Make your own free website on Tripod.com
 

 
 

NHAÂN MUØA VU LAN ÑOÏC LAÏI THIEÂN HUYEÀN SÖÛ:
MUÏC KIEÀN LIEÂN THAÀN THOÂNG ÑEÄ NHAÁT.

Thaåm Theä Haø

 Muïc Kieàn Lieân vaø Xaù Lôïi Phaát laø ñoâi baïn taâm giao, thôøi nieân thieáu cuøng hoïc ñaïo Baø La Moân, vì khoâng tìm ñöôïc chaân lyù ôû ñaïo naøy neân caû hai ñoàng quy y Phaät Giaùo. Chæ 7 ngaøy sau khi quy y Phaät, Muïc Kieàn Lieân ñaéc quaû A La Haùn, ñöôïc Theá Toân khen laø thaàn thoâng ñeä nhaát trong haøng möôøi ñeä töû lôùn cuûa Phaät.

 Ñöùc Theá Toân thöôøng xuyeân raên ñeä töû khoâng neân thi thoá thaàn thoâng vôùi ngoaïi ñaïo, nhöng ñoái vôùi Muïc Kieàn Lieân, Theá Toân khoâng ngaên caám vì Ngaøi bieát toân giaû kheùo leùo phoái hôïp thaàn thoâng vaø trí tueä ñeå haøng yeâu phuïc ngoaïi ñaïo, giaùo hoùa chuùng sinh.

 Moät buoåi saùng, thaønh Xaù Veä töng böøng naùo nhieät, röïc rôõ côø hoa. Daân chuùng nhoän nhòp toå chöùc ñaïi leã tuyeân döông 96 giaùo phaùi xuaát gia, vôùi söï chuû toïa cuûa vua Ba Tö Naëc, söï hieän dieän cuûa Thaùi töû vaø quaàn thaàn vaên voõ. Muoán vaøo thaønh döï leã, phaûi qua soâng A Kyø; maø soâng A Kyø hoâm nay nöôùc boãng daâng cao, soùng traøn lôùp lôùp, gioù thoåi aøo aøo, khoâng thuyeàn beø naøo qua soâng ñöôïc. Phaùi ñoaøn ngoaïi ñaïo döøng böôùc beân soâng, lo sôï khoâng ñeán döï leã kòp; vöøa luùc aáy, Phaät vaø caùc ñeä töû ñeán nôi. Thaáy maët nöôùc meânh moâng, haøng haøng ngoaïi ñaïo uû ruõ beân bôø soâng, Muïc Kieàn Lieân vaän thaàn thoâng chæ ngoùn tay veà phía tröôùc, töùc thì hieän ra moät chieác caàu thaát baûo baéc ngang soâng. Vöøa thaáy chieác caàu baùu boãng nhieân xuaát hieän, boïn ngoaïi ñaïo möøng rôõ reo to: "Trôøi giuùp chuùng ta roài". Nhöng töø thinh khoâng coù tieáng phaùp aâm voïng xuoáng: "Ñoù laø caàu baùu ngheânh ñoùn Phaät". Maëc duø tieáng vang thoâng baùo nhö saám ñoäng beân tai, boïn ngoaïi ñaïo vaãn tranh nhau leân caàu, mong ñeán tröôùc ñeå chieám gheá thöôïng khaùch. Ra ñeán giöõa caàu, boãng moät tieáng noå vang, chieác caàu gaõy laøm hai, boïn ngoaïi ñaïo rôi xuoáng nöôùc, vuøng vaäy, keâu cöùu. Khi ñöùc Phaät ñeán bôø soâng thì chieác caàu baùu hieän laïi nguyeân hình nhö cuõ, Phaät vaø ñoaøn ñeä töû chaäm raõi böôùc leân caàu, thaáy döôùi soâng boïn ngoaïi ñaïo ñang loi ngoi trong voøng xoaùy, treân nhöõng ñôït soùng, Theá Toân ñoäng loøng töø bi vaän thaàn thoâng cöùu heát moïi ngöôøi leân caàu, cho ñi theo sau Phaät qua soâng. Khi taát caû leân bôø, chieác caàu boãng nhieân bieán maát.

