Make your own free website on Tripod.com

BUÔNG DAO

Giận anh
Tôi ra đi
Trao anh lại căn nhà của mẹ
Anh đã làm gì trong suốt hai mươi năm?


Một nửa thời gian chôn dấu rừng xanh
Bao khối óc, bao bàn tay

Trong tù cải tạo
Lời khoan hồng anh hô mạnh bạo
Che đậy tham tàn, quỷ quyệt, đìêu ngoa


Một nửa thời gian lúng túng ba hoa
Với luật rừng, luật sứ quân
Luật quốc tế
Ngón hại người trội hơn tài kinh bang tế thế
Khiến căn nhà của mẹ hoang phế tan tinh
Mẹ quê hương dúm dó vóc hình
Sinh ra một lũ xa lìa đạo lý


Này anh!
Hãy lắng tâm suy nghĩ
Ðể căn nhà của mẹ thôi hết tối tăm
Ðể tình đồng bào
Giữa anh và tôi
Còn có ngày đằm thắm. 

Lời Phật dạy :
Ðồ tể buông dao trở thành Phật sống.