Make your own free website on Tripod.com
  

 

 Ðây là nghi lễ cuối cùng củ buổi lễ, đó là cá vị huynh trưởng cùng Chủ Tịch Cộng đồng NVTD cùng cắt bánh kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6. Tiết mục này khác với tiết mục trước là những tiếng ồn ào bởi những tiếng cười vui vẻ. Xin hình nhìn các vị huynh trưởng thì rõ.

TIẾP THEO