Make your own free website on Tripod.com
 

 
 

VU LAN: BOÂNG HOÀNG NÔÛ MUOÄN

 Dieäu Chaân

 Thôøi tieát UÙc Chaâu thaät laø khaùc bieät so vôùi caùc quoác gia ôû trong cuøng moät thôøi ñaïo hoaëc trong caùc thôøi ñaïo keá caän nhö : Nam Döông, Thaùi Lan vaø Vieät Nam. Muøa Vu Lan, ôû mieàn Baéc Vieät Nam laø tieát thu, naéng vaøng, gioù heo may. Muøa naøy laø muøa cuûa thi ca vaø aâm nhaïc : hôi thu ñaõ thaám ñöôïm trong vaên hoïc, ngheä thuaät cuûa ngöôøi Vieät khaù saâu ñaäm, chan chöùa nhöõng caûm tình thanh cao, man maùc, tuy coù thoaùng buoàn nhöng thaät laø thô moäng. ÔÛ UÙc Chaâu, duø ôû Taây UÙc laø mieàn töông ñoái aám aùp hôn caùc tieåu bang mieàn Ñoâng, nhöng muøa Vu Lan khí haäu cuõng khaù laïnh giaù; chaúng bao giôø coù cô hoäi ñöôïc nhìn thaáy hình aûnh :

... Traän gioù thu phong ruïng laù vaøng,
Laù bay töôøng baéc laø bay sang...

trong thô cuûa Thi só Taûn Ñaø; hoaëc:

... Em khoâng nghe röøng thu?
Laù thu keâu xaøo xaïc,
Con nai vaøng ngô ngaùc,
Ñaïp treân laù vaøng khoâ.
trong thô cuûa Thi Só Löu Troïng Lö.

Baây giôø nhöõng con nai bieät xöù, nhaát laø nhöõng con nai cao nieân ñaõ ruïng gaïc, tuy khoâng ñaïp laù vaøng khoâ trong röøng thu, nhöng vaãn khoù loøng thích öùng vôùi traøo löu sinh hoaït cuûa Taây Phöông: veû beân ngoaøi thì cuõng nhieàu luùc vui cöôøi roän raõ goùp vôùi nieàm vui cuûa theá heä con em; nhöng veà noäi taâm thì quaû thöïc caøng ngaøy caøng ngô ngaùc hôn, trong moâi tröôøng sinh hoaït thaät laø dò bieät so vôùi moâi tröôøng sinh hoaït cuûa queâ höông.

 Ñoâi khi, toâi töï hoûi, caùi gì laøm cho toâi luyeán tieác giaûi ñaát ñaày nhöõng kyû nieäm thöông ñau vaø soùt xa aáy? Toâi cuõng coá gaéng töï traû lôøi mình moät caùch trung thöïc, nhöng hình nhö taâm hoàn cuûa con ngöôøi, khoâng nhöõng chæ chòu aûnh höôûng cuûa caùc bieán coá sinh hoaït maø coøn luoân luoân töï troâi daït theo aûo giaùc cuûa nhöõng öôùc voïng baát thaønh trong caû dó vaõng laãn hieän taïi... cho neân nhöõng giaûi ñaùp cuûa toâi chaúng bao giôø laøm cho toâi thoûa maõn chuùt naøo caû, vì tröôùc sau noù chæ laø söï coâ ñoïng cuûa luaän lyù chöù khoâng phaûi söï coâ ñoïng cuûa aûo giaùc.

 Caøng suy tö thì yù thöùc caøng voïng ñoäng, laøm cho coù luùc toâi ñaõ chôït hoaøi nghi caû caùi taâm tö thaàm kín cuûa mình, ngôø vöïc raèng caûm tình hoaøi höông cuûa toâi, phaûi chaêng, cuõng chæ laø moät thöù aûo giaùc phaùt khôûi töø nhöõng söï kieän ñaõ vuoät khoûi taàm tay; vì trong nhöõng ngaøy thaùng chôø xuaát caûnh sang UÙc Chaâu ñoaøn tuï vôùi con caùi, toâi chaúng bao giôø töôûng töôïng ra noåi caùi thi vò cuûa ñôøi soáng taïi queâ nhaø, maø chæ thaáy ñoù laø moät moâi tröôøng sinh hoaït khuûng khieáp, caøng rôøi boû sôùm ñöôïc ngaøy naøo caøng toát thoâi. Toâi cuõng töï hoûi mình raèng, giaû duï nhö toâi coù cô hoäi trôû veà soáng taïi Vieät Nam thì toâi coù chaáp nhaän veà queâ nhaø hay khoâng? vaø nhaát laø khi veà Vieät Nam trôû laïi thì toâi coù coøn giöõ ñöôïc caùi thi vò phaùt khôûi töø hoaøi baõo hieän taïi cuûa toâi khoâng? hay luùc baáy giôø toâi laïi löïa choïn cuoäc soáng xa xöù, hoaëc toâi trôû veà queâ nhaø nhöng laïi caûm thaáy khoâng xöùng yù, vöøa loøng baèng cöù ôû nguyeân taïi UÙc Chaâu naøy?