 Phaùi ñoaøn Phaät giaùo ñeán hoäi tröôøng tröôùc, ñöôïc nhaø vua vaø quaàn thaàn ñoùn röôùc long troïng, cung nghinh vaøo haøng thöôïng khaùch. Boïn ngoaïi ñaïo theo sau, öôùt mem, phôø phaïc, chaúng khaùc naøo moät ñaùm taøn binh. Ñaïi hoäi troïng theå cöû haønh, Phaät giaùo ñöôïc tuyeân döông nhö vaàng thaùi döông röïc rôõ chieáu saùng khaép traàn gian ñöa nhaân loaïi ñeán bôø giaûi thoaùt.

 Boïn ngoaïi ñaïo caûm thaáy hoå theïn vì söï thua keùm cuûa mình, moät soá ñoâng giaùc ngoä tìm veà chaùnh ñaïo, xin quy y vôùi ñaáng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng giaùc Thích Ca Maâu Ni.

 Moät hoâm, Ñöùc Phaät baûo Muïc Kieàn Lieân: "Taïi bieân giôùi AÁn Ñoä, coù moät nöôùc lôùn maø toaøn theå daân chuùng ñeàu theo ngoaïi ñaïo Phaïm Chí, moät soá ngöôøi ñaõ ñaéc nguõ thoâng. OÂng haõy ñeán ñoù, duøng thaàn löïc caûm hoùa hoï, giuùp hoï caûi taø quy chaùnh".

 Muïc Kieàn Lieân vaâng leänh, côõi gioù bay veà bieân giôùi phía Baéc. Ñeán nôi, Ngaøi thaáy boïn ngoaïi ñaïo ñang bao quanh moät ngoïn nuùi lôùn, döôøng nhö chuùng ñang duøng thaàn thoâng di chuyeån hoøn nuùi. Muïc Kieàn Lieân nheï nhaøng ñaùp xuoáng ñænh nuùi, bieán thaân mình cao lôùn taän hö khoâng, ñoâi chaân truï boä treân ngoïn nuùi. Chuùng ngoaïi ñaïo taän duïng heát thaàn thoâng maø hoøn nuùi khoâng heà lay ñoäng, hoï kinh hoaûng nhìn leân, thaáy moät Sa moân cao lôùn nhö ngöôøi khoång loà, thaân ñöùng söõng treân khoâng, chaân ñaïp ngoïn nuùi. Thì ra vò Sa moân aáy duøng thaàn thoâng choáng thaàn thoâng, laøm cho hoøn nuùi khoâng di chuyeån ñöôïc. Boïn ngoaïi ñaïo vöøa ngaïc nhieân vöøa kính phuïc, leã pheùp hoûi:

 - Toân giaû laø ai? Sao laïi coù thaàn löïc vó ñaïi nhö vaäy?

 Muïc Kieàn Lieân vui veû ñaùp:

 - Ta laø Muïc Kieàn Lieân, ñeä töû cuûa Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Phaät.

 Boïn ngoaïi ñaïo sôï haõi khaån caàu:

 - Hoøn nuùi naøy ngaên trôû giao thoâng, nhaø vua ra leänh cho chuùng toâi phaûi phaù tan noù ñi vì lôïi ích cuûa baù taùnh. Xin Toân giaû giuùp chuùng toâi hoaøn thaønh söù meänh.

 Muïc Kieàu Lieân cöôøi noùi:

 - Vieäc aáy deã thoâi, ta vui loøng giuùp caùc oâng. Caùc oâng haõy xem ñaây ...

 Döùt lôøi. Toân giaû nhaán maïnh goùt chaân, hoøn nuùi huøng vó bieán maát thaønh bình ñòa.

 Muïc Kieàn Lieân bieán hoùa trôû laïi ngöôøi bình thöôøng, töø khoâng trung haï xuoáng nhö moät vò thieân thaàn.

 Caùc Phaïm Chí voâ cuøng kính phuïc:

  - Toân giaû thaät thaàn thoâng quaûng ñaïi, Phaät phaùp haún thaät huyeàn nhieäm, cao sieâu. Xin Toân giaû cho chuùng toâi quy y Phaät.

 Muïc Kieàn Lieân haân hoan höôùng daãn boïn ngoaïi ñaïo veà tònh xaù Truùc Laâm quy y Phaät. Ñöùc Theá Toân khen ngôïi Muïc Kieàn Lieân bieát kheùo leùo duøng thaàn thoâng ñeå haøng phuïc ngoaïi ñaïo. Toân giaû ñaõ laøm troøn traùch nhieäm moät caùch veû vang.

