Make your own free website on Tripod.com
 

 

 
 

THOÂNG CAÙO BAÙO CHÍ 
LAØM TAÏI SEATTLE NGAØY 4.9.2000 
CUÛA PHOØNG THOÂNG TIN PHAÄT GIAÙO QUOÁC TEÁ.

Ñaøo taïo Taêng Ni, ñaøo luyeän theá heä chuyeån tieáp cho Vieät Nam, leân tieáng cho Nhaân quyeàn vaø Sinh quyeàn, yeâu saùch boû Nghò ñònh 31/CP, Nghò ñònh 26 keàm keïp toân giaùo vaø ñieàu 4 treân Hieán phaùp laø Quyeát Nghò cuûa Ñaïi hoäi Khoaùng ñaïi kyø II GHPGVNTNHN taïi Hoa Kyø - Vaên phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo

Moãi boán naêm laïi coù moät laàn Khoaùng ñaïi ñeå vaïch keá hoaïch hoaït ñoäng thích nghi theo hoaøn caûnh trong nöôùc cuõng nhö theá giôùi vaø baàu cöû nhaân söï. Ñaïi hoäi Khoaùng ñaïi kyø II Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát Haûi ngoaïi taïi Hoa Kyø - Vaên phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo ñaõ khai dieãn trong caùc ngaøy 30.8, 1, 2 vaø 3.9.2000 taïi ngoâi chuøa Coå Laâm ôû thaønh phoá Seattle, bang Washington, Hoa Kyø. Ñaây cuõng laø dòp khaùnh thaønh ngoâi chuøa vöøa xaây caát xong, trang nghieâm, huøng vó treân ñoài thoâng, do Thöôïng toïa Thích Nguyeân An laøm Vieän chuû vaø cuõng laø Tröôûng ban Toå chöùc Ñaïi hoäi.

Ñaïi hoäi khaùnh thaønh chuøa Coå Laâm cuøng dòp vôùi leã Truy toân Coá Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Ñoân Haäu leân ngoâi vò Ñeä tam Taêng Thoáng theo Giaùo chæ cuûa Vieän Taêng thoáng trong nöôùc göûi ra. 70 chö Toân ñöùc Taêng Ni, 321 ñaïi bieåu thuoäc 101 phaùi ñoaøn phoù hoäi, vaø treân 2000 Phaät töû tham döï leã Truy toân. Döôùi nhöõng ngoïn thoâng xanh trong naéng möôùt, taát caû ñaõ töï ñoäng quyø xuoáng trong cöïc kyø haân hoan khi nghe Giaùo chæ cuûa Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Xöû lyù Thöôøng vuï Vieän Taêng Thoáng töø trong nöôùc göûi sang, vaø cöïc kyø xuùc ñoäng khi nghe tieáng cuûa Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, phaùt ra töø cuoán baêng töø thu taïi Saigon.

Sau khi Ñöùc Ñeä nhò Taêng Thoáng Thích Giaùc Nhieân vieân tòch naêm 1979, Coá Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Ñoân Haäu, Chaùnh thö kyù Vieän Taêng Thoáng ñöôïc coâng cöû Xöû lyù Thöôøng vuï. Nhöng Giaùo hoäi trong nöôùc bò ñaøn aùp, khoâng theå toå chöùc Ñaïi hoäi ñeå suy toân Ngaøi leân ngoâi vò Ñeä tam Taêng Thoáng. Do ñoù, nhaân Ñaïi hoäi Khoaùng ñaïi kyø II, Vieän Taêng Thoáng phoù thaùc cho Ñaïi hoäi laøm leã Truy toân.

Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang nhaán maïnh trong Giaùo chæ : "Theá giôùi khoâng coù hai maët trôøi, thì nöôùc Vieät vôùi 2000 naêm Phaät giaùo chæ coù moät Giaùo hoäi Daân laäp duy nhaát, laø Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát". Hoøa thöôïng veû taû böùc tranh quoác noäi ngaøy nay : "Xaõ hoäi nöôùc ta ngaøy caøng suy ñoài vì ñuû thöù teä naïn, nhaân taâm ly taùn, daân tình thoáng khoå, ñaïo lyù suy vong, phaùp naïn chöa theå giaûi tröø. Boái caûnh ñen toái aáy laø moái ñe doïa suy taøn cho Chaùnh Phaùp vaø Daân toäc. Baäc Tröôûng töû cuûa Nhö lai vaø ngöôøi höõu taâm khoâng theå xem thöôøng, ngoaûnh maët laøm ngô. ÔÛ haûi ngoaïi, quí Lieät vò ñöôïc soáng taïi caùc nöôùc vaên minh, daân chuû, töï do. Nhöng khoâng phaûi laø khoâng coù vaán ñeà. Khoâng gian ly caùch giöõa caùc chaâu, coäng vôùi bieát bao chuû tröông ly giaùn, meâ hoaëc, laøm phaân hoùa caùc ñoaøn theå vaø xoùi moøn Taêng theå luïc hoøa". Neân Hoøa thöôïng keâu goïi : "Do ñoù, ñeå hoùa giaûi caùc nghòch caûnh, caàn coù moät Taêng ñoaøn hoøa hieäp, moät Giaùo theå hôïp nhaát ñeå hoaèng döông Ñaïo Phaät Vieät sang phöông Taây, vaø vaän ñoäng löông tri nhaân loaïi haäu thuaãn cho vieäc phuïc hoài quyeàn sinh hoaït toân giaùo cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát taïi Vieät Nam".

Ngoaøi nhöõng chæ thò caàn thieát cho Ñaïi hoäi veà vaán ñeà keá hoaïch, nhaân söï trong nhieäm kyø môùi, Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang nhaán maïnh moät trong nhöõng coâng taùc haøng ñaàu laø vaän ñoäng cho Nhaân quyeàn : "Xu theá cuûa theá giôùi vaøo theá kyû XXI cuûa Taây lòch laáy nhaân quyeàn laøm tieâu ñích baûo veä con ngöôøi. Nhieàu ñaïi hoïc môû khoa nhaân quyeàn, nhieàu chính phuû taïi caùc nöôùc daân chuû tieân tieán coù Boä Nhaân quyeàn. Giaùo hoäi ta raát neân chuù troïng phöông dieän naøy ñeå baét kòp traøo löu cuûa theá kyû, ñoàng luùc gia taêng hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng quoác teá cho caùc quyeàn caên baûn maø ngöôøi daân trong nöôùc chöa coù. Neáu khaû theå, Ñaïi hoäi neân thieát laäp moät Vuï Nhaân quyeàn ñeå phaùt huy giaùo lyù toân troïng vaø baûo veä Con Ngöôøi maø Ñöùc Phaät ñaõ tuyeân döông töø 2544 naêm tröôùc, tröôùc xa caùc Tuyeân ngoân Nhaân quyeàn cuûa phöông Taây".

Hieän tình quaûn thuùc vaø söùc khoûe ñöôïc Hoøa thöôïng cho bieát nhö sau : "Phaàn toâi, nay tuoåi ñaõ cao, ngaøy caøng söùc yeáu, laïi theâm bònh hoaïn, bò coâ laäp nôi choán löu ñaøy. Nhöng chí nguyeän phuïc vuï Ñaïo phaùp vaø Daân toäc cuûa toâi vaãn nhö nhö baát ñoäng. Toâi nguyeän noi göông Ñöùc Phaät, chö Boà taùt, chö lòch ñaïi Toå sö, ñem töøng hôi thôû vaø thaân toâi trang traûi cho ñaïo Phaät tröôøng toàn treân ñaát nöôùc naøy. Nguyeän öôùc cuûa toâi thaønh töïu hay khoâng, cuõng tuøy thuoäc raát nhieàu vaøo söï tieáp tay, tieáp loøng cuûa Quí Lieät vò Giaùo phaåm cao caáp, trung caáp, caùc vò Cö só Thieän tri thöùc, Taêng Ni vaø Phaät töû caùc giôùi ôû haûi ngoaïi".

