Make your own free website on Tripod.com
 

 

MAØU BOÂNG HOÀNG

 Nguyeân Hôïp

 Trong khoâng khí töng böøng cuûa ngaøy hoäi Vu Lan, vaäy maø chæ moät mình toâi ñöùng nôi ñaây ñeå buoàn rieâng cho chính baûn thaân mình. Caùc baïn khaùc thì ñang hôùn hôû haõnh dieän vì mình coøn meï vaø ñöôïc ñeo moät boâng hoàng ñoû thaém. Maøu traéng laø maøu cuûa tan toùc laø maøu maát maùc, bôûi vaäy toâi maát ñi moät ngöôøi meï maø toâi haéng kính yeâu. Nhôù laïi luùc xöa meï toâi coøn soáng, ngöôøi thöôøng daãn toâi ñi chuøa nhaân ngaøy hoäi Vu Lan, luùc aáy treân aùo toâi cuõng ñöôïc ngöôøi ta cho ñeo moät boâng hoàng ñoû thaém. Theá maø giôø ñaây, moïi vaät ñeàu thay ñoåi, thôøi gian cuõng laøm cho toâi ñau ñôùn, thay theá vaøo boâng hoàng maøu traéng.

Hoài xöa meï toâi thöôøng khuyeân toâi nhö theá naøy theá noï, ngöôøi hay baûo : "Con maø khoâng nghe lôøi meï thì sau naøy con seõ hoái haän" luùc ñoù toâi coøn nhoû laém, khoâng hieåu heát yù cuûa me. Nhöng toâi cuõng coá gaéng nghe lôøi ngöôøi, nhöõng lôøi maø sau khi ngöôøi maát toâi môùi caûm thaáy coù yù nghóa vaø thaám thía döôøng naøo. Moät laàn toâi coøn nhôù, toâi ñi hoïc maø khoâng chòu veà nhaø lieàn, laøm meï toâi ôû nhaø hoaûng hoát vaø lo sôï, khoâng bieát toâi ñi ñaâu vaø hieän giôø toâi ñang laøm gì, ngöôøi ñaõ khoùc vì lo cho toâi. Cha toâi tìm caùch khuyeân nhuû ngöôøi haõy bôùt lo laéng maø haõy ñeán nhaø maáy ngöôøi baïn cuûa toâi quen, thöû coi toâi coù ôû ñoù hay khoâng. Trôøi ! meï toâi lo laéng cho toâi nhö theá maø toâi laïi quaù voâ tình ñeå cho ngöôøi phaûi nhoû leä vì toâi. Khi toâi veà thì bò ba toâi laø vaø ñaùnh cho moät traän neân thaân, traùi laïi toâi ñaõ khoâng bieát loãi maø toâi coøn giaän laáy meï toâi theá môùi cheát chöù. Saùng hoâm sau khi ñaõ suy nghó caën keõ toâi beøn xin loãi ngöôøi thì ñöôïc ngöôøi oâm toâi vaøo loøng vaø thoån thöùc. "Con laø con cuûa meï, meï lo laéng cho söï an nguy cuûa con thoâi sao laïi nôõ giaän meï, ñeå cho meï, ñeå cho meï thöùc traéng ñeâm vaø khoùc thaàm". Trôøi ôi ! toâi laïi mang moät toäi baát hieáu taøi trôøi ñoái vôùi meï toâi, moät laàn laøm cho meï khoùc chöa ñuû hay sao maø coøn gaây theâm moät ñeâm thöùc traéng ñeå khoùc vì toâi. Nhöõng ngöôøi con thöôøng khoâng nghó ñeán söï hy sinh cao caû cuûa meï mình, thöôøng hay laø giaän laåy chính laø toâi ñaây. Moät laàn thì tôûn tôùi giaø, neân töø ñoù moãi khi ñi hoïc veà laø toâi coá gaéng ñi thaúng veà nhaø khoâng la caø thong dong ôû ngoaøi ñöôøng nöõa. Ngöôøi bieát toâi ñaõ ñoåi taät xaáu neân trong loøng