 Moät buoåi saùng Xuaân trôøi quang ñaõng, Toân giaû ñi khaát thöïc veà, ngang qua moät vöôøn hoa, tieát Xuaân traêm hoa ñua nôû, muoân hoàng nghìn tía khoe saéc ñua höông. Töø trong vöôøn, moät myõ nhaân böôùc, mình mai yeåu ñieäu, dung nhan dieãm leä, khoùe maét loùng laùnh gôïi tình, moâi hoàng xinh töôi nhö ñoùa hoa vöøa chôùm nôû. Giöõa vöôøn hoa, naøng röïc rôõ hôn caû muoân hoa. Beân caønh bieác, naøng uyeån chuyeån thöôùt tha nhö caønh lieãu ruõ. Naøng ñeán tröôùc Muïc Kieàn Lieân, caát gioïng oanh vaøng thoû theû:

 - Xin môøi Toân giaû böôùc vaøo vöôøn hoa, tieän nöõ daâng leã vaät cuùng döôøng.

 Thoaït nhìn qua, Muïc Kieàn Lieân bieát ngay ñaây laø moät kieàu nöõ do ngoaïi ñaïo sai ñeán ñeå quyeán ruõ ngöôøi tu haønh. Nhöng nhan saéc kieàu mò laøm sao caùm doã ñöôïc baäc chaân tu! Muïc Kieàn Lieân nghieâm gioïng noùi:

 - Naøy coâ nöông! Toâi ñaõ nhaän roõ chaân töôùng vaø yù ñoà cuûa coâ roài. Phaûi chaêng ngoaïi ñaïo phaùi coâ ñeán ñeå laøm sa ngaõ keû tu haønh? Phaûi chaêng vì tieàn baïc maø coâ cam taâm laøm ñieàu oâ nhuïc?

 Kieàu nöõ vaãn thieát tha, kheâu goïi:

 - Toân giaû ôi! Tuoåi xuaân giaù ñaùng ngaøn vaøng, sao nôõ soáng voâ tình cho uoång phí ngaøy xanh. Xöa nay anh huøng khoâng qua khoûi aûi myõ nhaân, thaàn thoâng khoù qua khoûi aûi nhan saéc. Khoâng leõ Toân giaû laø goã ñaù voâ tri, khoâng ñoäng taâm tröôùc thuyeàn tình soùng saéc?

 Muïc Kieàn Lieân nhìn naøng thöông haïi:

 - Coâ nöông haõy mau tænh ngoä. Cuoäc ñôøi laø voâ thöôøng, nhan saéc cuõng chæ laø hö voïng. Baäc chaân tu choïn thuyeàn Baùt nhaõ thoaùt khoûi traàm luaân chôù khoâng chìm ñaém trong beå aùi thuyeàn tình. Mong coâ haõy höôùng thieän, caûi taø quy chaùnh, ñeå khoûi phaûi chòu quaû baùo gheâ rôïn sau naøy.

 Kieàu nöõ loä veû buoàn raàu:

 - Toân giaû ôi! Tieän nöõ vì quaù truaân chuyeân khoå naõo neân laïc loái laàm ñöôøng, ñaày daãy toäi loãi, lieäu coù theå aên naên höôùng thieän ñöôïc chaêng?

 - Ñôøi coâ nöông truaân chuyeân, khoå sôû nhö theá naøo?

 Nöôùc maét tuoân traøo, kieàu nöõ ngaäm nguøi baøy toû:

