 Saám seùt vang reàn
 Vì ñaâu giaän hôøn
 Gaây neân noâng noãi !
 Kìa ! Caàn Thô, Ñoàng Thaùp, Raïch Giaù, Long An
 Noï ! Tieàn Giang, Vónh Long, An Giang phuû traøn Chaâu Ñoác
 Ñaâu ñaâu cuõng suïp, ñoå, cheát, troâi, phuõ phaøng chaát ngaát
 Ñaâu ñaâu cuõng soùng ngöôøi laën huïp, tieáng khoùc, tieáng than
 Mieàn Nam nöôùc Vieät hai ngaøn
 Mieàn Nam ôi hôõi voâ vaøn tang thöông
 Mieàn Nam toâi ñoù queâ höông
 Vieãn Ñoâng hoøn ngoïc vaán vöông leä nhoøa
 Coøn chi laø nhöõng tænh phì nhieâu, doïc theo soâng Cöûu Long kieàu dieãm !
 Coøn chi laø nhöõng caùnh ñoàng vaøng, baùt ngaøn luùa chín Mieàn Nam !
 Khaép taùm tænh ngaäp traøn
 Ngöôïc leân beân kia bieân giôùi
 Xuoâi veà ñeán taän Caø Mau
 Vaøi chuïc naêm qua ñeán vaøi chuïc naêm sau
 Laø traän luït lôùn nhaát töø nhieàu theá kyû !
 Bieån nöôùc meânh moâng
 Löng ñoài xaáp xæ
 Phoá phöôøng laép xaép
 Laøng xaõ noåi troâi
 Coù nôi daâng leân tôùi noùc
 Coù nôi maáp meù maùi ruoâi
 Caû nhaø nheùt nhau chui ruùc 
 Treân maûnh vaùn, caùi giöôøng, ñaúng goã noái tieáp ñöôïc keâ 
Ñaõ hai thaùng daøi ñaèng ñaüng, naõo nuoät eâ cheà !
 Chôø con nöôùc ruùt cho tôùi cuoái muøa möa, coøn hôn thaùng nöõa !
 Kìa ! Theâm moät em beù rôùt, chìm
 Baøn tay non laøm sao em níu chöõa ?
 Em bieán maát roài, thaêm thaúm muø khôi !
 Kìa ! Theâm moät cuï giaø run raåy, cuoán troâi
 Neùt ñaúng ñiu, taøn taï, khoâ gaày
 Khoâng kòp ngoaùy coå, nhìn ñaøn chaùu con boû laïi
 Tay choáng tay cheøo ñöa ñaåy
 Quay quanh than khoùc kieám tìm
 Loái xoùm nghe la keùo tôùi
 Theâm caâu saàu naõo, im lìm 
 Nhieâu kheâ ôi hôõi nhieâu kheâ !
 Tang thöông phuû lôùp maáy beà tang thöông !
 “ Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông
 Ngöôøi trong moät nöôùc bieát thöông sao cuøng “
 Möôøi maáy trieäu daân taän cuøng khoán khoå
 Hôn nöûa trieäu ngöôøi khoâng nhaø khoâng cöûa 
 Maáy traêm ngaøn ngöôøi laùnh naïn, vôùi gia taøi laø nhöõng gì vuïn vôõ
 Doõi tai nghe, coù tin ai cöùu trôï ?
 Ngöûa tay gaày, xin manh aùo, seùt côm !
 Nhìn troâng aùnh maét moûi moøn
 Xa xaêm chôø ñôïi heùo hon noãi loøng
 Hôõi ñoàng baøo ôi !
 Hôõi queâ höông ôi !
 Toâi caát cao tieáng goïi
 Xin ngoû lôøi vôùi chò !
 Xin thöa chuyeän vôùi anh !
 Laø Nam, Trung hay Baéc
 Vaø taát caû moïi ngöôøi
 Dang roäng baøn tay dung ruoåi
 Môû LOØNG VAØNG cho thoûa moái TÖØ TAÂM
 Xin ñöøng traùch toâi nghe !
 Maø duø coù traùch, toâi cuõng vaãn thì thaàm
 Mieãn sao, cho ngöôøi ngheøo ñöôïc cheùn côm thay cheùn chaùo
 Mieãn sao, cho treû thô ñöôïc maûnh aùo che thaân
 Toâi ngöûa tay, theâm ñoùn nhaän moät laàn
 Tình ruoät thòt, nghóa ñoàng baøo, OÂi tinh thaàn cao quí !
 Tieáng keâu cöùu laïc quyeân, ai maø khoâng nghe nhó !
 Ñeïp quaù ñi thoâi ! Caûm taï ôn ngöôøi !
 Queâ höông xin MOÄT NUÏ CÖÔØI
 Duø trong duø ñuïc cuõng ngöôøi Vieät Nam. 