Ñaïo Töø cuûa Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, ñöôïc thu baêng göûi sang, thì nhaéc ñeán vai troø voâ tieàn khoaùng haäu cuûa Giaùo ñoaøn Phaät giaùo ôû haûi ngoaïi : "Hai möôi theá kyû qua, coù nhieàu laàn caùc Ñaïi taêng nöôùc ta sang Thieân truùc hay Trung quoác caàu hoïc, tham cöùu hoaëc truyeàn phaùp. Nhöng chöa bao giôø coù moät Giaùo ñoøan huøng haäu, moät löïc löôïng Phaät töû lôùn lao hieän dieän trong 70 quoác gia ôû khaép naêm chaâu nhö ngaøy nay. Haún nhieân do hoaøn caûnh theá söï baát ngôø ñaåy tôùi, theá maø laïi hoùa thaønh taêng thöôïng duyeân cho cuoäc hoaèng phaùp lôïi sinh, ñoàng luùc doùng leân treân theá giôùi tieáng troáng chieâng oai huøng cuûa neàn Phaät giaùo Vieät khôûi phaùt töø Luy Laâu. Keå töø caùc ñoaøn truyeàn giaùo cuûa Vua A Duïc ôû theá kyû thöù ba tröôùc Taây lòch göûi sang phöông Taây ñeán Hy Laïp, Phi chaâu, vaø toûa khaép vuøng Nam AÙ cuøng Ñoâng Nam AÙ chaâu, nay Taêng ñoaøn Phaät giaùo Vieät Nam ñang keá thöøa cuoäc hoaèng phaùp voâ tieàn khoaùng haäu aáy. Thaät laø moät troïng traùch hy höõu vaø cao caû".

Veà nhaân söï ñieàu haønh Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát Haûi ngoaïi taïi Hoa Kyø - Vaên phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo, vaø noùi thay cho tuyeät ñaïi quaàn chuùng thaàm laëng khoâng tieáng noùi ôû trong nöôùc, cuõng nhö taùc phong ñoái ñaàu vôùi nghòch caûnh laø "gioù chieàu naøo che chieàu aáy, chöù khoâng laø gioù chieàu naøo theo chieàu ñoù", Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä chæ thò : "Moät Taêng ñoaøn hoøa hôïp laø neàn taûng vöõng maïnh cho Giaùo hoäi. Gaëp ñuû thuaän duyeân thì "ña ña ích thieän". Duyeân laønh chöa keát thì aùp duïng "quí hoà tinh". Xin Ñaïi hoäi Khoaùng ñaïi kyø II heát söùc quan taâm ñeán vaán ñeà nhaân söï. Noùi ñeán nhaân söï laø noùi ñeán khaû naêng vaø taøi ñöùc, noùi ñeán söï tuaân haønh ñöôøng loái cuûa Hoäi ñoàng Löôõng vieän. Coù nhö vaäy môùi ñöùng ñöôïc ñaàu soùng ñeå cheøo choáng tröôùc phong ba baõo taùp, ñeå gioù chieàu naøo che chieàu aáy, chöù khoâng laø gioù chieàu naøo theo chieàu ñoù. Laøm sao cho Tieáng Noùi cuûa Chaùnh phaùp vaø Daân toäc phaùt huy chí nguyeän cuûa toâng toå, thu nhieáp ñöôïc caûm tình vaø haäu thuaãn cuûa theá giôùi. Moät Tieáng Noùi ñaïi bieåu cho tuyeät ñaïi quaàn chuùng thaàm laëng khoâng tieáng noùi, thay vì xu phuï theo caùc luaän ñieäu tö kyû, mò daân nhaát thôøi".

Hoøa thöôïng phaân tích cho Ñaïi hoäi thaáu roõ caên nguyeân cuûa thaûm traïng Vieät Nam, laø cuoäc khuûng hoaûng vaên hoùa vaø chính trò suoát ba theá kyû vöøa qua. Ñaùnh giaù söï ñoùng goùp cuûa Phaät giaùo Vieät Nam, Hoøa thöôïng neâu roõ söï noái daøi cuûa neàn vaên hoùa "Kim thaïch di vaên" chuyeån hoùa thaønh neàn vaên hoùa "Nhaân duõng di vaên" : "Ba theá kyû vöøa qua, cuoäc khuûng hoaûng vaên hoùa vaø chính trò treân ñaát nöôùc ta coøn haèn veát töôi. Nhöng söï thònh suy cuûa theá cuoäc khoâng laøm caûn böôùc ngöôøi con Phaät. Ñaïo Phaät ñöùng ngoaøi leõ thònh suy, ñöùng treân côn thaêng traàm cuûa lòch söû, ñeå daãn daét quaàn sinh veà nôi an laïc vaø giaûi thoaùt. Neàn vaên hoùa hoøa bình, toân troïng vaø baûo veä con ngöôøi cuûa Phaät giaùo, raïng rôõ töø trung taâm Luy Laâu vaøo theá kyû thöù II sau Taây lòch, qua thôøi laäp quoác Ñinh, Leâ vaø thôøi vaøng son Lyù, Traàn, coøn khaéc ghi treân bia kyù, coät kinh, laøm neân moät ñaëc thuø vaên hieán cuûa "Kim thaïch di vaên" cho nöôùc ta. Roài töø ñaàu theá kyû XX vöøa chaám döùt, söï coù maët vaø daán thaân cuûa ngöôøi Phaät töû Vieät Nam trong haønh ñoäng tuyeân döông Chaùnh phaùp, baûo toàn vaên hoùa vaø ñoäc laäp daân toäc, ñaõ chuyeån hoùa neàn "Kim thaïch di vaên" kia thaønh "Nhaân duõng di vaên", moät neàn vaên hoùa cöùu ngöôøi vaø giaûi phoùng con ngöôøi khoûi moïi raøng buoäc cuûa noâ leä, voâ minh vaø khoå ñau".