vui laém. Töôûng ñaâu maùi aám gia ñình cuûa toâi seõ maõi maõi beàn vöõng theo thôøi gian theá maø ai deø meï toâi hay tin ba toâi coù vôï beù, vaø töø ñoù ngöôøi moät thaân moät mình taûo taàn nuoâi toâi aên hoïc, suoát ngaøy cöù baän bòu vì con khoâng moät lôøi oaùn traùch ba toâi. Cöû chæ cuûa ngöôøi caøng gia taêng loøng khaêm phuïc cuûa toâi ñoái vôùi ngöôøi. Meï toâi thöôøng daïi raèng : "Con aø ! nay con ñaõ lôõ ra noâng noãi nhö vaày thì con cuõng ñöøng oaùn traùch ba con laøm gì. Phaän con caùi thì phaûi laáy hieáu thaûo laøm ñaàu. Con phaûi laáy hieáu thaûo laøm ñaàu, con phaûi hieáu thuaän vôùi ba con ruûi mai naøy meï khoâng coøn ôû treân coõi ñôøi naày nöõa".  Toâi ñaõ chaän mieäng meï toâi vaø khoâng cho ngöôøi noùi tieáp, toâi khoùc vaø caàu xin Phaät trôøi ruõ loøng thöông maø ñöøng nôõ phuï loøng ngöôøi hieàn löông nhö meï toâi. Nhöng chaéc laø nhöõng gioït nöôùc maét vaø nhöõng lôøi caàu xin cuûa toâi khoâng thaáu ñeán trôøi cao neân moät ngaøy kia, töû thaàn ñaõ ñeán vaø cöôùp ñi linh hoàn cuûa meï toâi, ngöôøi maø toâi vaãn haøng ngaøy kính troïng thöông yeâu vaø toân thôø. Toâi gaøo theùt nhöng nhöõng tieáng theùt cuûa toâi cöù tan bieán trong khoâng gian, nhöng meï toâi ñaõ ngaøn laàn yeân giaác khoâng bao giôø tónh laïi.  Xung quanh toâi luùc naøo cuõng nghe nhöõng lôøi traên troái sau cuøng cuûa ngöôøi meï hieàn tröôùc luùc laâm chung.  "Con ôi ! Meï raát laáy laøm aân haän laø khoâng theå soáng ñôøi ñôøi ñeå maø daïy baûo vaø khuyeân raêng con. Meï thaät coù loãi vôùi con, vì sanh con ra maø meï khoâng daïy con cho tôùi nôi tôùi choán. Neáu con coù gaëp ba con, thì con nhôùi noùi vôùi ngöôøi raèng meï ñaõ tha thöù cho ba con töø laâu roài vaø trong loøng meï khoâng bao giôø oaùn traùch meï hay buoàn phieàn ai heát. Nhöõng töôûng ba vaø meï seõ cuøng taâm söùc ñeå maø daïy doã cho con neân ngöôøi, baây giôø meï phaûi xa con roài, töø ñaây trôû ñi phaàn daïy doã con meï xin nhöôøng laïi cho ba con. Mong Phaät trôøi phuø hoä cho con cuûa meï ñöôïc soáng an vui vaø haïnh phuùc".  Sau khi ñöa meï ñeán nghóa trang ñeå ñöôïc an nghó, toâi phaûi veà vôùi ba vaø vôùi moät ngöôøi dì gheû. Toâi keå cho ba nghe taïi vì sao maø meï cheát, vaø beänh tình nhö theá naøo toâi ñeàu noùi heát khoâng soùt moät chuùt naøo. Ngöôøi ta thöôøng noùi : "Maáy ñôøi baùnh ñuùc coù xöông, maáy ñôøi meï gheû maø thöông con choàng". Caâu naøy thì phaûi so sanh vôùi ngöôøi dì gheû toâi thì hôïp tình hôïp lyù hôn heát. Toâi bieát thaân phaän mình laø ñöùa con rieâng neân naøo