Make your own free website on Tripod.com

LAN HUỆ SẦU AI

 Trên nỗi vui lòng sao hoang lạnh?
Trên nỗi vui sao tê tái mênh mông?
Trên nỗi vui sao lòng vẫn trống không?
Một cái gì vương trong hồn man mác?
Vẫn vui cười mà hình như vỡ nát
Lan huệ cười, lan huệ héo ai hay?
Ðời vẫn vui mà sao vẫn đắng cay?
Lòng vẫn mở mà sao hồn khép kín?
Quên ngày đi mà sao lòng thầm đếm?
Cười rất nhiều mà buồn vẫn triền miên?
Quê hương đau nên ta vẫn ưu phiền
Ðất nước mất nên hồn ta tan tác.