Make your own free website on Tripod.com
 

 
 

 
 

LÔØI KEÂU GOÏI SOÁ 2

CHUÙNG TOÂI CAÀN COÙ 
TÖÏ DO TOÂN GIAÙO THAÄT SÖÏ TAÏI VIEÄT NAM

1- Xeùt raèng : Caùc Hoäi Nghò cuûa HÑGMVN vaø caùc Hoäi Nghò khaùc cuûa Caùc Toân Giaùo baïn, ñaõ
lieân tuïc Kieán Nghò vôùi Nhaø nöôùc CSVN vaø nhieàu ñieàu, nhieàu laàn, nhieàu caùch, nhöng haàu nhö khoâng ñöôïc Nhaø Nöôùc CSVN ñaùp öùng bao nhieâu, ngoaïi tröø vaøi "âaân hueä" nhoû gioït khoâng ñaùng keå ñeå xoa dòu cho coù chaúng ñaëng ñöøng, khieán HÑGMVN chæ bieát chôø ñôïi vaø ñôïi chôø naêm naøy qua naêm khaùc, khoâng bieát ñeán bao giôø.

2- Xeùt raèng: Chính saùch ñoái vôùi caùc Toân giaùo noùi chung, vaø ñoái vôùi Coâng Giaùo noùi rieâng taïi Vieät Nam cuûa Chính quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam töø 1954 cho ñeán cuoái naêm 2000 naày, chæ laø moät CHIEÁC DAÂY THOØNG LOÏNG THAÉT COÅ CAÙC TOÂN GIAÙO (Lôøi Ñöùc Coá TGM Philippheâ Nguyeãn Kim Ñieàn noùi vôùi UBND tænh Thöøa Thieân OÁ Hueá ñaàu naêm 1983, vaø ñaõ ñöôïc Lm Tañeâoâ Nguyeãn Vaên Lyù laëp laïi 2 laàn giöõa Toøa aùn Nhaân Daân tænh Thöøa Thieân Hueá xeùt xöû Lm cuoái naêm 1983 taïi Hueá , vì Lm ñaõ daãn giaùo höõu ñi döï Ñaïi Hoäi La Vang naêm 1981 vaø caùc heä luïy sau ñoù : "Chính saùch Töï Do Tín Ngöôõng cuûa Nhaø Nöôùc CSVN hoâm nay chæ laø chieác thoøng loïng thaét coå Ñaïo chuùng toâi"), khieán Hoäi Thaùnh Coâng giaùo VN khoâng theå Toå Chöùc Ñôøi Soáng Toân Giaùo bình thöôøng vaø khoâng theå phuïc vuï Ñaát nöôùc ñöôïc nhö nguyeän voïng hoaøn toaøn chính ñaùng cuûa mình.

3- Xeùt raèng : Trong 261 naêm baét ñaïo töø  döôùi thôøi caùc Chuùa Nguyeãn Chuùa Trònh  (1625), qua caùc thôøi Caûnh Thònh - Taây Sôn, caùc vua Nhaø Nguyeãn cho ñeán thôøi Vaên Thaân (1886), tuy caùc Ñöùc Giaùm muïc, Linh muïc, Thaày giaûng, Chuûng sinh, Giaùo daân bò gieát, bò ñoïa ñaøy,... ñuû moïi hình thöùc, nhöng nhöõng quyeàn thieâng lieâng cô baûn nhaát cuûa Giaùo Hoäi nhö Tuyeån Choïn, Phong Chöùc, Boå Nhieäm caùc Ñöùc Giaùm muïc, Linh muïc ; Tuyeån Choïn, Ñaøo Taïo caùc Chuûng sinh, Tu só,... tuy phaûi laøm "chui", nhöng khoâng bò maát. Coøn töø naêm 1954 ñeán nay, caùc quyeàn thieâng lieâng aáy hoaøn toaøn bò maát, taát caû ñeàu phaûi tuyø thuoäc CQ CSVN "cho pheùp" hay khoâng. Haàu heát caùc Doøng Tu Nam Nöõ ñeàu coù caùc Tu só "chui" döôùi moïi hình thöùc.

4- Xeùt raèng : "Con ngöôøi Töï Do phaûi bieát töï giaønh laáy Töï Do cho chính mình", theo kinh nghieäm Ñaáu Tranh Baát Baïo Ñoäng raát hieäu quaû cuûa Thaùnh Gangdhi AÁn Ñoä gaàn ñaây.