 Khi ngoaøi saùu möôi roài toâi môùi khaúng ñònh ñöôïc moät ñieàu laø söï khoâng xöùng yù toaïi loøng chæ thaät söï laø khoâng xöùng yù toaïi loøng khi noù trôû thaønh hieän thöïc. Cho neân trong aûo giaùc cuûa nhöõng öôùc voïng baát thaønh hoaëc chöa theå hieän, ngöôøi ta chæ hình dung ra ñöôïc caùi thi vò cuûa nhöõng öôùc voïng baát thaønh hoaëc chöa theå hieän ñoù chöù chaúng bao giôø chòu nhìn vaøo maät traùi cuûa caùi thi vò ñoù bao giôø caû. Cuõng vì vaäy, toâi raát thoâng caûm vôùi theá heä con em laø theá heä treû trung maø caùc söï khoâng xöùng yù toaïi loøng trong ñôøi soáng thöïc teá chöa laøm cho chuùng coù kinh nghieäm baûn thaân ñeå yù thöùc caû hai maët, phaûi vaø traùi, cuûa caùc vaán ñeà ñoái dieän ngoõ haàu chòu cho lyù trí ñöôïc döï phaàn trong sinh hoaït töï thaân, maø cöù quen soáng theo caûm tính vaø aûo giaùc thoâi.

 Cuoäc soáng taïi UÙc Chaâu, coù theå noùi laø khaù an vui, ngoaøi heä thoáng an sinh xaõ hoäi vaø heä thoáng yeåm trôï y teá khaù roäng raõi, neáp soáng taïi ñaây töông ñoái khoâng coù bon chen, ñua ñoøi quaù ñoä nhö neáp soáng taïi Hoa Kyø. Coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Taây UÙc laø moät coäng ñoàng hieàn hoøa, neân kieàu baøo taïi ñaây thænh thoaûng cuõng coù cô hoäi gaäp gôõ nhau moät caùch thaân aùi. Thaønh phoá Perth coù ba ngoâi chuøa Vieät Nam, gia ñình toâi thöôøng lui tôùi Quaùn Theá AÂm Ni Töï, vì chuøa toïa laïc gaàn nôi toâi cö truù. Gia ñình toâi luoân luoân coù maët trong caùc buoåi leã chính trong naêm, toå chöùc taïi chuøa, nhö : Teát Nguyeân Ñaùn, Thöôïng Nguyeân, Phaät Ñaûn, Leã Vu Lan vaø Haï Nguyeân v... v...

 Nhöõng naêm ñaàu tieân ñoùn nhaän boâng hoàng traéng trong ngaøy leã Vu Lan, toâi chæ hoaøi nieäm coâng ôn cuûa caùc baäc sinh thaønh; naêm nay, trong nieàm xuùc caûm moãi ngaøy moät giaø daën vaø thaønh khaån hôn, toâi môùi thöïc söï bình taâm ñeå kieåm ñieåm laïi boån phaän laøm con cuûa mình. Tröôùc ñaây, toâi khoâng coù thì giôø roãi raõi ñeå tìm hieåu töôøng taän veà neàn luaân lyù coå truyeàn cho neân maëc daàu xuaát thaân töø moät gia ñình nho hoïc coù phong theå sinh hoaït raát möïc nghieâm caån, toâi vaãn chæ coù moät yù nieäm khaùi quaùt chöù thaät chöa hieåu bieát ñeán nôi ñeán choán caùc saéc thaùi ñieån thöôøng cuûa truyeàn thoáng sinh hoaït keá toàn.

 Treân maët hieáu ñaïo, toâi chæ quen hieåu laø bieát vaâng lôøi daïy baûo cuûa cha meï vaø ñöøng bao giôø laøm cho cha meï buoàn veà mình. Vôùi yù nieäm ñinh ninh ñôn giaûn nhö vaäy, trong suoát thôøi gian cha meï coøn sinh tieàn, toâi ñaõ khoâng bao giôø caõi lôøi cha meï, vaø coá gaéng taïo döïng moät gia ñình chænh ñoán ñeå cha meï toâi ñöôïc yeân taâm vaø haõnh dieän veà toâi. Toâi ñaõ theå hieän chu ñaùo taâm nguyeän naøy, neân cha meï toâi ñaõ khaù haøi loøng khi thaáy gia ñình toâi eâm aám, caùc con toâi laïi ngoan ngoaõn vaø hoïc haønh tôùi nôi tôùi choán. Tuy nhieân, ngoaøi nhöõng vieäc ñoù, toâi khoâng phuïng döôõng gì ñöôïc cha meï toâi trong luùc tuoåi giaø caû. Baây giôø toâi chæ coøn coù theå bieåu hieäu hieáu ñaïo qua söï caàu nguyeän cho höông linh cuûa caùc ngöôøi ñöôïc sieâu sinh  tònh ñoä thoâi.