Haï tuaàn thaùng 9 - Canh Thìn. Ñeâm Thaép Neán caàu nguyeän & Moät Ngaøy Nhòn AÊn chia xeû. Nhaät Taân caûm taùc. 

  Ñeán nay,Chuøa Phaùp Quang  quyeân ñöôïc $26,100 Uùc kim, ñaõ gôûi ñi cöùu trôï.Xin tieáp tuïc ñoùn nhaän,ñeà vaø gôûi veà : Chuøa Phaùp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077 . Hoaëc gôûi thaúng vaøo ngaân haøng Commonwealth, teân Chua Phap Quang, Soá A/c 064144-903143, vaø baùo tin ñeå bieát laø tieàn cöùu trôï.Lieân laïc :

Thích Nhaät Taân. Tel 07-33721113 * Mobile 0402-442431  * Fax 07-33729988.
 


VAÄN ÑOÄNG LAÏC QUYEÂN CÖÙU TRÔÏ 
BA NGAØY AÊN TRONG BA BÖÕA TEÁT 
VAØ MOÄT CHIEÁC XUOÀNG
CHO NHÖÕNG GIA ÑÌNH NAÏN NHAÂN LUÕ LUÏT, 
BÒ THIEÄT HAÏI NAËNG NHAÁT VAØ NGHEØO NHAÁT 
TAÏI MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Thay maët Ñoàng baøo naïn nhaân luõ luït khaép caùc tænh Mieàn Nam Vieät Nam, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo vaø Chuøa Phaùp Quang taïi Queensland chaân thaønh caûm taï, tri aân caùc Hoäi Ñoaøn, Tröôøng Vieät Ngöõ Tröng Vöông, chuøa Linh Sôn, Gia Ñình Phaät Töû Chaùnh Quang, caùc cô sôû kinh doanh, vaø Ñoàng höông, Phaät töû, aân nhaân khaép nôi ñaõ nhieät tình laïc quyeân, ñoùng goùp cöùu trôï. 
Gaàn hai thaùng qua, chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc cho Quyõ Cöùu Trôï laø 54,253 UÙc kim. 

* COÂNG CUOÄC VAÄN ÑOÄNG LAÏC QUYEÂN CÖÙU TRÔÏ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN :

Sau khi naém ñöôïc tin töùc khaép caùc tænh Mieàn Nam töø Chaâu Ñoác, Ñoàng Thaùp, ñeán Long An, xuoáng taän Vónh Bình, Ba Xuyeân, Baïc Lieâu, Caø Mau chìm trong bieån nöôùc, Chuøa Phaùp Quang ñaõ raùo rieát cho cuoäc vaän ñoäng laïc quyeân cöùu trôï baét ñaàu : 

1. Caáp toác 3,200 laù thö keâu goïi cöùu trôï ñöôïc gôûi ñi, lieân laïc baùo chí, ñaøi phaùt thanh, vaø ñieän thoaïi thænh caàu nhöõng maïnh thöôøng quaân aân nhaân ñaõ töøng giuùp ñôõ.

2. Cuøng caùc huynh ñeä ñaõ töøng tu hoïc, quen bieát ngaøy xöa, ñang truï trì 4 chuøa taïi Saøi Goøn, moät chuøa taïi Long An, moät chuøa taïi Caàn Thô, moät chuøa taïi Vónh Long, laäp ra 3 BAN CÖÙU TRÔÏ ñeå nhaän ñònh tình hình, phaân loaïi thieät haïi vaø ñieàu phoái coâng taùc cöùu trôï. Chuùng toâi ñieän thoaïi veà thöôøng xuyeân ñeå naém tin, theo doõi cuï theå.

3. Cuøng caùc Toân Giaùo vaø Ñoaøn Theå toå chöùc Ñeâm Caàu Nguyeän & Thaép Neán Tình Thöông, laïc quyeân cöùu trôï vaøo toái Thöù Saùu 20-10-2000.
4. Nhaân leã vía Boà Taùt Quaùn Theá AÂm – hieän thaân cuûa Töø Bi vaø Teá Ñoä, 19-9-aâm lòch, Chuøa Phaùp Quang toå chöùc Moät Ngaøy Nhòn AÊn Chia Xeû vaø Ñeâm Thaép Neán Caàu Nguyeän – Yeân Laëng ñeå soáng vôùi ñoàng baøo ruoät thòt khoå ñau vaø Mieàn Nam tan naùt.

