Make your own free website on Tripod.com
 

 

BOÂNG HOÀNG DAÂNG MEÏ

 Thích Huyeàn Lan
 
 

 Kính daâng leân meï ñoùa hoàng
 Thaém töôi daøo daït meânh moâng bieån trôøi.

 Khi ngoïn gioù muøa thu baét ñaàu nheø nheï aâu yeám hoân leân töøng caây laù vaø loäng vaoø nhöõng aùng maây mong manh traéng ngaø treân trôøi cao thì trong loøng chuùng ta ai ai cuõng xao xuyeán, boài hoài nhôù meï. Moät noãi nhôù u hoaøi da dieát vôi ñaày trong taâm hoàn, roài khi tieáng chuoâng chuøa rôi nheï qua theàm Vu Lan, caøng laøm cho loøng ta theâm lai laùng hoøa quyeän vaøo doøng taâm söï  cuûa Toân Nöõ Thanh Yeân:

 Toùc xanh haêm maáy tuoåi ñaàu
 Vaán vuông beân meï tìm aâu yeám tình
 Mai sau duø coù leânh ñeânh
 Thöông hoaøi höông toùc meï mình ngaøy xöa.

 Vôùi nhöõng noãi nhôù tha thieát, mang naëng trong taâm hoàn cuûa nhöõng ngöôøi con ly höông treân böôùc daëm tröôøng soáng xa queâ, xa tình thöông cha meï, thì ñoù laø noãi khoå ñau khoân cuøng taän. Ñoâi khi trong giaác nguû chuùng ta caûm thaáy vui söôùng chôït thaáy mình veà thaêm Meï vôùi Phöôùc Laäp:

Con laïi veà vôùi  meï trong chieâm bao
 OÂm lôøi ru soáng ngoït ngaøo beân thô aáu
 OÂm tieáng voõng keõo caø tröa haøng saáu
 Khoaûng trôøi xanh con haùt giöõa thanh bình.

 OÂi ! Sao maø ñong ñaày haïnh phuùc, thieâng lieâng quaù. Khi chuùng ta ñöôïc coøn meï vaø soáng beân meï trong nhöõng ngaøy aáu thô, hoàn nhieân. Meï söôûi aám chuùng ta baèng tình thöông voâ bôø beán, meï taäp cho ta ñi töøng böôùc moät vaøo ñôøi, meï cho ta taát caû khoâng nuoái tieác moät ñieàu gì. Coâng ôn aáy tuoåi thô naøo chuùng ta coù hay bieát gì, cöù theá ñeå thôøi gian qua ñi. Ñeán khi chuùng ta chôït hieåu ra, thì ñaõ qua roài nhöõng naêm thaùng vaøng ngoïc beân meï nhö nieàm nhôù nhung cuûa Thích Nöõ Dieäu Ngaân:

 Voøng tay nhoû con oâm troøn tuoåi daïi
 Meï ngoït ngaøo nhö gioù maùt ban mai
 Baøi ca dao ru con nguû haèng ngaøy
 Nieàm mô öôùc töông lai ñaày röïc rôõ.

 Böôùc chaân vaøo cuoäc ñôøi vôùi bao vinh nhuïc coâng danh. Chuùng ta cöù theá maø xa maõi, soáng khoâng coù meï beân caïnh, daàn hoài chuùng ta caøng laïc loõng, bô vô nhö caùnh chim leû ñaøn. Ñeán khi chôït nhôù hay bò thoùi ñôøi ñen, traéng baïc ñaõi chuùng ta, thì môùi thaûng thoát tìm laïi con ñöôøng veà maùi nhaø xöa, coù tình thöông cha meï nhö ray röùt cuûa Töø Keá Töôøng:

 Cho toâi tìm laïi con ñöôøng
 Ngaøy xöa meï ñaõ ñeán tröôøng vôùi toâi
 Cho xanh bôø coû meï ngoài
 Vaøng theâm saéc laù, löng ñoài tieáng ve
 Meï ôi ! Boùng meï laø queâ
 Ñeå khi meät laû con veà naùu thaân.