Cuõng nhö Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä phoù thaùc hai vai troø lòch söû cho Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát taïi Haûi ngoaïi qua tieâu ngoân "Ngoaïi tuyeân Chaùnh phaùp, noäi tranh Nhaân quyeàn" : "Ñaïi hoäi Khoaùng ñaïi kyø II caàn keát thuùc nhanh choùng giai ñoaïn chaán chænh vaø kieän toaøn cô sôû, ñeå ñaûm traùch hai vai troø lòch söû : Ngoaïi tuyeân Chaùnh phaùp, noäi tranh Nhaân quyeàn. Keå töø giaây phuùt Ñaïi hoäi Khoùang ñaïi kyø II ñöôïc khai maïc, kính xin chö Lieät vò taâm nieäm raèng : ngoâi Chuøa Coå Laâm khoâng chæ laø nôi khai dieãn Ñaïi hoäi, maø laø choán Phaùp toøa nôi haèng trieäu con maét cuûa Phaät töû trong nöôùc tin caäy nhìn sang vaø troâng chôø ; nhöõng lôøi chö Lieät vò phaùt bieåu, nhöõng cöû chæ, taâm yù vaø döï aùn chö Lieät vò saép söûa coâng khai seõ ñöôïc lòch söû ghi cheùp vaø ñaùnh giaù"ù.

Theo Giaùo chæ cuûa Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang löu nhieäm toaøn boä 4 Hoäi ñoàng Ñaïi dieän, Hoäi ñoàng Giaùm luaät, Hoäi ñoàng Giaùm saùt vaø Hoäi ñoàng Ñieàu haønh, tuy coù boå sung moät soá nhaân söï môùi ñaùp öùng vôùi caùc coâng taùc vaø tình hình. Caùc nhaân söï môùi hoaëc boå sung vaøo Hoäi ñoàng Ñieàu haønh goàm coù : Giaùo sö Huyønh Kim Quang, Phoù Toång thö kyù ; Thöôïng toïa Thích Giaùc Ñaúng, Toång vuï tröôûng toång vuï Truyeàn thoâng ; caùc Giaùo sö Traàn Quang Thuaän, Buøi Ngoïc Ñöôøng, Vónh Haûo, Toång vuï tröôûng toång vuï Nghieân cöùu Keá hoaïch vaø Phaùt trieån ; Giaùo sö Voõ Vaên AÙi, Toång vuï tröôûng Ngoaïi vuï (ñaëc traùch quan heä Ñoái ngoaïi vaø Nhaân quyeàn) ; Thöôïng toïa Thích Huyeàn Vieät, Toång vuï tröôûng toång vuï Thanh nieân ; Thöôïng toïa Thích Tín Nghóa, Toång vuï tröôûng toång vuï Cö só ; Thöôïng toïa Thích Ñoàng Chaùnh, Toång vuï tröôûng toång vuï Nghi leã ; Thöôïng toïa Thích Nguyeân Sieâu, Toång vuï tröôûng toång vuï Vaên hoùa ; Thöôïng toïa Thích Vaân Ñaøm, Toång vuï tröôûng toång vuï Giaùo duïc ; Ni sö Thích Nöõ  Giaùc Höông, Toång vuï tröôûng toång vuï Ni boä.