5- Caên cöù ñieàu 18, 19 Tuyeân ngoân Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác ngaøy 10. 12. 1948 maø VN laø moät nöôùc thaønh vieân töø naêm 1977 .

6- Caên cöù ñieàu 2, 4, 5, 13 Tuyeân ngoân veà Töï Do Toân Giaùo ngaøy 07. 12. 1965 cuûa CÑ Vatican II vaø ñieàu 6, 8 Tuyeân ngoân veà Giaùo Duïc Kitoâ giaùo ngaøy 28. 10. 1965 cuûa CÑ Vatican II .

7- Nhaân danh caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam ñaõ ñöôïc tuyeân phong, cuõng nhö hôn 130.000 Anh Huøng Töû Ñaïo khaùc trong thôøi kyø baét ñaïo thöù nhaát (1625 OÁ 1886) vaø moät soá ñoâng chöa theå thoáng keâ heát caùc Ñöùc Giaùm muïc, Linh muïc, Tu só, giaùo daân ñaõ khoå vì Ñaïo, cheát vì Ñaïo döôùi moïi hình thöùc trong raát nhieàu traïi giam töø Baéc chí Nam trong thôøi kyø baét ñaïo thöù hai döôùi cheá ñoä Coäng Saûn VN (1954 OÁ 2000 vaø ñang keùo daøi) naøy, Nay, vôùi tö caùch moät Tín höõu vaø moät Linh muïc Vieät Nam, ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa trao phoù cho nhieäm vuï Ngoân Söù cuûa Thieân Chuùa, nhö Moâsheâ ñaõ hieân ngang noùi vôùi Vua Pharaoâ :

"Haõy ñeå cho daân toâi ñöôïc Töï Do ñi teá leã Thieân Chuùa" (Xh 5,1) ; vaø vôùi tö caùch cuûa moät Coá Vaán cho UÛy Ban Ñaáu Tranh cho Töï Do Toân Giaùo taïi Vieät Nam (Committee for Religious Freedom in Viet Nam, CRFV) cuûa ñoàng baøo Haûi Ngoaïi taïi Washington DC, Hoa Kyø.

Con xin thoáng thieát vaø tha thieát keâu goïi :

Cho ñeán khi Nhaø Nöôùc CSVN thay ñoåi toaøn boä chính saùch ñoái vôùi caùc Toân giaùo taïi VN vaø Hoäi Thaùnh VN ñöôïc hoaøn toaøn töï do, thì: 

Ñieàu 1 : Kính xin Ñöùc Hoàng Y, caùc Ñöùc TGM, caùc Ñöùc Giaùm muïc trong HÑGMVN, keå töø nay khoâng hoïp chung nöõa, nhö laäp tröôøng cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y tieân khôûi VN Giuse Maria Trònh Nhö Khueâ ñaõ noùi vôùi Ñöùc Coá TGM Philippheâ Nguyeãn Kim Ñieàn vaø vôùi con (luùc ñoù laø Thö kyù cuûa Ñöùc coá TGM Philippheâ Ñieàn) taïi Haø Noäi ngaøy 01. 9. 1975 : HÑGM khoâng neân hoïp, vì hoïp maø khoâng theå noùi ñöôïc nhöõng ñieàu löông taâm ñoøi hoûi phaûi noùi, thì thaø ñöøng hoïp, caøng hoïp caøng suy yeáu, taïo neân moät hình aûnh khoâng trung thöïc veà GHVN döôùi cheá ñoä CSVN. Vieäc HÑGMVN töï nguyeän ngöng caùc buoåi hoïp seõ taïo neân aùp löïc raát maïnh buoäc CQ CSVN sôùm thay ñoåi toaøn boä chính saùch ñoái vôùi caùc Toân giaùo taïi VN vaø hoaøn traû laïi moïi taøi saûn chính ñaùng cuûa Giaùo Hoäi CGVN vaø cuûa caùc Giaùo Hoäi Baïn.

