Make your own free website on Tripod.com
ÑOÂI NEÙT VEÀ

doinet.jpg (8958 bytes)

Ñaàu thaäp nieân 1980 sau caùi moác thôøi gian 1975 Quoác bieán Daân vong, theo laøn soùng muoân phöông tìm ñaát soáng thì ñaïi luïc UÙc Ñaïi Lôïi naøy baét ñaàu coù ñoâng ngöôøi Vieät tî naïn vôùi moät ít coâng chöùc vaø du hoïc sinh coøn keït laïi cuûa thôøi Coäng Hoøa. Ñöôïc Thaày Baûo Laïc giôùi thieäu, Hoäi Phaät Giaùo VN Queensland thænh Thaày Nhaät Taân - ñang ôû traïi tî naïn Thaùi Lan - ñeán Brisbane 24-4-1982 ñeå truï trì, höôùng daãn tinh thaàn vaø laø vò Thaày Vieät Nam thöù tö sau quí Thaày Huyeàn Toân, Phöôùc Hueä, Baûo Laïc ôû quoác ñoä naøy.

Duø chæ laø ngoâi Nieäm Phaät Ñöôøng chöa mang teân thueâ taïi Corinda, nhöng töø khi Thaày xuaát hieän söï sinh hoaït thaät khôûi saéc. GÑPT Chaùnh Quang ra ñôøi Muøa Vu Lan 1982 vaø phaùt trieån cho tôùi hoâm nay. Cuoái naêm 1982, haân haïnh cung ñoùn Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma thaêm vieáng thuyeát giaûng. Töø 1982 vaø keùo daøi hôn 15 naêm sau, Ñaïo Phaät ñöôïc Thaày giôùi thieäu, giaûng daïy ôû caùc tröôøng tieåu, trung, cao ñaúng vaø caùc tröôøng Thieân Chuùa.

Chieàu 29-6-1985, ngoïn löûa voâ tình boác chaùy laøm huûy hoaïi hoaøn toaøn ngoâi chuøa gaày döïng 4 naêm. 9 giôø ñeâm Thaày caáp toác veà tôùi nôi töø Melbourne chöa kòp döï giaûng ôû ñoù, quaây quaàn Phaät töû keû lo ngöôøi ngaán leä, ñeå nhìn nhöõng vuïn vôõ tro taøn töø pho töôïng, tro coát höông linh, tôùi thö vieän Phaùp Quang ñaõ coù 2000 kinh saùch. 
Moät cuoäc hoïp ñieàu tra tôùi khuya vaø Thaày laïi gaùnh vaùc vai troø Chæ Ñaïo vaø Tröôûng Ban Taùi Thieát.

Thueâ caên nhaø taïi Darra ñeå tieáp tuïc duy trì. Tin chuøa chaùy lan nhanh vaø keá hoaïch keâu goïi vaän ñoäng ñöôïc chia xeû cuûa quyù Thaày, Phaät töû ñoàng höông khaép caùc nöôùc, UÙc Chaâu vaø tieåu bang nhaø. Cuoái naêm 1985 mua ñöôïc loâ ñaát 2 maãu vôùi giaù 48 ngaøn taïi Inala ñeå chuaån bò thieát döïng, thì thaùng 3-1986, vì nhöõng hoïp-tan-thuaän-nghòch, Phaùp Quang theo böôùc chaân cuûa Thaày vôùi hai baøn tay vaø muoân loøng tuï hoäi thaønh Giaùo Hoäi Thoáng Nhaát döïng tích taïi Oxley, coøn Darra, loâ ñaát aáy, quyõ taùi thieát 
thaønh haäu thaân Phaät Ñaø vaø daâng cho GHPGTreân Theá Giôùi sau naøy.

Phaät Phaùp voâ bieân, taâm nguyeän voâ cuøng, vaø ñoâi tay, söùc löïc ñeå gìn giöõ naâng niu. Thaùng 11-1987 mua ñöôïc loâ ñaát vuøng Durack vaø Phaùp Quang thieân di veà toïa laïc trôû thaønh choán ñaïo traøng vónh vieãn cuûa Phaät Giaùo Vieät Nam. Phaät Ñaûn 2532-1988 toå chöùc Leã Laïc Thaønh, cuoái naêm 1987 Leã Ñaët Ñaù, baét ñaàu coâng trình xaây caát 18 thaùng vôùi kinh phí 700,000 UÙc kim vaø 1, 2-5-1999 Ñaïi Leã Khaùnh thaønh ñöôïc traân troïng nguy nga toå chöùc vieân maõn.

Duø lôùn hay nhoû vaãn laø hình boùng maùi chuøa vaø Phaùp Quang laø ngoâi chuøa Vieät Nam thöù naêm xaây caát thaønh töïu sau Phaùp Baûo, Phaùp Hoa, Chaùnh Giaùc, Phöôùc Hueä ñeå goùp maët vaøo söï nghieäp hoaèng hoùa lôïi sanh vaø laø coâng trình kieán taïo, di tích vaên hoùa Phaät Giaùo, Daân Toäc nhö moät boâng hoa hieán taëng ñôøi vaø truyeàn trao theá heä.