Sau 4 ngaøy hoäi hoïp, thaûo baøn, vaïch keá hoaïch vaø baàu cöû taân ban Hoäi ñoàng Ñieàu haønh, Ñaïi hoäi ñaõ ra moät Tuyeân ngoân 3 ñieåm vaø Quyeát Nghò 7 ñieåm, maø chuùng toâi xin ñaêng taûi nguyeân vaên döôùi ñaây :

TUYEÂN NGOÂN VAØ QUYEÁT NGHÒ 
CUÛA ÑAÏI HOÄI KHOAÙNG ÑAÏI KYØ II

Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam thoáng nhöùt Haûi ngoaïi taïi Hoa Kyø 
Vaên Phoøng II Vieän Hoaù Ñaïo

Sau boán ngaøy Ñaïi hoäi taïi chuøa Coå Laâm, thaønh phoá Seattle, bang Washington, Hoa Kyø, töø 31.8, ngaøy 1. 2 vaø 3.9.2000, treân 70 chö Toân ñöùc Taêng Ni laõnh ñaïo vaø Cö só tröïc thuoäc caùc Hoäi ñoàng Ñaïi dieän, Hoäi ñoàng Giaùm luaät, Hoäi ñoàng Giaùm saùt, Hoäi ñoàng Ñieàu haønh, cuøng 321 ñaïi bieåu thuoäc 101 Phaùi ñoaøn Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát Haûi ngoaïi taïi Hoa Kyø - Vaên phoøng II Vieän Hoùa Ñaïo, ñaïi dieän 5 mieàn cuûa 45 Gia Ñình Phaät töû, vaø chö Toân ñöùc Ñaïi bieåu caùc Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát AÂu chaâu, UÙc chaâu vaø Taân Taây Lan, Canada, Nhaät baûn, ñoàng thanh tuyeân boá :

1. Khaâm thöøa Giaùo chæ cuûa Ñöùc Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Xöû lyù Thöôøng vuï Vieän Taêng Thoáng, truy toân Coá Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Ñoân Haäu leân ngoâi vò Ñeä tam Taêng Thoáng Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát ;

2. Khaâm thöøa lôøi chæ ñaïo cuûa Hoøa thöôïng Thích Ñöùc Nhuaän, Coá vaán chæ ñaïo Vieän Hoùa Ñaïo, hoøa nhaäp theo böôùc ñi chuyeån hoùa cuûa Hoäi ñoàng Löôõng vieän Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, theå hieän söï nhaát quaùn trong ñöôøng loái laõnh ñaïo ñeå hoùa giaûi moïi tranh chaáp, phaân hoùa, suy thoaùi do thôøi cuoäc vaø caùc theá löïc voâ minh vaây buõa suoát 37 naêm qua.

3. Khaâm thöøa Ñaïo töø cuûa Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, huøng-löïc-hoùa Giaùo ñoaøn haûi ngoaïi, ñoaøn-nguõ-hoùa giôùi Cö só nam nöõ Phaät töû treân khaép naêm chaâu, ñeå hoaèng döông ñaïo Phaät Vieät vaø keát tinh thaønh löïc löôïng phuïng söï hoøa bình, an laïc vaø haïnh phuùc. Laáy giaùc ngoä giaûi thoaùt laøm cöùu caùnh, laáy baûn nguyeän ñoä sanh cho nhaân daân ñau khoå, bò öùc cheá laøm söï nghieäp, neân quyeát taâm thöïc hieän hoøa hieäp Taêng laøm neàn taûng döïng xaây Giaùo theå ñeå hoùa giaûi caùc nghòch caûnh, hoaèng döông ñaïo Phaät Vieät sang phöông Taây, vaø vaäïn ñoäng löông tri nhaân loaïi haäu thuaãn cho cuoäc phuïc hoài quyeàn sinh hoaït cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát taïi Vieät Nam.

Truyeàn thöøa caùc chí nguyeän aáy ñeå chung vai ñaáu caät ñaûm traùch hai vai troø lòch söû maø Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát phoù thaùc : Ngoaïi tuyeân Chaùnh phaùp, noäi tranh Nhaân quyeàn ; coù nghóa laø treân theá giôùi thì laøm soáng laïi Ñaïo Hoøa bình, Ñaïo Töø bi cuûa Phaät giaùo Vieät Nam; taïi quoác noäi thì vaän ñoäng thöïc thi Quyeàn laøm Ngöôøi Vieät Nam trong töï do, no aám, daân chuû, thaùi hoøa.