Ñieàu 2 : Kính xin quí Ñöùc Cha ñöøng ñi tham döï caùc Hoäi Nghò Quoác Teá nöõa, keå caû caùc Hoäi Nghò cuûa Toøa Thaùnh môøi. Vieäc caùc Ñöùc Cha töï yù khoâng xin laøm thuû tuïc ñi döï caùc Hoäi Nghò Quoác Teá aáy taïo neân moät aùp löïc raát maïnh ñeå CQ CSVN sôùm thay ñoåi toaøn boä chính saùch ñoái vôùi caùc Toân giaùo taïi VN. Kính xin quí Ñöùc Cha cöù ñieàu haønh Giaùo phaän taïi Toøa Giaùm muïc cuûa mình. Seõ coù ngöôøi mang caùc phöông tieän vaät chaát ñeán daâng leân cho caùc Ñöùc Cha ñieàu haønh Giaùo Hoäi. Caùc Ñöùc Cha khoûi phaûi baän taâm leâ goùt ñi ñaâu caû.

Ñieàu 3 : Kính xin caùc Ñöùc Cha ñöøng xin pheùp baát cöù ñieàu gì maø töï baûn chaát, Giaùo Hoäi leõ ra ñöôïc pheùp laøm ñuùng chöùc naêng cuûa Giaùo Hoäi maø khoâng caàn phaûi xin pheùp baát cöù quyeàn bính traàn gian naøo, nhö vieäc Trao Ban Chöùc Linh muïc, vieäc Boå Nhieäm caùc Linh muïc. Caùc Cha cöù caàm Giaáy Boå Nhieäm cuûa Thieân Chuùa maø hieân ngang ñi ñeán Nhieäm Sôû, laøm thuû tuïc cö truù. Khoâng cho cuõng cöù soáng ôû ñoù maø thi haønh Nhieäm Vuï Cao Caû cuûa mình trong söùc maïnh cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh. Khoâng ai laøm khoù deã gì quí Cha ñöôïc heát. Ñaõ coù haøng nguõ giaùo daân lo nôi aên choán ôû cho caùc Cha.

Ñieàu 4 : Kính xin caùc Ban Giaùm Ñoác caùc ÑCV trong toaøn VN, töø nay chæ tuyeån caùc Chuûng Sinh
theo yù mình, khoâng ñeå CQ xeùt duyeät lyù lòch. Cöù ñeán ngaøy töïu tröôøng laø laøm Giaáy Taïm vaéng, Taïm truù. Khoâng cho, thì toûa ra taïm truù "chui" nôi caùc giaùo xöù gaàn caùc ÑCV. Ngaøy hoïc, ñeâm veà nôi  "chui" maø nghæ. Bieát bao gia ñình giaùo höõu quanh vuøng saün saøng cho caùc Chuûng sinh "soáng chui".

Kính xin caùc Ban Giaùm ñoác caùc Tu vieän cöù yeân taâm toå chöùc cho caùc Tu sinh cuûa mình "tu chui" vaø "hoïc chui" döôùi moïi hình thöùc.

Ñieàu 5 : Kính xin caùc Cha, caùc Tu Só nam nöõ, caùc Chuûng Sinh, caùc Giaûng Vieân Giaùo Lyù, caùc Toâng Ñoà ñuû moïi daïng, moïi thaønh phaàn Daân Chuùa cöù hieân ngang, maïnh daïn thi haønh caùc nhieäm vuï Thôø Phöôïng vaø Rao Giaûng Thieân Chuùa trong moïi hoaøn caûnh, khoâng xin pheùp, vui loøng chòu moïi phieàn toaùi moät thôøi gian ngaén thoâi ; ñoàng thôøi ñoàng loaït taåy chay taát caû moïi loaïi Hoäi nghò do Nhaø Nöôùc CSVN toå chöùc veà Sinh Hoaït Toân giaùo.

Ñieàu 6 : Kính xin Caùc Cha, caùc Tu Só nam nöõ, quí Anh Chò Em Giaùo höõu ñang tham gia caùc Toå chöùc cuûa Nhaø Nöôùc CSVN döôùi moïi hình thöùc, ñoàng loaït tìm moïi caùch toát nhaát vaø nhanh nhaát ra khoûi caùc Toå chöùc aáy.

Ñieàu 7 : Kính xin moïi thaønh phaàn Daân Chuùa taïi Vieät Nam, ñoàng loaït, moãi ngöôøi theo caùc phöông tieän mình coù, vôùi nhöõng phöông caùch do Chuùa Quan Phoøng ñònh lieäu cho, baèng moïi caùch : caàu nguyeän, hi sinh, gaây yù thöùc, haønh ñoäng sao cho Hoäi Thaùnh VN ñöôïc sôùm coù Töï Do Toân Giaùo thaät söï. 