 - Thöa Toân giaû, toâi teân laø Lieân Hoa Saéc, queâ ôû Ñöùc Xoa Thi La. Naêm 16 tuoåi, toâi xuaát giaù vu quy. Chaúng bao laâu bieán coá xaûy ra, cha toâi cheát, meï toâi tö thoâng vôùi choàng toâi. Thaät laø traùi luaân thöôøng ñaïo lyù, toâi ñau khoå voâ cuøng. Toâi boû nhaø ra ñi, ñeå laïi moät ñöùa con gaùi. Thôøi gian troâi qua, ñeå khoûa laáp u buoàn, toâi taùi giaù. Khoâng ngôø choàng sau naøy coù taùnh phoùng ñaõng, laáy vaøng mua vôï beù. Chöøng toâi bieát ñöôïc, truy ra môùi bieát naøng tieåu thieáp aáy laø con gaùi toâi: Oan nghieät thay soá phaän hoàng nhan ña truaân, noãi khoå ñau cöù daäp doàn choàng chaát. Toâi sinh ra haän ñôøi, muoán traû thuø ñôøi. Töø ñaáy toâi soáng buoâng thaû vaøo con ñöôøng toäi loãi, laøm gaùi buoân höông ñeå laøm tan naùt bao gia ñình ñaàm aám. Toân giaû oâi! Caøng ngaøy toâi caøng bò luùn saâu vaøo buøn, khoâng ngoi mình leân ñöôïc nöõa. Toâi laïi sa vaøo voøng taø ñaïo, muoán haõm haïi caû baäc chaân tu. Giôø ñaây toâi chæ coøn muoán cheát ñeå döùt nôï traàn gian, khoâng coøn thieát tha gì vôùi coõi ñôøi naøy nöõa.

 Noùi xong, naøng khoùc thaûm thieát. Muïc Kieàn Lieân töø hoøa an uûi:

 - Coâ nöông ñöøng quaù bi thöông, phaãn chí. Baây giôø coù cheát ñi, coâ cuõng khoâng döùt ñöôïc nôï traàn ñaâu, vì luaân hoài kieáp sau coâ phaûi tieáp tuïc bò quaû baùo. Toát hôn heát laø coâ neân thaønh taâm saùm hoái, quy y Phaät phaùp, haønh tu thaäp thieän, môùi mong an bình trong kieáp naøy vaø giaûi bôùt nghieäp chöôùng ôû kieáp sau.

 Ñoâi maét Lieân Hoa Saéc boãng saùng leân nieàm tin töôûng, naøng phuû phuïc saùt ñaát, caàu xin cöùu ñoä. Theá laø nhôø vaän duïng thaàn thoâng vaø trí hueä, Muïc Kieàn Lieân ñaõ chöùng minh "thaàn thoâng thaéng saéc ñeïp" vaø ñöa ñöôïc moät keû chaùn ñôøi, tuyeät voïng ra khoûi beå khoå traàm luaân.

 Moät naêm noï, vaøo thaùng Baûy Muïc Kieàn Lieân ñi khaát thöïc beân bôø soâng Haèng, chôït thaáy moät ñoaøn ngaï quyû xuoáng soâng uoáng nöôùc. Coù quyû buïng to nhö caùi lu, tay chaân nhö caây saäy, coå hoïng nhoû nhö caây kim, thaáy thöïc phaåm ngon maø khoâng aên ñöôïc. Coù quyû ñaàu to nhö caùi ñaáu, löôõi daøi khaép chaâu thaân, maùu trong huyeát quaûn cöù vaän ngöôïc töø döôùi leân treân laøm ñau ñôùn voâ ngaàn

 Toân giaû laáy laøm xoùt thöông, bieát laø do nhaân quaû baùo öùng töø kieáp tröôùc. Chaïnh nhôù ñeán meï giaø töø traàn töø laâu, Toân giaû lieàn duøng thieân nhaõn thoâng nhìn xuoáng aâm phuû, Ngaøi thaáy meï mình ñang bò ñoïa trong ngaï quyû, khoå sôû, ñau ñôùn voâ cuøng. Ñoäng loøng hieáu thaûo, Ngaøi vaän thaàn thoâng xuoáng thaúng ñòa nguïc, mang baùt ñöïng ñaày côm daâng meï. Baø meï naâng baùt ñöa leân mieäng, côm trong baùt boãng hoùa thaønh löûa ñoû. Ngaøi buoàn raàu muoán cöùu meï, nhöng chöa bieát laøm caùch naøo.

 Ngaøi trôû veà, baïch vôùi Phaät moïi söï vieäc, xin Theá Toân töø bi chæ daïy Ñöùc Phaät nghieâm trang giaûi roõ:

 - Muïc Kieàn Lieân! Meï oâng kieáp tröôùc phæ baùng Tam Baûo, khoâng tin luaân hoài quaû baùo, kieáp naøy luùc sinh tieàn laøm nhieàu ñieàu taø aùc, ích kyû haïi ngöôøi, do ñoù bò ñoïa laøm ngaï quyû. OÂng duø thaàn thoâng ñeä nhaát cuõng khoâng thaéng ñöôïc nghieäp baùo.