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG THANH QUYEÁT NGHÒ :

Thöù nhaát, gaáp ruùt ñaøo taïo Taêng, Ni ñeå truyeàn thöøa Phaät baûo, Phaùp baûo trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi, vaø hieån danh vai troø Söù giaû cuûa Chaùnh phaùp ôû phöông Taây, taïo moái giao löu huynh ñeä, xaây döïng hoøa bình, baûo veä con ngöôøi vaø sinh thaùi toaøn caàu ;

Thöù hai, taäp hôïp vaø ñaøo luyeän theá heä treû chuyeån tieáp, maø caùc theá löïc baïo ñoäng, caêm thuø, chieán tranh vaø ñaøn aùp, laøm huûy dieät hai theá heä thanh nieân treân Ñaát Toå, ñeå thieát laäp moät xaõ hoäi coâng daân ñoùng goùp vaøo coâng cuoäc giaûi tröø Quoác naïn, Phaùp naïn vaø taùi thieát queâ höông ;

Thöù ba, môû roäng nhöõng sinh hoaït vaên hoùa, giaùo duïc, thaønh laäp Ñaïi hoïc Phaät giaùo taïi haûi ngoaïi ñeå phaùt trieån kieán thöùc, vaø caùc chuyeân ngaønh cho giôùi thanh thieáu nieân, sinh vieân Phaät töû Vieät Nam;

Thöù tö, phaùt huy truyeàn thoáng Nhaân quyeàn, Sinh quyeàn cho moïi giôùi, moïi xaõ hoäi, moïi sinh thaùi treân haønh tinh theo giaùo lyù coäng sinh cuûa ñaïo Phaät ;

Thöù naêm, vaän ñoäng caùc trung taâm quyeàn löïc, caùc toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá, caùc toân giaùo baïn, caùc toå chöùc nghieäp ñoaøn, caùc cô quan taøi trôï, Ngaân haøng theá giôùi, caùc ñaïi coâng ty kinh doanh vaø ñaàu tö, caùc nhaân só, trí thöùc vaø nhaân daân ôû moïi quoác gia, laøm aùp löïc cho söï hình thaønh moät xaõ hoäi coâng daân, töï do, ña nguyeân vaø daân chuû ;

Thöù saùu, yeâu caàu nhaø caàm quyeàn CHXHCNVN huûy boû Nghò ñònh 31/CP thao tuùng vieäc quaûn cheá haønh chính töø 6 thaùng ñeán 2 naêm, baát cöù coâng daân naøo, maø khoâng thoâng qua söï xeùt xöû cuûa moät toøa aùn ñöôïc luaät sö baûo veä do bò can choïn löïa ; thu hoài Nghò ñònh 26 veà caùc hoaït ñoäng toân giaùo hieän ñang phaùp lyù hoùa söï kieåm soaùt, haïn cheá vaø keàm keïp caùc sinh hoaït toân giaùo taïi Vieät Nam ; vaø boû ñieàu 4 treân Hieán phaùp hieän haønh ñeå taïo ñieàu kieän cho cuoäc ÑAÏI HOÙA GIAÛI giöõa moïi thaønh phaàn daân toäc ;

Thöù baûy, yeâu caàu nhaø caàm quyeàn CHXHCNVN traû töï do cho taát caû caùc tuø nhaân chính trò, tuø nhaân vì löông thöùc, vì chính kieán, thuoäc moïi khuynh höôùng toân giaùo hay ñaûng phaùi. Ñaëc bieät, traû töï do cho Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Xöû lyù Thöôøng vuï Vieän Taêng Thoáng Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, bò giam giöõ vaø quaûn cheá taïi quaän Nghóa Haønh, tænh Quaûng ngaõi, töø 18 naêm qua khoâng lyù do, khoâng xeùt xöû ; chaám döùt söï phong toûa chuøa chieàn, quaûn thuùc, saùch nhieãu nhò vò Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Thích Ñöùc Nhuaän, nhò vò Thöôïng toïa Thích Tueä Syõ, Thích Khoâng Taùnh, caùc caùn boä cuûa Giaùo hoäi cuõng nhö caùc Huynh tröôûng Gia Ñình Phaät töû Vieät Nam. Vaø hoaøn traû taát caû cô sôû vaên hoùa, giaùo duïc, xaõ hoäi, chuøa vieän, taøi saûn cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát bò Nhaø nöôùc chieám duïng sau naêm 1975.

Laøm taïi chuøa Coå Laâm, Seattle, Phaät lòch 2544
Ngaøy 3 thaùng 9 naêm 2000