Ñieàu 8 : Kính xin moïi thaønh phaàn Daân Chuùa VN taïi Haûi Ngoaïi, moïi taàng lôùp daân chuùng VN trong vaø ngoaøi nöôùc, moïi ngöôøi thieän chí treân theá giôùi, moïi Toå Chöùc Nhaân Quyeàn treân theá giôùi,... tìm moïi caùch giuùp cho Nöôùc Vieät Nam coù ñuôïc moïi quyeàn Töï Do cô baûn, moïi Toân giaùo treân Ñaát Nöôùc Vieät Nam sôùm ñöôïc Töï Do Sinh Hoaït theo Nieàm Tin cuûa mình.

Treân ñaây laø "TAÙM ÑIEÀU CHAÂN PHUÙC MÔÙI(TAÙM MOÁI PHUÙC THAÄT MÔÙI)" cuûa Hoäi Thaùnh Vieät Nam böôùc vaøo Theá kyû XXI, töï yù ruùt vaøo ñôøi Soáng Ñaïo Haàm Truù cho ñeán khi ñöôïc Hoaøn Toaøn Töï Do ñi Teá Leã Thieân Chuùa treân nuùi Sinai Môùi cuûa NGAØN NAÊM THUÙ BA laø Nuùi Thaùnh Töï Do ñích thaät. 

Kính xin moïi ngöôøi thieän chí giuùp toâi phoå bieáaân Lôøi Keâu Goïi soá 2 raát quan troïng naày.

Xin chaân thaønh caùm ôn Quí Vò vaø taát caû nhöõng ai ñang daán thaân cho quyeàn Töï Do Toân giaùo, Töï Do Tö Töôûng, Töï Do Löông Taâm vaø caùc quyeàn Töï Do cô baûn khaùc cuûa nhaân loaïi. Nguyeän xin Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu Kitoâ Töû Naïn - Phuïc Sinh, Ñöùc Meï La Vang, Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam luoân phuø trôï cho Quí Vò vaø moïi ngöôøi.

Keâu goïi taïi Giaùo xöù Nguyeät Bieàu, xaõ Thuûy Bieàu, Hueá, nôi toâi ñang bò quaûn cheá vì caùc laàn lieân tuïc ñaáu tranh cho Töï Do Toân Giaùo tröôùc ñaây töø naêm 1975 ñeán nay, ngaøy 07. 12. 2000 cuûa Naêm Cöùu Chuoäc 2001, khôûi ñaàu Theá kyû XXI vaø Ngaøn Naêm Thöù III cuûa Kyû nguyeân Kitoâ Giaùo.
 

Linh muïc Tañeâoâ Nguyeãn Vaên Lyù

Ñòa chæ Böu ñieän : Nhaø Chung GP Hueá : 37
Phan Ñình Phuøng OÁ Hueá
Tel : 054. 846429 hoaëc 054. 881061
E-mail : nvlgph@dng.vnn.vn hoaëc 
nguyenvanly@dng.vnn.vn


GIAÛI THÍCH LÔØI KEÂU GOÏI SOÁ 2 NGAØY O8. 12. 2000

 Nguyeät Bieàu, Hueá ngaøy 09. 12. 2000

 1- Caùc Toân giaùo taïi Vieät Nam töø 1954 ñeán nay, ñeàu nhö  moät con ngöôøi bò ngöôøi ta thaét ôû coå moät chieác thoøng loïng coù thaät, luùc sieát chaët, luùc hôi thaû loûng cho ñuû ñeå thoi thoùp thôû. Ñeå traùnh tieáng laø ñaøn aùp toân giaùo, ñeå taïo neân moät tình traïng "Töï Do Toân Giaùo giaû taïo" ñaùnh löøa ñöôïc taát caû nhöõng ai khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå nhaän ñònh chính xaùc, ngöôøi ta khoân kheùo ñeå cho moãi Giaùo Hoäi - tuøy söùc ñeà khaùng cuûa mình - ñöôïc 2 tay, 2 chaân coøn cöû ñoäng ñoâi chuùt nhieàu hay ít maø thoâi.