 Tình yeâu cuûa meï bao la voâ bieân, chuùng ta khoâng sao dieãn taû baèng lôøi, baèng chöõ ñöôïc. Meï cöu mang ta chín thaùng möôøi ngaøy cöïc nhoïc, meï aüm boàng nhai côm cho ta ñeán bao naêm lao löïc khoân cuøng. Vaäy maø meï vaãn töôi cöôøi khoâng moät chuùt than van, mieãn sao chuùng ta mau tröôûng thaønh laø meï vui loøng haû daï, cho neân nghó ñeán thaâm aân cao roäng nhö trôøi bieån cuûa meï cha, Thích Huyeàn Thanh taâm söï:

 Caùnh dieàu bay laû treân cao
 Tieáng chuoâng thieân muï vôi bao traùi saàu
 Nhôù tình cuûa meï thaâm saâu
 Nuoâi con khoân lôùn naøo ñaâu tính gì.

 Anh ôi ! Duø coù boân ba treân vaïn neûo ñöôøng ñôøi vaø soáng nôi phöông trôøi vi-n xöù, vôùi bao coâng danh raïng rôõ thì xin anh ñöøng queân ñi tình thöông cao quí cuûa cha meï, maø haõy ñeå loøng mình trong giaây phuùt bình yeân, thanh thaûn, maø soáng laïi vôùi nhöõng gì ngaøy xöa eâm aám nhieäm maàu beân meï. Em cuõng ñöøng neân ñaùnh maát tuoåi thô ngoïc ngaø, hoàn nhieân cuûa mình trong loøng meï, haõy naâng niu gìn giöõ, baûo troïng tình thöông yeâu cuûa cha meï, vì ñoù laø moät cuoäc ñôøi vaø moät töông lai saùng laïn cuûa em. Chuùng ta ñöøng neân xuùc phaïm, laøm toån thöông traùi tim cha meï baèng loái soáng duïc voïng khoâng bieát ñuû cuûa mình, maø trôû thaønh nghòch töû baát hieáu. Moät ngaøy soáng beân cha meï laø moät ngaøy haïnh phuùc nhaát traàn gian khoâng gì baèng. Bôûi vaäy, chuùng ta baát cöù ai soáng treân ñôøi naøy, khi xa meï ñeàu gioáng nhö Traàn Troïng Trí caûm thaáy:

Con naèm treân voõng ñong ñöa
Lôøi ru cuûa meï xa xöa u saàu
 Lôøi ru con nguû ngoït ngaøo
 Nhö ñeâm traêng saùng thuôû naøo xa xaêm.

 Môùi chæ soáng xa cha meï thoâi maø ñaõ buoàn nhö theá, huoáng chi ñeán moät ngaøy naøo ñoù chuùng ta khoå ñau, kinh hoaøng nhö Ñoã Trung Quaân:

 Meï ta tro buïi treân soâng
 Xuoâi beøo hoa neûo hö khoâng meï veà
 Chieàu hoa traéng rôïn boán beà
 Traàn gian theâm moät keû veà - moà coâi
 Töø ñaây choã meï ta ngoài
 Maây nhö toùc traéng - roái bôøi - maây qua

 Maát meï laø moät tai naïn khuûng khieáp cho chuùng ta trong cuoäc ñôøi. Maát meï laø ñôøi ta nhö laïc loaøi, ñôn coâi, hoang taøn maát höôùng ñi, roài laïi caøng theâ löông, teâ taùi khi chieàu veà trong gioù thu maø nghe loøng Nguyeãn Vieän nöùc nôû:

 Beân trôøi gioù vaãn ru maây
 Vaøng hoa moä coû xanh ñaày tieáng chim
 Nghìn naêm coõi meï laéng chìm
 Con veà taét naéng khuaáy tim ñau loøng.

 Taát caû ñeàu seõ voâ nghóa ñoái vôùi ngöôøi con maát meï. Coøn gì ñeå cho ngöôøi con maát meï mô öôùc moät töông lai, moät cuoäc soáng trong nhung luïa cao sang. Coâng danh thaønh ñaït ñeå laøm gì khi chuùng ta khoâng coøn meï. Bôûi theá ta haõy cuøng Chinh Ngöõ san seû noãi luyeán thöông:

 Meï nhaët laáy thôøi gian
 Vaét leân bôø toùc traéng
 Loøng con veà tróu naëng
 Lôø ru xa beân ñôøi