Nhìn laïi, quaù trình laøm con cuûa mình, treân maët tieâu cöïc coù theå noùi toâi ñaõ khoâng phuï loøng giaùo döôõng cuûa cha meï, nhöng treân maët tích cöïc thì toâi chöa heà ñeàn ôn ñaùp nghóa gì qua söï phuïng döôõng. Khi cha meï toâi coøn sinh tieàn thì toâi thöôøng laáy neâ raèng mình baän lo cho con caùi neân khaù sao nhaõng trong vieäc sôùm hoâm thaêm hoûi; vì sau khi maát mieàn Nam, nhaø toâi phaûi ñi caûi taïo, quaû thöïc toâi ñaõ phaûi voâ cuøng vaát vaû môùi lo cho con caùi tieáp tuïc hoïc haønh ñöôïc.

 Nhöng coù nhöõng vieäc, neáu khoâng laøm trong ngaøy hoâm nay, thì trong nhöõng thaùng naêm coøn laïi cuûa cuoäc ñôøi, seõ khoâng coù bao giôø coù cô hoäi ñeå laøm nöõa. Moät trong nhöõng vieäc ñoù laø vieäc phuïng döôõng cha meï trong luùc tuoåi giaø vaäy. Baây giôø cha meï toâi ñeàu ñaõ qua ñôøi, toâi cuõng ñaõ ñuû chín chaén ñeå thaønh khaån kieåm ñieåm mình neân khoâng hoå theïn gì ñeå nhìn laïi chaân dieän muïc caùi ñaïo laøm con cuûa chính mình.

 Toâi töï hoûi, ngay caû trong thôøi gian toâi cöïc kyø vaát vaû laø töø naêm 1975 cho ñeán naêm 1984, neáu toâi nhieät thaønh chaêm soùc cha meï thì toâi coù theå laøm ñöôïc vieäc ñoù khoâng? Toâi khoâng theå töï doái mình, doái Trôøi, doái Phaät ñöôïc nöõa, maø phaûi thuù nhaän raèng thaùi ñoä sô suaát cuûa toâi ñoái vôùi cha meï chæ do ôû söï thieáu nhieät taâm : luùc toâi raát vaát vaû toâi khoâng theå sôùm hoâm tôùi lui chaêm soùc cha meï, nhöng khoâng phaûi vì theá maø thænh thoaûng toâi khoâng theå boû ra nöûa tieáng ñoàng hoà ñeå gheù thaêm cha meï ñöôïc; luùc toâi ngheøo toâi khoâng theå hieán daâng sôn haøo haûi vò cho cha meï, nhöng khoâng phaûi vì theá maø thænh thoaûng toâi khoâng theå quaø caùp ñoâi chuùt laáy thaûo ñeå bieåu thò söï kính yeâu cuûa mình ñöôïc! Cho neân coù nhöõng ñieàu tröôùc ñaây mình thaáy khoâng coù gì sai quaáy maø baây giôø laïi thaáy laø sai quaáy. Neáu khoâng coù söï tröôûng thaønh veà yù thöùc thì khoâng theå naøo coù söï tröôûng thaønh veà thaønh nhaân, nhaát laø treân phöông dieän ñaïo ñöùc vaø luaân lyù caû.

 Söï thaønh taâm kieåm ñieåm cuûa toâi, ngaøy hoâm nay, nhö moät boâng hoàng nôû muoän. Ñieàu laøm toâi voâ cuøng hoái tieác khoâng haún laø taïi boâng hoàng ñaõ nôû muoän trong taâm tö toâi, maø chæ laø boâng hoàng nôû muoän ñoù ñaõ vónh vieãn mang maàu traéng chöù khoâng bao giôø coøn coù theå nhuoám laïi maàu ñoû thaém ñöôïc nöõa.

Toâi thaønh taâm kieåm ñieåm khoâng phaûi nhaèm muïc ñích vò kyû, ñaùnh ñoäng yù thöùc veà hieáu ñaïo trong caùc con toâi, maø chæ mong raèng keå töø muøa Vu Lan naêm nay, taát caû nhöõng ai coøn may maén mang treân aùo boâng hoàng maàu ñoû, haõy theå hieän moät phaàn naøo nhöõng gì neân laøm ñoái vôùi cha meï ngay trong ngaøy hoâm nay ñi. Moät khi ñaõ lôõ ñeå cho caùt buïi trôû veà vôùi caùt buïi roài, thì caùi caûm nieäm hoái tieác, tröôùc sau cuõng vaãn chæ laø caûm nieäm, ngoaøi vieäc day döùt taâm tö thaät chaüng ñem laïi ñöôïc ích lôïi thieát thöïc gì cho caû nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát cuõng nhö cho chính baûn thaân mình nöõa.

 Toâi xin quyù vò cho pheùp toâi ñöôïc khaán nguyeän moät vaøi lôøi: "Tröôùc baøn thôø Phaät vaø trong khoùi höông cuûa ngaøy leã Vu Lan, con xin cha meï tha thöù cho nhöõng sô soùt trong ñaïo laøm con cuûa con. Con cuõng xin thaønh taâm caàu nguyeän höông linh cha meï sôùm ñöôïc veà an laïc nôi coõi Phaät"

 Tín nöõ Dieäu Chaân.