Make your own free website on Tripod.com
 

 

 
 

Töø khi chuøa Phaùp Quang laø  Nieäm Phaät Ñöôøng cho ñeán laø moät ngoâi chuøa khang trang, Phaät söï nôi ñaây do Ban Trò Söï vaø thaày Thích Nhaät Taân phuï traùch. Ngoaøi nhöõng leã lôùn haøng naêm, bao goàm caû Teát Nguyeân Ñaùn vaø Trung Thu,  haøng tuaàn thöôøng coù leã vaøo chieàu ngaøy Thöù Baûy nhö laøm leã caàu sieâu, caàu an v.v... Ngoaøi nhöõng muïc neâu treân. Thaày Thích Nhaät Taân vaø ban trò söï coøn ñaûm traùch vieäc quan, hoân, tang, teá cho ñaïo höõu nöõa vaø tieáp ñoùn nhöõng vò cao taêng vieáng chuøa hay thuyeát phaùp. Ñoâi khi vì nhu caàu vaø quaù baän roän, phaûi nhôø söï tieáp tay bôûi quyù vò ni sö töø chuøa Linh Sôn vaø quyù vò ñaïo höõu thieän nguyeän. 

Khi noùi ñeán Phaät söï cuûa chuøa Phaùp Quang maø khoâng noùi ñeán Gia Ñình Phaät Töû Chaùnh Quang laø moät ñieàu thieáu xoùt lôùn. Gia Ñình Phaät Töû Chaùnh Quang, ngoaøi söï sinh hoaït rieâng bieät vaø hoïc ñaïo coøn laø moät löïc löôïng lao ñoäng noàng coát cho moïi leã laïc lôùn cuûa chuøa Phaùp Quang. Vöøa qua, Gia Ñình Phaät Töû laøm leã Vu Lan thöù 18 raát troïng theå (Xin baám vaøo ñaây ñeå bieát theâm)

Vì trang Chuøa Phaùp Quang môùi leân löôùi laïi, nhöõng sinh hoaït cuûa chuøa khoâng ñöôïc ñaày ñuû, chuùng toâi chæ trình baøy nhöõng leã môùi nhaát vaø seõ laàn löôït leân löôùi nhöõng sinh hoaït môùi nhaát:

* VU LAN NAÊM 2000
* LEÃ CAÀU SIEÂU CHO GIA ÑÌNH ÑAÏO HÖÕU
* THÖÔÏNG TOÏA THÍCH HUYEÀN DIEÄU THUYEÁT PHAÙP
* CÖÙU TRÔÏ BAÕO LUÏT VIEÄT NAM