5. Toå chöùc Hai Böõa Côm Gaây Quyõ vaøo 4 & 5-11-2000 taïi Chuøa Phaùp Quang, ñöôïc 1071 ngöôøi uûng hoä, vôùi thöïc khaùch hieän dieän hai ñeâm laø 898 vò. Cuoäc laïc quyeân taïi choã vaø ñoàng höông, thaân höõu uûng hoä qua GIAN HAØNG TÌNH THÖÔNG “Take Away” do Gia Ñình Phaät Töû Chaùnh Quang thöïc hieän, vôùi soá tieàn thu ñöôïc laø 10,602 UÙc kim.

6. Cuøng caùc chuøa noùi treân laïc quyeân taïi Saøi Goøn vaø tieàn cöùu trôï cuûa Phaùp Quang, caùc Ban ñaõ phaân phaùt 18,370 phaàn quaø ñeán taän tay ñoàng baøo vaø 420 chieác xuoàng cho nhöõng gia ñình naïn nhaân ngheøo nhaát. (moïi chi phí haønh chaùnh, lieân laïc, xe coä chôû quaø, aên ôû do caùc chuøa vaø Ban Cöùu Trôï töï tuùc, chöù khoâng trích töø tieàn cöùu trôï do Phaùp Quang gôûi veà hoaëc do caùc chuøa cuûa huynh ñeä chuùng toâi quyeân goùp ñöôïc taïi VN). 

7. Chuùng toâi cuøng quí Thaày Coâ huynh ñeä ñaõ thaûo luaän vaø ñoàng yù : taïm thôøi giaûm thieåu soá löôïng cöùu trôï chæ giuùp vaøi tröôøng hôïp toái caàn thieát, vì tieàn quyeân goùp töø quyù Thaày Coâ ñaõ gaàn heát vaø Quyõ Cöùu Trôï Phaùp Quang cuõng ñaõ caïn, ñeå chaân thaønh thænh nguyeän :

TAÁM LOØNG VAØNG THEÂM MOÄT LAÀN cho KEÁ HOAÏCH CÖÙU TRÔÏ HAÄU BAÕO LUÏT nhö sau :
 
 

BA NGAØY AÊN TRONG BA BÖÕA TEÁT VAØ MOÄT CHIEÁC XUOÀNG CHO MOÃI GIA ÑÌNH NAÏN NHAÂN LUÕ LUÏT BÒ 
THIEÄT HAÏI NAËNG NHAÁT, NGHEØO NHAÁT

1. BA NGAØY AÊN TRONG BA BÖÕA TEÁT 

Hieän nay möa cuoái muøa vaãn tieáp tuïc coù theå vaøi ba tuaàn nöõa, cho duø khoâng coøn naëng haït, möïc nöôùc coù ruùt xuoáng, nhöng nhöõng laøng xaõ thaáp, heûo laùnh, xa xoâi, haàu nhö khaép caùc tænh Mieàn Nam, nhieàu nôi trong nhaø nöôùc vaãn coøn leân tôùi nöûa vaùch, hoaëc loäi tôùi ruùn, tôùi ngöïc, maáp meù ngaïch cöûa, laép xaép ngoaøi saân. Con soá naïn nhaân laùnh naïn quaù lôùn, chen chuùc treân nhöõng bôø ñeâ, ñöôøng loä, doác ñoài. Cô quan phoøng choáng baõo luït, döï baùo thôøi tieát, vaø thöïc traïng ñòa phöông cho bieát, ñeán cuoái thaùng 12 hay qua thaùng 1-2001, nöôùc môùi ruùt haún. Vaø sau ñoù, ngöôøi daân laùnh naïn môùi coù theå hoài cö, phuïc hoài cuoäc soáng vôùi ñoâi baøn tay traéng trong vuïn vôõ, xaùc xô. Cöûa nhaø bieán maát chæ coøn moät baõi buøn laày nöôùc ñoïng, ruoäng nöông nhieàu nôi seõ bò boài lôû, maáp moâ.

Thöông ñoàng baøo thoáng khoå ñieâu linh, chuùng ta coá gaéng cöùu caùi ngaët coøn chöa noåi laøm sao cöùu ñöôïc caùi ngheøo !  Chæ chaân thaønh theå hieän LAÙ LAØNH ÑUØM LAÙ RAÙCH maø thoâi ! Teát Nguyeân Ñaùn cuõng saép ñeán roài. Ba ngaøy teát gaïo ñaâu ? Laáy gì ñeå cuùng oâng baø treân baøn thôø taïm bôï ? 20 UÙc kim cho moãi gia ñình, seõ giuùp ñöôïc naïn nhaân ngheøo khoå Mieàn Nam vaø laø MOÙN QUAØ CAO QUYÙ CHO BA NGAØY TEÁT. Chuùng toâi xin thænh nguyeän keâu goïi, giuùp ñöôïc bao nhieâu gia ñình quyù baáy nhieâu.