 2- Nay, ñeå taïo neân haân-Dung-Ñích-Thaät-Cuûa-Chính-Mình-Ñang-Bò-Ñaøn-Aùp, haàu giuùp moïi ngöôøi nhaän ra cho roõ "Thöïc Traïng" cuûa caùc Giaùo Hoäi (maø toâi ñaõ moâ taû raát trung thöïc chính xaùc trong 2 Baûn Tuyeân ngoân ngaøy 24. 11. 94 vaø 24. 11. 2000 vaø Lôøi Keâu Goïi soá 1 cuoái naêm 2000 ngaøy 03. 12. 2000); ñoàng thôøi ñeå gaây aùp löïc leân ngöôøi ñang baét bôù mình, caùc Giaùo Hoäi töï nguyeän töø choái caùc "aân hueä giaû taïo, nhoû gioït" cuûa CQ CSVN ban thí cho, töï mình troùi tay chaân mình laïi, khoâng coøn nhuùc nhích ñoäng ñaäy moät caùch giaû taïo nöõa, maø töï mình sinh hoaït "Töï Do Chui" theo ñuùng Baûn Chaát Ñích Thaät Ñang Bò Ñaøn AÙp Roõ Raøng cuûa mình.

 3- Neáu moãi Giaùo Hoäi, trong ñoù coù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo VN, laøm ñuùng theo Lôøi Keâu Goïi soá 2 cuûa toâi ñeà nghò, thì chæ moät thôøi gian raát ngaén, (toâi xin nhaán maïnh laø chæ moät thôøi gian raát ngaén laø coù hieäu quaû ngay laäp töùc), CQ CSVN duø raát khoâng muoán, cuõng buoäc loøng phaûi chaët ñöùt Chieác Thoøng Loïng Coù Thaät Treân Coå moãi Giaùo Hoäi, nhanh choùng traùnh tình traïng caùc Giaùo Hoäi Ñoàng Loaït Cuøng Nhau Töï Mình Ñöùng Leân Töï Chaët Ñöùt Chieác Thoøng Loïng Coù Thaät aáy, neáu bò sieát chieác thoøng loïng aáy keùo daøi quaù laâu. (Ñieàu naày naèm ngoaøi nhieäm vuï cuûa toâi, nhöng taát yeáu phaûi xaûy ñeán theo qui luaät khaùch quan cuûa tieán trình lòch söû : ñaøn aùp - ñaáu tranh). 

 4- Treân ñaây laø Phöông Phaùp Ñaáu Tranh Baát Baïo Ñoäng cuûa Thaùnh Mahatma Gandhi AÁn Ñoä ñaõ aùp duïng thaønh coâng tuyeät vôøi giöõa theá kyû 20 naày, ñaõ giaønh ñöôïc Ñoäc Laäp Thöïc Söï cho AÁn Ñoä maø khoâng heà toán moät vieân ñaïn kim loaïi naøo, laøm cho Ñeá quoác Anh vöøa phaûi trao traû ñoäc laäp cho AÁn Ñoä, vöø heát loøng khaâm phuïc Ngaøi. Nay toâi Caûi Tieán ñoâi chuùt cho phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh VN hoâm nay maø thoâi.

 5- Toâi thoáng thieát vaø tha thieát kính xin moïi ngöôøi, duø ôû ñòa vò naøo, chöùc vuï gì, tröôùc ñaây vì baát cöù lyù do gì, khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå thaáy roõ caùc ñieàu 1, 2, 3 treân ñaây, thì nay can ñaûm nhìn nhaän "Thöïc Traïng" cuûa moãi Giaùo Hoäi mình, maø vui loøng laøm theo Lôøi Keâu Goïi soá 2 cuûa toâi, duø toâi thaät söï chæ laø moät Linh muïc raát nhoû beù. Toâi tin chaéc seõ mau choùng coù keát quaû ngay. Nhöng neáu Quí Vò naøo, nhôø Thieân Chuùa höôùng daãn, nhôø Thöôïng Ñeá soi ñöôøng, nhôø Ñöùc Phaät phuø trôï maø ñöa ra Moät Chieán Löôïc/Phöông Phaùp naøo hay hôn, hieäu quaû hôn, thì cuõng xin leân tieáng, ñeå giuùp nhau mau choùng hoaøn thaønh söï nghieäp khaån thieát chung laø : Laøm sao cho Vieät Nam Sôùm Coù Töï Do Thaät Söï. Ñoù laø taát caû muïc tieâu raát roõ reät cuûa moïi ngöôøi thieän chí vaø cuûa chính toâi.

 (Con daáu vaø chöõ kyù)
 Linh muïc nhoû beù: Tañeâoâ Nguyeãn Vaên Lyù