daùm laøm phaät yù dì toâi, nhöng ngöôïc laïi dì toâi cöù tìm caùch noùi naøy noùi noï vôùi ba toâi ñeå toâi bò la, theá laø dì môùi an loøng, haû daï. Dì toâi luùc naøo cuõng beânh döïc ngöôøi chò gheû cuûa toâi con rieâng cuûa dì maëc duø phaûi quaáy dì ñeàu khoâng roõ vaø hình nhö khoâng muoán tìm hieåu. Ba toâi vì khoâng muoán trong nhaø luïc ñuïc giöõa ngöôøi nhaø vôùi nhau, neân thöôøng hay la maéng toâi, phaän laøm con naøo daùm traùch cha meï, neân toâi laàm luûi laøm vieäc vaø nhieàu ñeâm ñaõ khoc thaàm cho soá phaän cuûa mình.  "Moà coâi cha aên côm vôùi caù, moà coâi meï loùt laù maø naèm". Ñuùng laø nhöõng caâu maø oâng baø ngaøy xöa ñaõ ñeå laïi, neáu maát cha thì con coøn ñöôïc sung söôùng hôn maát meï vaø vui ñuøa vôùi baïn beø trang löùa. Coøn hieän taïi toâi laø ñöùa moà coâi meï, coù cha thì ngöôøi laïi sôï quyeàn quy cuûa ngöôøi vôï beù. Dì toâi khoâng cho toâi ñi hoïc nöõa, nhöng hôõi ôi, nieàm vui cuûa chính rieâng toâi laø nôi maùi tröôøng thaân yeâu, nôi maø thaày coâ ñaõ taän tuïy daïy doã cho toâi neân ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi vaø cuõng chính nôi ñoù toâi ñöôïc nghe nhöõng lôøi an uûi chaân thaønh töø nhöõng ngöôøi baïn hieåu toâi. Theá laø baét ñaàu töø ñoù toâi cöù laëng leõ maø nhìn caùc baïn mình ñöôïc caáp saùch ñeán tröôøng vôùi söï theøm muoán vaø ao öôùc laøm sao mình coù theå trôû laïi ñôøi hoïc sinh.  Chaéc taïi vì söï ñau khoå cuûa toâi ñaõ thaáu ñeán trôøi cao, neân Phaät trôøi ñaõ ñöa loái vaãn ñöôøng cho baø ngoaïi ñeán thaêm chaùu cuûa mình, thaáy ñôøi soáng cuûa chaùu mình quaù cô cöïc neân ngoaïi toâi beøn baøn vôùi ba vaø xin baø toâi cho pheùp ngöôøi ñöôïc daãn toâi veà cuøng ôû vaø döôõng nuoâi. Cuoäc soáng cuûa toâi ñöôïc vui hôn xöa, laø do söï bao boïc cuûa baø ngoaïi vaø nhöõng öôùc mô ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh söï thaät. Toâi ñöôïc caáp saùch ñeán tröôøng nhö caùc baïn ñoàng tuoåi, böôùc vaøo saân tröôøng maø loøng toâi cöù ng ngôõ raèng mình ñang ôû trong giaác mô.  "Trôøi ñaát ôi boà laøm gì maø ñöùng thöûng thôø ôû ñaây vaäy, mau ñi toâi chæ cho boà coi caùi naøy neø ngoä laém".

 Hoài naõy ñeán giôø toâi maõi nghó ngôïi lung tung, may maø nhôø nhoû baïn ñaùnh vai toâi neân toâi môùi trôû veà vôùi hieän taïi. Ñaâu ñaây toâi nghe vaêng vaúng nhö coù ai ñang haùt baøi "Boàng Hoàng Caøi AÙo".  Töï döng nhöõng gioït leä treân maù toâi töø töø chaûy xuoáng, roài laïi moät laàn nöõa toâi khoùc cho chính baûn thaân mình vaø cho nhöõng ai ñang caøi boâng hoàng maøu traéng.