Make your own free website on Tripod.com
  
 
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
(Co' nhiều hình đang loading xin đợi)

Hình trên là quan cảnh của buổi họp và phân công trong việc tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2000

 

TIẾP THEO