Make your own free website on Tripod.com

ÐI HỌP ÐÊM MƯA

Khốn khổ thay cái thân già!
Mưa xuống thấy bà nó bắt mụ đi
Họp hành nào có ích chi
Chỉ tổ mụ ghét mụ khi suốt đời
Hận kia mụ kiện tới trời
Ðể trời sai tướng phanh người bay ra
Cho bay hoàn lại cốt ma
Lọt xuống âm phủ, gặp thằng già ó đâm.