Make your own free website on Tripod.com

MỘT CHUYẾN ÐI

Mỗi chuyến đi là một lần nhắn gửi
Mỗi chuyến đi là hy vọng tràn đầy
Nhưng bao nhiêu người
Vì hai chữ Tự Do đã bỏ thây
Trên biển rộng, trong rừng sâu tăm tối?
 

Mỗi chuyến đi đến một chân trời mới
Là quyết định đoàn tụ hay chấp nhận nát tan
Nhưng dù chia ly hay gặp gỡ cũng cam
Vì hai chữ Tự Do mời gọi
Ðể thoát ách cùm gông tôi mọi