VAØ HAØNG NGAØN TREÛ EM ÑI HOÏC, trong thieáu thoán cô haøn, XIN CHUÙT TÖØ TAÂM ÑEÅ MUA SAÙCH VÔÛ, AÙO QUAÀN.

2. MOÄT CHIEÁC XUOÀNG CHO MOÄT GIA ÑÌNH BÒ THIEÄT HAÏI NHAÁT, NGHEØO NHAÁT

Ai laø daân Mieàn Nam, hoaëc ai ñaõ töøng thaêm vieáng cuoäc soáng cuûa ngöôøi Mieàn Nam, thì môùi bieát chieác xuoàng ba laù, naêm laù baûy laù, laø phöông tieän di chuyeån, vaø laø phöông keá möu sinh cuûa ngöôøi daân queâ moäc maïc, tuy raèng khoâng phaûi nhieàu tieàn laém môùi mua ñöôïc, nhöng bieát bao nhieâu gia ñình ngheøo khoå, hoï vaãn khoâng theå mua noåi. Tröôùc ñaây, ra chôï baùn chuùt rau chuùt traùi, mua chuùt noï chuùt kia, hoï phaûi quaù giang loái xoùm, hay phaûi traû tieàn ñoø, hoaëc “baùnh ít ñi baùnh qui laïi”, cho neân quanh naêm cuøng thaùng ngheøo vaãn hoaøn ngheøo, khoå daøi caùi khoå. Nay theâm caùi naïn luõ luït, nhö khung trôøi ngheøo khoù buûa vaây ! 

Cho hoï MOÄT CHIEÁC XUOÀNG GAÀN NHÖ CHO MOÄT GIA TAØI NHO NHOÛ trong hoaøn caûnh hieän nay. Chuøa Phaùp Quang ñaõ giuùp 420 chieác nhö ñaõ neâu, vaø töø nay, thieát laäp KEÁ HOAÏCH MOÄT CHIEÁC XUOÀNG CHO DAÂN NGHEØO MIEÀN NAM trong daøi haïn, ñeå giuùp cho ñoàng baøo. Giaù moät chieác xuoàng laø $80 UÙc kim. Kính xin môøi goïi tham gia keá hoaïch MOÄT CHIEÁC XUOÀNG CHO MOÄT GIA ÑÌNH NGHEØO KHOÅ MIEÀN NAM. 

  * Check, Money Order xin ñeà CHUA PHAP QUANG vaø gôûi ñòa chæ  :
    Chuøa Phaùp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077.

  * Gôûi thaúng Bank Commonwealth, teân Chua Phap Quang, Soá A/c : 064144-903143 

  * Lieân laïc : Tel 07-33721113 ; Fax 07-33729988 ; Mobile 0402-442431

  * Vui loøng baùo tin hay gôûi Deposit Receipt ñeå bieát laø quaø cöùu trôï. 
Traân troïng thænh nguyeän,caûm taï tri aân vaø kính môøi tham gia uûng hoä. 
Brisbane, ngaøy 15-11-2000. 
Tyø Kheo THÍCH NHAÄT TAÂN 
 
 

BA NGAØY AÊN TRONG BA BÖÕA TEÁT VAØ MOÄT CHIEÁC XUOÀNG CHO
MOÃI GIA ÑÌNH NAÏN NHAÂN LUÕ LUÏT BÒ THIEÄT HAÏI NAËNG NHAÁT, NGHEØO NHAÁT

Gia ñình chuùng toâi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Ñòa chæ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ñieän thoaïi   .  .  .  .  .  .  .  . Vui loøng uûng hoä : 

* $ .  .  .  .  .  Ñeå mua saùch vôû,  quaàn aùo cho treû em hoïc sinh ngheøo taïi Mieàn Nam

* $ .  .  .  .  .  Ñeå taëng cho (. . . ) Gia ñình naïn nhaân Ba böõa aên trong Ba Ngaøy Teát 

* $ .  .  .  .  .  Ñeå huøn mua xuoàng cho nhöõng gia ñình naïn nhaân ngheøo Mieàn Nam

* $ .  .  .  .  .  Ñeå taëng (1),(2),(. . .) chieác xuoàng cho (. . .) gia ñình ngheøo Mieàn Nam

.  Gôûi vaøo Bank Commonwealth, teân CHUA PHAP QUANG,  Soá Account : 064144-903143

Check, Money Order ñeà Chua Phap Quang, gôûi veà  : 12 Freeman Rd, Durack, QLD.4077

Kính môøi tham gia uûng hoä. Traân troïng thænh nguyeän tri aân.
Tyø Kheo Thích Nhaät Taân Taân