 Muïc Kieàn Lieân khaån khoaûn caàu xin:

 - Xin Theá Toân chæ daïy dieäu phaùp naøo coù theå cöùu meï con thoaùt khoûi ñöôøng ngaï quyû.

 Ñöùc Phaät daïy:

 - Muïc Kieàn Lieân, oâng haõy nghe cho kyõ: hieáu ñaïo cuûa oâng tuy saâu, thaàn thoâng cuûa oâng tuy cao, nhöng thaàn löïc caù nhaân khoâng giaûi tröø ñöôïc aùc nghieäp. Vaäy oâng phaûi nhôø oai löïc cuûa taäp theå cao taêng môùi giuùp meï oâng thoaùt khoå naïn. Ñeán ngaøy Raèm thaùng Baûy laø ngaøy giaûi haï töï töù, oâng phaûi thaønh taâm cuùng döôøng chö cao taêng, thaùnh chuùng, nhôø söùc thaàn taäp theå maø giaûi thoaùt cho toäi nhaân. Neân nhôù cöù ñeán ngaøy naøy, ai coù loøng thaønh thieát laäp trai taêng cuùng döôøng thaùnh chuùng, nhaát ñònh cha meï ñaõ cheát seõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi 3 ñöôøng khoå (ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh), cha meï coøn soáng seõ ñöôïc an khang, tröôøng thoï, phöôùc laïc. Chaúng nhöõng caàu sieâu cho cha meï, maø coøn coù theå caàu sieân cho toå tieân baûy ñôøi vaø luïc thaân quyeán thuoäc Dieäu phaùp naøy goïi laø Vu Lan Boàn.

 Nghe lôøi Phaät daïy, Muïc Kieàn Lieân hoan hyû tuaân haønh, giaûi thoaùt ñöôïc meï khoûi khoå ngaï quyû. Thaáy söï öùng nghieäm nhieäm maàu, Ngaøi khuyeán khích ngöôøi theá gian neân noi theo göông Ngaøi ñeå ñeàn ñaùp ôn sinh thaønh döôõng duïc cuûa cha meï. Dieäu phaùp aáy ñöôïc truyeàn baù ñeán nay thaønh leã Vu Lan, cöû haønh troïng theå haèng naêm ôû caùc chuøa vaøo ngaøy Raèm thaùng Baûy aâm lòch. Coù ñieàu leã Vu Lan ngaøy nay khoâng hoäi ñuû caùc baäc cao taêng ñaéc quaû A La Haùn, caùc vò Bích Chi Phaät ôû choán thaâm sôn, ñoàng nhaát taâm thoï thöïc neân giaûm ñi phaàn öùng nghieäm dieäu kyø nhö thôøi Phaät coøn taïi theá.

 Muïc Kieàn Lieân suoát ñôøi nhieät taâm tuyeân döông Phaät phaùp, duøng thaàn thoâng trí tueä traán aùp ngoaïi ñaïo, tieáp daãn chuùng sanh. Boïn ngoaïi ñaïo raát caêm thuø Toân giaû, ñôïi cô hoäi ñeå aùm haïi.

 Moät hoâm, treân ñöôøng hoaèng döông chaùnh phaùp, Muïc Kieàn Lieân ñi ngang qua nuùi Y Tö Xa Leâ. Boïn loõa hình ngoaïi ñaïo thaùm thính bieát roõ loä trình, tuï taäp nhau treân nuùi aâm möu phuïc kích. Khi Toân giaû vöøa tôùi nôi mai phuïc, chuùng töø treân nuùi xoâ ñaù xuoáng, ñaù rôi aàm aàm nhö saám reàn, thaùc ñoå, che laáp caû loái ñi. Nhuïc thaân töù ñaïi cuûa Toân giaû bò ñaù ñaäp naùt ngöùu, maùu tuoân ñaàm ñìa. Thaät laø ruøng rôïn! Thaät laø thaûm thöông! Vaäy maø boïn ngoaïi ñaïo laáy laøm ñaéc yù, toaïi nguyeän vì traû ñöôïc moái thaâm thuø. Chuùng khoâng laøm gì ñöôïc Phaät thì chuùng saùt haïi ñeä töû thöôïng thuû cuûa Phaät ñeå laøm cho Phaät giaùo maát uy danh.