 OÂi ! Thaät ñôùn ñau taän ñaùy loøng cho ngöôøi con maát meï, coù gì baát haïnh vaø khoán naïn cho baèng khi coâng danh ñeán hoài toät ñænh, maø laïi khoâng coøn cha meï beân caïnh ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cha meï sanh thaønh. Taát caû chæ coøn laø noãi nhôù da dieát vôùi doøng leä vôi ñaày trong taâm hoàn chuùng ta nhö Hoaøng Taát ñau ñôùn thaáy:

 Treân con ñöôøng hoâm nay ñaày laù ñoå
 Toâi böôùc ñi, ñi maõi giöõa hoaøng hoân
 Thoaùng bô vô, laïc loõng daäy trong hoàn
 Khi chôït nhôù, meï ñaõ khoâng coøn nöõa

 Taát caû trong bao ñôùn ñau taâm hoàn, teâ taùi con tim cuûa nhöõng ngöôøi con baát haïnh maát meï. Caøng quaèn quaïi nhôù thöông theâm, khi caùnh hoàng maøu traéng tang thöông caøi leân aùo anh trong muøa baùo hieáu Vu Lan veà. Moät maøu traéng laïnh luøng laøm nöôùc maét tuoân rôi maën chaùt treân ñaàu moâi, ñeå roài thaám vaøo loøng nghe bao cay ñaéng, töùc töôûi ngheïn nghaøo. Caøng nhìn ngöôøi ta dieãm phuùc ñöôïc coøn meï vaø caøi leân aùo moät caønh hoàng töôi thaém, thì caøng thaáy loøng buoát giaù, tuûi phaän phaûi khoâng anh? Ngaøy xöa trong caùi tuoåi aáu thô anh cuõng nhö em, beân meï ñeán chuøa ñoùn Vu Lan nhö hoâm nay trong nieàm vui vôùi ñoùa hoàng töôi thaém. Ñaõ heát roài. Ñaõ maát roài nhöõng naêm thaùng thaàn tieân aáy, giôø ñaây chæ coøn laø caùnh hoàng traéng mang bao noãi buoàn troáng vaéng trong loøng Khöông Vi:

 Thu sang laù ruïng saân chuøa cuõ
 Maø meï ra ñi chaúng heïn veà
 Laéng tieáng chuoâng ngaân hoøa nhòp moõ
 Nghe loøng cheát lòm noãi ñau teâ

 Duø anh baát haïnh maát meï vaø em dieãm phuùc coøn ñöôïc meï. Taát caû ñeàu mang moät noãi nieàm trong loøng thöông meï vaø nhôù meï. Xin anh vaø em haõy laéng ñoïng taâm hoàn maø thaép neùn höông loøng quì döôùi Phaät ñaøi thaønh kính daâng leân taám loøng ngöôøi hieáu töû. Trong muøa Vu Lan - Baùo Hieáu thieâng lieâng nhieäm maàu naøy laø dòp ñeå cho anh nhôù laïi nhöõng lôøi cha meï daïy mình soáng vôùi ñôøi sao cho thaùnh thieän thuûy chung. Roài chính em cuõng chuaån bò cho mình haønh trang vaøo ñôøi baèng nhöõng lôøi cha meï daïy doã mình trong moät thôøi gian daøi trong toå aám thaân yeâu. Em phaûi laøm sao trôû thaønh nhaân taøi giuùp ích cho xaõ hoäi, ñaát nöôùc vaø soáng ñöøng queân coäi nguoàn, queân nghóa aân. Duø cha meï sau naøy coù bò voâ thöôøng cöôùp maát ñi, em cuõng khoâng aân haän. Vì ñaõ laøm ñuùng lôøi cha meï daïy soáng ñuùng nghóa ñaïo ñöùc moät con ngöôøi.

 Cuoái cuøng xin anh vaø em cuøng nhau chaép tay daâng taát caû loøng mình leân ñaáng sanh thaønh döôõng duïc baèng nhöõng ñoùa hoa hoàng trong taâm thoàn hieáu töû vôùi voâ vaøn thieát tha maø Tueä Duy Tröông rung caûm:

 Hoaøng hoân xuoáng, chuoâng chuøa ngaân nheø nheï
 Vu Lan kinh traàm aám voïng vang trôøi
 Duø mai naøy ñôøi chia xeû traêm nôi
 Con vaãn nhôù tieáng ru hôøi cuûa meï.

 Muøa baùo hieáu Vu Lan 94