 Tin Toân giaû Muïc Kieàn Lieân bò aùm haïi truyeàn ñeán tai Ñöùc Theá Toân vaø vua A Xaø Theá. Nhaø vua noåi giaän haï leänh baét heát caû ngaøn hung thuû loõa theå neùm vaøo haàm löûa, thaàn thöùc chuùng bò sa vaøo ñòa nguïc.

 Maëc duø boïn hung thuû bò tröøng phaït thích ñaùng theo luaät ngöôøi vaø luaät quaû baùo, caùc Tyø kheo ñaïi chuùng vaãn khoâng ngaên ñöôïc noãi bi ai, taäp hôïp ñeán tröôùc phaät, leä thaûm tuoân traøo:

 - Baïch Theá Toân! Toân giaû Muïc Kieàn Lieân laø ñeä töû thöôïng thuû cuûa Phaät, laø baäc A La Haùn thaàn thoâng ñeä nhaát, suoát ñôøi taän taâm phuïc vuï chaân lyù, chaùnh ñaïo, taïi sao Ngaøi khoâng duøng thaàn thoâng khaùng ngoaïi ñaïo, ñeå ñeán noãi cheát thaûm thöông nhö vaäy?

 Ñöùc Phaät laø baäc ñaïi trí giaùc, bieát tröôùc moïi vieäc xaûy ra, neân Ngaøi khoâng quaù xuùc ñoäng nhö ñeä töû Ngaøi oân hoøa khuyeân nhuû: - Caùc oâng khoâng neân quaù bi ai. Ta ñaõ töøng noùi: "Thaàn thoâng khoâng thaéng ñöôïc nghieäp baùo." Tröôùc ñaây, Ñaïi Muïc Kieàn Lieân khoâng theå duøng thaàn thoâng ñeå cöùu meï thì nay Toân giaû cuõng khoâng theå duøng thaàn thoâng ñeå cöùu mình khoûi nghieäp löïc.

 Moät Tyø kheo quaù thöông caûm caát tieáng ngheïn ngaøo:

 - Baïch Ñöùc Theá Toân! Theá Toân ñaõ bieát roõ nhaân quaû kieáp tröôùc kieáp naøy, sao Ngaøi khoâng baùo cho Muïc Kieàu Lieân roõ ñeå oâng aáy döï phoøng thaûm naïn?

 Phaät nghieâm trang noùi:

 - Naøy Tyø kheo! Ta khoâng caàn baùo tröôùc, Muïc Kieàn Lieân cuõng ñaõ bieát tröôùc roài. Toân giaû coù theå duøng thaàn thoâng ñeå baûo veä mình, nhöng ñoù khoâng phaûi laø bieän phaùp cöùu caùnh, vì nghieäp löïc vaãn cöù ñeo mang. Toân giaû bieát tröôùc maø vaãn an nhieân tieán ñeán caùi cheát, vì Ngaøi muoán traû moät laàn cho döùt nghieäp haàu an nhaøn hoaøn thaønh Phaät ñaïo ôû kieáp sau. Caùi cao quyù nhaát, toát ñeïp nhaát laø Muïc Kieàn Lieân ñaõ hy sinh tuaãn töû vì ñaïo phaùp, neâu göông saùng cho moïi ngöôøi, moïi thôøi, moïi thôøi. Caùc oâng haõy noi göông aáy cuûa Toân giaû.

 Lôøi giaùo huaán saâu xa cuûa Ñöùc Phaät laøm cho taát caû ñeä töû ñeàu bình taâm tænh ngoä. Moät Muïc Kieàn Lieân hy sinh, bao nhieâu Muïc Kieàn Lieân khaùc cuõng seõ noái tieáp hy sinh ñeå chaân lyù ñöôïc soi saùng, Phaät phaùp ñöôïc tröôøng toàn, nhaân loaïi ñöôïc giaûi toûa. Tinh thaàn tuaân giaùo cuûa Muïc Kieàn Lieân seõ saùng ngôøi baát dieät! Hình töôïng thaùnh thieän cuûa Muïc Kieàn Lieân seõ röïc rôõ ngaøn ñôøi.

Thaåm Theä Haø